AD 1.2  Spasilačko-vatrogasna služba i plan čišćenja snega
Rescue and fire fighting services and snow plan

1. SPASILAČKO-VATROGASNA SLUŽBA

1. RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES

Na svim aerodromima je organizovana spasilačko-vatrogasna služba u skladu sa međunarodnim standardima i preporučenom praksom sadržanim u Poglavlju 9 ICAO Aneksa 14 i Delu 1 Priručnika o aerodromskim službama (ICAO Doc 9137), kao i Pravilnikom o vatrogasno-spasilačkoj službi i vatrogasno-spasilačkom obezbeđenju na aerodromima („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 54/12 i 122/14) u Republici Srbiji, odnosno Pravilnikom o pružanju usluga spasilačko-vatrogasne zaštite na aerodromima („Službeni list Crne Gore“, broj 47/12) u Crnoj Gori.

Fire Fighting and Rescue Services are established at all aerodromes in accordance with international standards and recommended practices contained in ICAO Annex 14, Chapter 9 and Doc 9137 – Aerodrome Services Manual, Part 1, as well as Regulation on rescue and fire fighting services at aerodromes (“Official Gazette of the Republic of Serbia”, number 54/12 and 122/14) in the Republic of Serbia or By-law on rescue and fire fighting services at aerodromes (“Official Gazette of Montenegro”, number 47/12) in Montenegro.

Zavisno od širine trupa i dužine vazduhoplova koji koriste aerodrom, aerodromi se razvrstavaju u vatrogasne kategorije od 1 do 10. Spasilačko-vatrogasna služba je organizovana tako da zadovolji zahteve u pogledu vrste i broja spasilačko-vatrogasnih vozila, opreme, sredstava i osoblja za svoju vatrogasnu kategoriju aerodroma.

Depending on the fuselage width and length of aircraft using the aerodrome, aerodromes are categorized into aerodrome categories for fire fighting from 1 to 10. Fire Fighting and Rescue Service is organized to meet the requirements for type and number of fire fighting and rescue vehicles, equipment, facilities and personnel, for the respective aerodrome category.

Nivo organizovanosti svake službe izražen kao vatrogasna kategorija aerodroma, dat je na odgovarajućoj stranici za svaki aerodrom (tačka AD 2.6). Privremene izmene će se objavljivati kroz NOTAM.

The extent of each individual service expressed in terms of aerodrome category for fire fighting is given on the relevant page for each aerodrome (paragraph AD 2.6). Temporary changes will be published by NOTAM.

Spasilačko-vatrogasnu službu organizuje operater/operator aerodroma, a služba je obezbeđena tokom radnog vremena aerodroma.

Each Rescue and Fire Fighting Service is organized by the aerodrome operator, and the service is provided during aerodrome operational hours.

2. PLAN ČIŠĆENJA SNEGA

2. SNOW PLAN

2.1 Organizacija zimske službe

2.1 Organization of winter service

2.1.1 U toku zimskog perioda kada su prognozirane snežne padavine ili mogućnost zaleđivanja ili kada takve pojave postoje, aerodromska služba za čišćenje snega na aerodromima koji su nabrojani u tački 2.1.2 izvršavaće sledeće poslove:

 1. Nadzor manevarskih površina i pristanišne platforme u cilju uočavanja prisustva leda, snega ili lapavice;

 2. Merenje koeficijenta trenja ili procena mogućnosti kočenja kada su sneg, led i/ili lapavica prisutni na više od 10% ukupne površine poletno-sletne staze, i u granicama mogućnosti, na rulnim stazama i pristanišnim platformama;

 3. Primena mera za održavanje upotrebljivosti poletno-sletne staze i dr.;

 4. Izveštavanje koje se odnosi na uslove navedene u tačkama a) do c).

2.1.1 During the winter period when snowfall or icing conditions are forecasted or when such occurrences exist, the aerodrome snow removal service at the aerodromes listed in paragraph 2.1.2 will conduct the following duties:

