ENR 1.10  Planiranje letova
Flight planning

1. POSTUPCI ZA PODNOŠENJE PLANA LETA

1. PROCEDURES FOR THE SUBMISSION OF A FLIGHT PLAN

1.1 Obaveza podnošenja plana leta

1.1 Requirement for the submission of a flight plan

Plan leta se mora podneti pre obavljanja svakog IFR i VFR leta u vazdušnom prostoru u nadležnosti Kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo Beograd.A flight plan shall be submitted prior to operating any IFR and VFR flight within the airspace in responsibility of Serbia and Montenegro Air Traffic Services SMATSA llc.
Plan leta se može popuniti kao pojedinačni plan leta ili skupni plan leta (RPL).Flight plan can be filed as individual flight plan or repetitive flight plan (RPL).

1.2 Vreme podnošenja

1.2 Time of submission

Podnosilac plana leta je dužan da plan leta podnese najkasnije 30 minuta pre predviđenog vremena poletanja.Flight plan originator shall submit flight plan at least 30 minutes before estimated time of departure.
Za letove ka oblastima u kojima se primenjuje upravljanje protokom vazdušnog saobraćaja (ATFM) preporučuje se podnošenje plana leta najkasnije 3 časa pre EOBT.For flights into areas subject to air traffic flow management (ATFM), it is recommended that flight plan is submitted at least 3 hours before EOBT.

1.3 Mesto podnošenja

1.3 Place of submission

Plan leta i poruke vezane za njega (na primer CHG, DLA, CNL) podnose se u ARO-u na aerodromu poletanja. Na aerodromima na kojima ne postoji ARO, plan leta i poruke vezane za plan leta podnose se preko ARO-a u čijem prostoru nadležnosti se nalazi mesto poletanja ili preko rukovodioca letenja.Flight plan and associated messages (e.g. CHG, DLA, CNL) will be submitted at ARO at the departure aerodrome. In the absence of ARO at departure aerodrome, flight plan and associated messages will be submitted via ARO responsible for departure aerodrome or person in charge of provision of flight information services.
Avio-prevozioci mogu dostavljati svoje IFR ili IFR/VFR (mešovite) planove leta i poruke vezane za njih direktno na IFPS korišćenjem sopstvenih AFTN ili SITA priključaka (videti EUROCONTROL-ov priručnik Network Operations Handbook).Aircraft operators may file their IFR or IFR/VFR (mixed) flight plans and associated messages directly with the IFPS using an own AFTN or SITA access point (see EUROCONTROL’s Network Operations Handbook).

1.4 Usluga uzbunjivanja za VFR let

1.4 Alerting service for VFR flight

Usluga uzbunjivanja pruža se svim VFR letovima.An alerting service is provided to all VFR flights.

1.5 Sadržaj i oblik plana leta

1.5 Contents and form of a flight plan

1.5.1 ICAO obrasci plana leta mogu se dobiti u ARO-ima. ICAO obrasci plana leta se popunjavaju u skladu sa ICAO standardima.1.5.1 ICAO flight plan forms are available at AROs. ICAO flight plan forms are to be filled according to ICAO standards.
1.5.2 EUR zahtevi za planiranje letova po pitanju popunjavanja ICAO obrasca plana leta i skupnog plana leta (RPL) dati su u ICAO EUR Regionalnim dopunskim postupcima (Doc 7030 – EUR) i u priručniku Network Operations Handbook.1.5.2 The EUR flight planning requirements for the completion of the ICAO Flight Plan Form and the Repetitive Flight Plan are contained in the ICAO EUR Regional Supplementary Procedures (Doc 7030 – EUR) and in Network Operations Handbook.