 1. Surveillance of the manoeuvring areas and apron with a view to note presence of ice, snow or slush;

 2. Measurement of the friction coefficient or estimate of the braking action when ice, snow, and/or slush are present at more than 10% of the total area of the runway, and as far as possible at taxiways and apron;

 3. Implementation of measures to maintain the usability of the runway etc;

 4. Reporting concerning the conditions mentioned in items a) to c) above.

2.1.2 Zimska služba je organizovana na sledećim aerodromima: BEOGRAD/Nikola Tesla, NIŠ/Konstantin Veliki i PODGORICA.

2.1.2 Winter service is established at the following aerodromes: BEOGRAD/Nikola Tesla, NIŠ/Konstantin Veliki and PODGORICA.

2.2 Nadzor površina za kretanje

2.2 Surveillance of the movement areas

Aerodromska služba za čišćenje snega redovno prati meteorološke izveštaje i prognoze i vrši preglede poletno-sletne staze i drugih površina za kretanje. Na aerodromima koji nisu otvoreni H24, prvi dnevni izveštaj o izvršenom pregledu dostavlja se ATS prijavnom birou (ARO) dva časa pre otvaranja aerodroma.

The aerodrome snow clearance service regularly follows meteorological reports and forecasts and conducts inspections of the runway and other movement areas. At the aerodromes which are not opened H24, the first daily report on the conducted inspection is submitted to ARO two hours before aerodrome opening.

2.3 Merni metodi i merenja

2.3 Measuring methods and measurements taken

2.3.1 Debljina snega i lapavice

2.3.1 Depth of snow and slush

Debljina snežnog pokrivača ili lapavice meri se običnom mernom šipkom. Merenja se vrše na velikom broju mesta kako bi mogla da se izračuna reprezentativna srednja vrednost. Srednja vrednost za poletno-sletnu stazu računa se za svaku trećinu staze. Hemijska sredstva se koriste za uklanjanje leda i zbijenog snega koji se ne može ukloniti mehaničkim sredstvima.

The depth of a layer of snow or slush is measured by an ordinary measuring rod. Measurements will be taken at a large number of places and a representative mean value calculated. On a runway the mean value will be calculated for each third of the runway. For removal of ice and compacted snow which cannot be removed with mechanical equipment, chemicals are used.

2.3.2 Koeficijenti trenja

2.3.2 Friction coefficients

2.3.2.1 Kad god se informacije o mogućnosti kočenja, objavljene u skladu sa ovim planom čišćenja snega i izražene koeficijentima trenja, koriste kao osnova za procenu sposobnosti zaustavljanja i manevrisanja vazduhoplova, najvažnije je imati u vidu da se ti koeficijenti trenja odnose na merni uređaj i da zbog toga predstavljaju objektivni parametar samo za taj specifični uređaj. Eksperimentalno je utvrđeno da rezultati merenja, dobijeni simultanim testiranjem na istoj površini različitim mernim uređajima nisu isti, a u nekim slučajevima se znatno razlikuju.

2.3.2.1 Whenever information on braking action promulgated in accordance with this snow plan in terms of friction coefficients is used as a basis for assessing stopping and maneuvering capability of an aircraft, it is of utmost importance to keep in mind, that these friction coefficients are those pertaining to a measuring device, and therefore as objective parameters valid for that specific device only. From experiments it is known that the measuring results obtained by simultaneous testing on the same surface with different measuring devices are not the same and in certain cases can deviate considerably.

Isto tako, neosporno je da ni jedna od do sada razvijenih metoda merenja ne može da obezbedi podatke, na osnovu kojih bi se, u svim uslovima, moglo sa potrebnom pouzdanošću predvideti ponašanje vazduhoplova u pogledu performansi zaustavljanja i manevrisanja. U tom smislu, nedostaci izmerenih vrednosti trenja su posebno izraženi u situacijama u kojima je klizavost posledica podmazujućeg dejstva lapavice, vlažnog snega ili vode između gume i površine.

It is also a well established fact that none of the measuring methods so far developed have proved the ability to provide information, which under all circumstances can be used with confidence as guidance for the prediction of aircraft behavior in respect to stopping and maneuvering performance. In this respect, the shortcomings of the measured friction value are particularly pronounced in situations where slipperiness is a consequence of the lubrication action of slush, wet snow or water between tires and surface.

U takvim uslovima, kao i u uslovima prisustva leda ili zbijenog snega pri površinskim temperaturama blizu tačke zamrzavanja, strogo se savetuje da se predvidi i pripremi za mogućnost da zaustavljanje i upravljivost mogu biti znatno lošiji od onih koji bi se očekivali kada se izolovano posmatraju vrednosti izmerenog trenja.

Under such circumstances, and also when ice or compacted snow is present at surface temperatures near freezing point, it is strongly advised to plan and prepare for the possibility that stopping and steering qualities may be far inferior to what may be expected when considering the measured friction numbers in isolation.

2.3.2.2 U primeni su sledeći metodi merenja koeficijenta trenja:

 1. Kontinualni metod kojim se koeficijent trenja beleži kontinualno pomoću specijalnih uređaja za ovu namenu: merač trenja SAAB (SFT) i skidometar (SKH ili SKL);

 2. Merenje usporenja korišćenjem instrumenta koji pokazuje samo najveću vrednost usporenja koja je postignuta u toku svakog kočenja: taplej metar (TAP).

2.3.2.2 The following methods of measurement of friction coefficient will apply:

 1. Continuous method, whereby the friction coefficient is recorded continuously by means of special devices constructed for this purpose: SAAB friction tester (SFT) and skiddometer (SKH or SKL);

 2. Retardation measurements with the use of an instrument that only indicates the peak value of the retardation reached during each braking: Tapley-meter (TAP).

2.3.2.3 Na AD BEOGRAD/Nikola Tesla koristi se merač trenja SAAB (SFT) i kao rezervni uređaj taplej metar (TAP).

2.3.2.3 At BEOGRAD/Nikola Tesla AD SAAB friction tester (SFT) is used and as a reserve device Tapley-meter (TAP).

Skidometar (SKH) se koristi na AD NIŠ/Konstantin Veliki.

Skiddometer (SKH) is used at NIŠ/Konstantin Veliki AD.

2.3.2.4 Uslovi kočenja će se procenjivati ako se koeficijent trenja ne može izmeriti zbog nedostatka uređaja ili zbog bilo kog drugog razloga.

2.3.2.4 Braking action will be estimated if the friction coefficient cannot be measured due to lack of equipment or for any other reason.

2.3.2.5 Kada su led, sneg ili lapavica prisutni na 10% ili manje ukupne površine poletno-sletne staze, koeficijent trenja se ne meri niti se procenjuju uslovi kočenja. Ako je u takvim situacijama prisutna voda, izvestiće se da je poletno-sletna staza vlažna (WET). Ako je na poletno-sletnoj stazi prisutna samo voda neće se vršiti nikakvo merenje.

2.3.2.5 When ice, snow or slush is present at 10% or less of the total area of a runway, the friction coefficient will not be measured and braking action will not be estimated. If in such a situation water is present, the runway will be reported WET. If only water is present on a runway no measuring will take place.

2.3.2.6 Merenja se vrše na rastojanju od približno 3 M sa obe strane ose poletno-sletne staze i na način da se dobije srednja vrednost za svaku trećinu raspoložive dužine. Trećine se nazivaju A, B i C. Za potrebe dostavljanja informacije jedinicama vazduhoplovnih službi, sekcija A se uvek odnosi na trećinu sa nižom brojnom oznakom poletno-sletne staze. Međutim, kada se informacija saopštava pilotu pre sletanja, sekcije se navode kao prvi, drugi i treći deo poletno-sletne staze. Prvi deo uvek označava prvu trećinu poletno-sletne staze posmatrano iz smera sletanja.