1.6 Pridržavanje pravila korišćenja vazdušnog prostora i raspoloživosti

1.6 Adherence to airspace utilization rules and availability

Nijedan plan leta, koji odstupa od restrikcija države definisanih u Dokumentu o raspoloživosti ruta (RAD) ne sme se podneti za vazdušni prostor FIR/UIR Beograd i delove vazdušnog prostora gde je pružanje ATS-a delegirano državama Republici Srbiji i Crnoj Gori. Navedeni zajednički evropski referentni dokument sadrži sva pravila korišćenja vazdušnog prostora i raspoloživost FIR/UIR Beograd i delova vazdušnog prostora gde je pružanje ATS-a delegirano i bilo koje pozivanje (referenca) na njih se vrši preko:
https://www.nm.eurocontrol.int/RAD/index.html.
No flight plans shall be filed via the airspace of Beograd FIR/UIR and portions of the airspace where the provision of ATS is delegated to the states of the Republic of Serbia or Montenegro, deviating from the state restrictions defined within the Route Availability Document (RAD). This common European reference document contains all airspace utilisation rules and availability for Beograd FIR/UIR and portions of the airspace where the provision of ATS is delegated and any reference to them shall be made via:
https://www.nm.eurocontrol.int/RAD/index.html.

1.7 Planiranje letova kada su TSA i TRA aktivne

1.7 Flight planning when TSA and TRA are active

U zavisnosti od tipa aktivnosti, očekivane saobraćajne potražnje, raspoloživosti ljudskih i tehničkih resursa, meteorološke situacije, u NOTAM-u o aktiviranju TSA/TRA, SMATSA doo će korisnicima objaviti i odluku o:Depending on the type of activity, expected capacity demand, availability of human and technical resources, and weather, along with the information on the activation of TSA/TRA in NOTAM, SMATSA llc will publish decision on:
1) uvođenju mera protoka saobraćaja (tekst NOTAM će sadržati odrednicu „IFR flight planning allowed, users may expect delays. To avoid delays suggested re-routing is…“);1) implementation of air traffic flow management measures (NOTAM will include the following statement “IFR flight planning allowed, users may expect delays. To avoid delays suggested re-routing is…”);
2) primeni upravljanja vazdušnim prostorom (tekst NOTAM će sadržati odrednicu „IFR flight planning not allowed, flight plans will be rejected by IFPS. Suggested re-routing is…“);2) implementation of airspace management measures (NOTAM will include the following statement “IFR flight planning not allowed, flight plans will be rejected by IFPS. Suggested re-routing is…”);
3) taktičkom derutiranju (tekst NOTAM će sadržati odrednicu „IFR flight planning allowed, users may expect tactical re-routing or radar vectors with route extension of max XX NM. Suggested re-routing is…“).3) tactical re-routing (NOTAM will include the following statement “IFR flight planning allowed, users may expect tactical re-routing or radar vectors with route extension of max XX NM. Suggested re-routing is…”).

2. SISTEM SKUPNOG PLANA LETA

2. REPETITIVE FLIGHT PLAN SYSTEM

Skupni planovi leta se podnose direktno EUROCONTROL-ovom IFPS-u kako je opisano u ICAO Doc 4444 PANS-ATM/501, ICAO Doc 7030 i priručniku Network Operations Handbook.RPLs are submitted directly to EUROCONTROL IFPS according to ICAO Doc 4444 PANS-ATM/501, ICAO Doc 7030 and Network Operations Handbook.

3. PROMENE PODNETOG PLANA LETA

3. CHANGES TO THE SUBMITTED FLIGHT PLAN

Sve promene podnetog plana leta moraju se što pre prijaviti područnoj jedinici ATS-a.All changes to a submitted flight plan shall be reported as soon as possible to the appropriate ATS unit.
U slučaju kašnjenja u odlasku od 15 minuta ili više za IFR letove (30 minuta za VFR letove), plan leta se mora izmeniti ili podneti novi, nakon poništenja starog plana leta.In the event of a delay in the departure of 15 minutes or more for IFR flights (30 minutes for VFR flights), a flight plan shall be amended or a new one shall be submitted after the old flight plan has been cancelled.
Kad god se let, za koji je podnet plan leta, otkaže, o tome se odmah mora obavestiti područna jedinica ATS-a.Whenever a flight, for which a flight plan has been submitted, is cancelled, the appropriate ATS unit shall be immediately informed.