2.3.2.6 Measurements are taken on each side of the runway centre line at a distance of approximately 3 M and in a such manner as to produce mean values for each third of the length available. The thirds are called A, B and C. For the purpose of reporting information to aeronautical service units, section A is always the section associated with the lower runway designator number. When giving landing information to a pilot before landing, the sections are however referred to as first, second or third part of the runway. The first part always means the first third of the runway as seen in the direction of landing.

2.4 Mere za održavanje upotrebljivosti površina za kretanje

2.4 Actions taken to maintain the usability of movement areas

2.4.1 Čišćenje snega i mere za poboljšanje uslova kočenja primenjivaće se sve dok uslovi na površinama za kretanje mogu ugroziti bezbednost i redovnost vazdušnog saobraćaja.

2.4.1 Snow clearance and measures for improvement of braking action will be implemented and maintained as long as conditions at the movement areas may impede the safety and regularity of air traffic.

2.4.2 Kada se čišćenje snega, lapavice, leda itd. sa svih delova površina za kretanje, uključujući i sistem svetlosnog obeležavanja, ne može obaviti istovremeno, čišćenju se pristupa prema sledećem redosledu:

 1. poletno-sletna staza;

 2. rulne staze koje predstavljaju najkraću vezu između RWY i pristanišne platforme;

 3. pristanišna platforma(e); i

 4. druge površine po redosledu koji omogućava uspostavljanje normalnih operacija.

2.4.2 Whenever the clearance of snow, slush, ice, etc., from the various parts of the movement areas, including the lighting system, cannot be carried out simultaneously, the order of priority will be as follows:

 1. runway;

 2. taxiways which are the shortest connection between RWY and apron;

 3. apron(s); and

 4. other areas in the order of priority so as to re-establish normal operations.

2.4.3 U cilju poboljšanja uslova kočenja primenjivaće se hemijska sredstva za odleđivanje. U primeni su ispitana hemijska sredstva koja ne utiču nepovoljno na vazduhoplov, kao što je urea.

2.4.3 In order to improve the braking action, chemical de-icing will be applied. Chemical de-icing will be carried out with approved chemicals which do not present the hazard to aircraft, such as urea.

2.5 Izveštavanje

2.5 Reporting

2.5.1 Aerodromska služba za čišćenje snega podnosi izveštaj ATS prijavnom birou (ARO) na obrascu SNOWTAM radi daljeg prosleđivanja.

2.5.1 Aerodrome snow clearance service will use the SNOWTAM form for the reporting which will be delivered to the Air Traffic Services Reporting Office (ARO) for further dissemination.

2.5.2 Informacije o zimskim uslovima na svim aerodromima za javni vazdušni saobraćaj izdaju se direktno sa svakog aerodroma kroz NOTAM serije S (SNOWTAM). SNOWTAM se obrađuje u skladu sa ICAO Aneksom 15 Dodatak 2.

2.5.2 Information on snow conditions at all aerodromes for public air transport will be disseminated directly from the individual aerodrome through NOTAM series S (SNOWTAM). SNOWTAM will be prepared in accordance with ICAO Annex 15 Appendix 2.

Liste distribucije SNOWTAM-a objavljuju se kroz AIC pre početka svakog zimskog perioda.

SNOWTAM distribution lists will be published by AIC before the beginning of each winter.

2.5.3 Kada više ne postoji led, sneg ili lapavica, niti se više koriste hemijska sredstva, prekida se i izveštavanje poništavanjem SNOWTAM-a, a novi SNOWTAM se ne izdaje do ponovne pojave zimskih uslova.

2.5.3 When ice, snow, or slush no longer prevail and chemicals no longer are used, the reporting will cease after the issuance of a cancellation SNOWTAM and a new SNOWTAM will not be issued until winter conditions appear again.

2.5.4 Informacije o uslovima kočenja daju se kao izmereni koeficijent trenja ili procenjeno površinsko trenje u skladu sa sledećom tabelom:

2.5.4 Information on braking action will be given in terms of the measured friction coefficient or estimated surface friction in accordance with the following table:

Izmeren koeficijent
trenja
Procenjeno
površinsko trenje
KodMeasured Friction
Coefficient
Estimated surface
friction
Code
0,40 i višedobro50.40 and abovegood5
0,39 – 0,36srednje do dobro40.39 – 0.36medium to good 4
0,35 – 0,30srednje30.35 – 0.30medium3
0,29 – 0,26srednje do loše20.29 – 0.26medium to poor2
0,25 i manjeloše10.25 and belowpoor1
9 – nepouzdannepouzdan99 – unreliableunreliable9

Kada se daje izmereni koeficijent, navode se dve cifre (0 i zarez se izostavljaju), kao i vrsta korišćenog mernog uređaja u formi skraćenice.

When giving a measured coefficient two digits are indicated (0 and comma being omitted). In addition the kind of measuring device used will be reported in abbreviated form.

Kada se daje procenjeno površinsko trenje koristi se samo jedna cifra.

When giving an estimated surface friction single digit will be used.

„Nepouzdano“ (kod 9) se daje kada se za izmerene rezultate i procene, iz bilo kog razloga, smatra da su potpuno nerealni.

“Unreliable” (code 9) will be reported when measuring results and estimates are, for any reason, considered absolutely unrealistic.

2.5.5 Kritične bankine snega

2.5.5 Critical snow banks

U toku početnog čišćenja, sa površina koje su neposredno uz poletno-sletnu stazu, rulnu stazu ili platformu, sneg se čisti do visina koje su određene u ICAO Priručniku za aerodromske službe, Deo 2, Poglavlje 7. Ako je visina snežnih naslaga veća u odnosu na propisane, smatra se da postoje kritične bankine snega koje se objavljuju kroz SNOWTAM.

During initial clearing, on an area adjacent to a runway, taxiway or apron, the height of snow profile should be reduced in accordance with ICAO Airport Services Manual, Part 2, Chapter 7. If the height of snow banks is greater than so prescribed, it will be considered as a critical snow banks and reported by SNOWTAM.

2.6 Zatvaranje aerodroma

2.6 Cases of aerodrome closure

U slučajevima kada bi odlaganje čišćenja moglo da prouzrokuje komplikovano pogoršanje stanja (na primer formiranje sloja leda na RWY), služba za čišćenje snega je ovlašćena da zahteva privremeno zatvaranje aerodroma za saobraćaj. U takvim slučajevima zatvaranje aerodroma i ponovno otvaranje objavljuje se kroz NOTAM.

In cases when a postponement of clearance operations envolves essential risk for developing into complicated situations (e.g. forming of solid ice over RWY) the snow clearance service is authorized to demand that the aerodrome be closed to traffic temporarily. A closure of the aerodrome in such cases and its re-opening will be promulgated by NOTAM.

2.7 Distribucija informacija o zimskim uslovima

2.7 Distribution of information on snow conditions

2.7.1 Osim SNOWTAM porukama, informacije o stanju poletno-sletne staze u zimskim uslovima daju se i kroz METAR izveštaj.

2.7.1 In addition to the SNOWTAM, information on runway conditions during winter period will be reported via METAR report.

2.7.2 Kodna grupa za izveštavanje o stanju poletno-sletne staze kroz METAR izveštaj ima sledeći oblik:

2.7.2 Information on runway conditions will be disseminated via METAR report with the code group in the next form:

RDRDR/ERCReReRBRBR gde je:

RDRDR/ERCReReRBRBR where:

RDRDR/ deo za oznaku poletno-sletne staze

RDRDR/ runway designator part

ER vrsta naslage na poletno-sletnoj stazi

ER runway deposit

CR pokrivenost poletno-sletne staze naslagom

CR runway contamination

eReR debljina naslage

eReR depth of deposit

BRBR koeficijent trenja ili kočenja

BRBR friction coefficient or braking action

2.7.2.1 Deo za oznaku poletno-sletne staze (RDRDR/)

2.7.2.1 Runway Designator Part (RDRDR/)

Deo grupe koji označava poletno-sletnu stazu uvek počinje slovom R iza koga sledi dvocifrena oznaka poletno-sletne staze (na primer 09, 27, itd.).

Runway designator part always starts with letter R followed by two digits runway designator (e.g. 09, 27, etc.).

Iza dvocifrene oznake poletno-sletne staze uvek sledi „/“.These figures are allways followed by “/”.

Kada su obuhvaćene sve RWY, upotrebljavaju se cifre 88.

When it is intended to indicate “all runways” the figures 88 will be used.

U slučaju paralelnih poletno-sletnih staza iza dvocifrene oznake poletno-sletne staze dodaje se L, C ili R za levu, centralnu ili desnu paralelnu poletno-sletnu stazu, tim redom.

In the case of parallel runways two digits runway designator is followed by letters L, C or R indicating the left, central or right parallel runway, respectively.

Napomena: Na mestu prve dve cifre mogu da se pojave cifre 99, sa značenjem da se informacija iz prethodnog izveštaja ponavlja, jer nova informacija nije dostavljena.

Note: Instead of the first two digits, the digits 99 may be inserted with the meaning that the previous information is repeated because new information was not available in time for dissemination.

2.7.2.2 Vrsta naslage na poletno-sletnoj stazi (ER)

2.7.2.2 Runway Deposits (ER)

Označava se jednom cifrom kako sledi:
0 čista i suva
1 vlažna
2 mokra ili barice
3 pokrivena injem ili slanom (debljina manja od 1 mm)
4 suv sneg
5 vlažan sneg
6 lapavica
7 led
8 zbijen ili uvaljan sneg
9 zaleđene kolotečine ili brazde (od zaleđenog snega)
/ nije data vrsta naslage na poletno-sletnoj stazi (na primer usled čišćenja poletno-sletne staze koje je u toku)

This will be expressed as a single digit as follows:
0 clear and dry
1 damp
2 wet or water patches
3 rime or frost covered (depth normally less than 1 mm)
4 dry snow
5 wet snow
6 slush
7 ice
8 compacted or rolled snow
9 frozen ruts or ridges
/ type of deposit not reported (e.g. due to runway clearance in progress)

2.7.2.3 Pokrivenost poletno-sletne staze (CR)

2.7.2.3 Runway contamination (CR )

Označava se jednom cifrom kako sledi:
1 RWY pokrivena manje od 10%
2 RWY pokrivena od 11% do 25%
5 RWY pokrivena od 26% do 50%
9 RWY pokrivena od 51% do 100%
/ nema izveštaja (npr. usled čišćenja poletno-sletne staze koje je u toku)

This will be expressed as a single digit in accordance with the following scale:
1 less than 10% of RWY covered
2 11% to 25% of RWY covered
5 26% to 50% of RWY covered
9 51% to 100 % of RWY covered
/ not reported (e.g. due to runway clearance in progress)

2.7.2.4 Debljina naslage (eReR )

2.7.2.4 Depth of deposit (eReR )

Označava se sa dve cifre kako sledi:
00 manja od 1 mm
01 – 1 mm
02 – 2 mm
itd.
10 – 10 mm
15 – 15 mm
itd.
20 – 20 mm
itd. do
90 – 90 mm
Sledeće oznake koje se koriste su:
92 – 10 cm
93 – 15 cm
94 – 20 cm
95 – 25 cm
96 – 30 cm
97 – 35 cm
98 – 40 cm ili više
99 – označava da RWY nije (ili nisu) u upotrebi zbog snega, lapavice, leda, snežnih nanosa ili zbog čišćenja – izveštaj o debljini se ne daje.
// debljina nije od operativnog značaja ili je nije moguće izmeriti.

This will be denoted by two digits in accordance with the following table:
00 less than 1 mm
01 – 1 mm
02 – 2 mm
etc.
10 – 10 mm
15 – 15 mm
etc.
20 – 20 mm
etc. up to
90 – 90 mm
Thereafter the following is used:
92 – 10 cm
93 – 15 cm
94 – 20 cm
95 – 25 cm
96 – 30 cm
97 – 35 cm
98 – 40 cm or more
99 – denotes that RWY(s) is not in operation due to snow, slush, ice, large drifts or runway clearance – depth is not reported.
// depth of deposit operationally not significant or not measurable.

Napomene:Notes:
 1. Cifra 91 se ne upotrebljava.
 2. Ako se debljina naslage procenjuje u nekoliko tačaka duž poletno-sletne staze, daje se srednja vrednost ili, ako je to od operativnog značaja, najviša vrednost.
 3. Ako je vrsta naslage na poletno-sletnoj stazi (ER) označena vrednostima 3, 7, 8 ili 9, debljina naslage je obično veoma mala. Tada se koristi oznaka //. Slično ovome, debljina stajaće vode se izveštava samo ako je zagarantovana tačnost ili reprezentativnost merenja.
 1. Code figure 91 is not used.
 2. Where depth of deposit is assessed at the number of points along the runway, the mean value will be transmitted or, if operationally significant, the highest value.
 3. If the types of deposits are reported by the ER code figure 3, 7, 8 or 9, the depth of deposit is normally not significant. In the case sign // is used. Similarly, the depth of standing water should only be reported if accurate and representative measurement is guaranteed.

2.7.2.5 Koeficijent trenja ili uslova kočenja (BRBR)

2.7.2.5 Friction coefficient or braking action (BRBR)

Sa dve cifre označava se koeficijent trenja ili, ako on nije na raspolaganju, označava se procena kočenja, u skladu sa sledećim:

This will be denoted by two digits corresponding to the friction coefficient or the braking action, in accordance with the following:

a) Koeficijent trenja
28 za koeficijent trenja 0.28
35 za koeficijent trenja 0.35 itd.

a) Friction coefficient
28 for friction coefficient 0.28
35 for friction coefficient 0.35 etc.

b) Uslovi kočenje
95 dobro
94 srednje/dobro
93 srednje
92 srednje/loše
91 loše
99 nepouzdano
// uslovi kočenja nisu izvešteni i/ili poletno-sletna staza van upotrebe.

b) Braking action
95 good
94 medium/good
93 medium
92 medium/poor
91 poor
99 unreliable
// braking conditions not reported and/or runway not operational.

Napomena:Notes:
 1. Ako se kočenje procenjuje u nekoliko tačaka duž RWY, daje se srednja vrednost ili ako to zahtevaju operativne potrebe, najniža vrednost.
 2. Ako merni uređaj ne može da izmeri trenje sa potrebnom tačnošću, što se može desiti kada je na RWY mokar sneg, lapavica ili sipak sneg, upotrebljavaju se cifre 99.
 1. Where braking action is assessed at a number of points along a runway, the mean value will be transmitted or, if operationally significant, the lowest value.
 2. If measuring equipment does not allow measurement of friction with satisfactory reliability, which may be the case when a runway is contaminated by a wet snow, slush or loose snow, the figure 99 should be reported.

2.7.2.6 Ako na jednoj ili svim poletno-sletnim stazama na aerodromu više nema depozita, grupa ima oblik RDRDR/CLRD//.

2.7.2.6 If contamination conditions on single or on all runways at the aerodrome have ceased to exist, this will be reported as RDRDR/CLRD//.

Grupa 88/CLRD// znači da su sve poletno-sletne staze bez depozita i da u sledećim METAR izveštajima neće biti grupe o stanju poletno-sletne staze sve dok se uslovi za njeno uključenje u METAR izveštaj ponovo ne jave. Kada je aerodrom zatvoren zbog ekstremne količine snega, umesto grupe za stanje poletno-sletne staze koristi se skraćenica SNOCLO.

Group 88/CLRD// in report means cessation of contaminations on all runways and that following METAR reports will not have runway state information group unless contamination conditions recur. The state of runway group shall be replaced by the abbreviation SNOCLO when the aerodrome is closed due to extreme deposit of snow.