4. POSTUPCI ZA PLANIRANJE LETOVA U OKVIRU SECSI FRA

4. FLIGHT PLANNING PROCEDURES WITHIN SECSI FRA

4.1 Postupci za letenje

4.1 Flight Procedures

4.1.1 Opšte

4.1.1 General

Celokupni saobraćaj mora da bude usklađen sa:All traffic shall comply with:
 • Zahtevima za opremu vazduhoplova odgovarajuće države;
 • Opštim pravilima i postupcima odgovarajuće države;
 • Važećim RAD Dokumentom.
 • The aircraft equipment requirements of the respective state;
 • General Rules and Procedures of the respective state;
 • Current RAD.
Za izuzeća koja se odnose na državne vazduhoplove videti odgovarajuće AIP-ove.For exemptions for State aircraft see the corresponding AIPs.
Mreža ruta vazdušnog saobraćaja u okviru FIR/UIR Beograd, koja je objavljena u podsekcijama ENR 3.1, ENR 3.2 i ENR 3.3 AIP-a Srbija/Crna Gora, se ukida iznad FL 205 u svim delovima vazdušnog prostora koji formiraju SECSI FRA.The ATS route network within Beograd FIR/UIR, published in AIP Serbia/Montenegro sections ENR 3.1, ENR 3.2 and ENR 3.3, is withdrawn above FL 205 within all airspace portions forming SECSI FRA.
Unutar SECSI FRA, relevantne značajne tačke su:Within SECSI FRA, relevant significant points are considered as:
 • Tačka ulaska u FRA u horizontalnoj ravni (E);
 • Tačka izlaska iz FRA u horizontalnoj ravni (X);
 • Tačka dozvoljena za planiranje letova u FRA (I);
 • Tačka za povezivanje FRA i rute za dolaženje (A); i
 • Tačka za povezivanje FRA i rute za odlaženje (D),
 • FRA Horizontal Entry Point (E);
 • FRA Horizontal Exit Point (X);
 • FRA Intermediate Point (I);
 • FRA Arrival Connecting Point (A); and
 • FRA Departure Connecting Point (D),
kako je opisano u podsekcijama ENR 4.1/ENR 4.4.as described in ENR 4.1/ENR 4.4 subsections.
Šema orijentacije nivoa leta (FLOS), koja se primenjuje unutar SECSI FRA, odgovara polukružnim pravilima u skladu sa Tabelom nivoa krstarenja iz Dodatka 3, pod a) ICAO Aneksa 2 ili Dodatka 3 Standardizovanih evropskih pravila letenja (SERA), objavljenih u podsekciji ENR 1.7.The Flight Level Orientation Scheme (FLOS), applicable within SECSI FRA, corresponds to the semi-circular rules according ICAO Annex 2 Appendix 3 a) or Appendix 3 to Standardized European Rules of the Air (SERA) Table of cruising levels and ENR 1.7.
Izuzeci od ovih pravila su objavljeni u podsekcijama ENR 4.1/ENR 4.4 u koloni „Remarks“.Exceptions to this rule are published in ENR 4.1/ENR 4.4 column “Remarks”.

4.1.2 Letovi koji mogu da se obavljaju u SECSI FRA

4.1.2 Eligible flights for SECSI FRA

Letovi koji mogu da se obavljaju u SECSI FRA su svi letovi čije se obavljanje planira unutar vertikalnih i horizontalnih granica SECSI FRA, koje su objavljene u ENR 2.2 i ENR 6 odgovarajućih AIP-ova, bez obzira na fazu leta (preleti, letovi koji dolaze ili odlaze sa „lokalnih“ aerodroma ili sa aerodroma u neposrednoj blizini SECSI FRA).Eligible flights are all flights that are intending to operate within the vertical and horizontal limits of SECSI FRA, as specified in ENR 2.2 and ENR 6 of the corresponding AIPs, regardless of the phase of flight (overflights, arriving or departing from local aerodromes or from aerodromes situated in close proximity of SECSI FRA).

4.2 Restrikcije (uslovne zabrane) i rezervacije vazdušnog prostora

4.2 Airspace restrictions and airspace reservations

4.2.1 Obilaženje oblasti sa uslovno zabranjenim i rezervisanim vazdušnim prostorom

4.2.1 Circumnavigating areas of airspace restrictions and airspace reservations

Letovi se mogu planirati kroz aktivne vojne zone koje su objavljene u podsekcijama ENR 2.2, ENR 5.2 ili sekciji AD 2 odgovarajućih AIP-ova, osim ako je drugačije objavljeno u Dodatku 7 RAD Dokumenta.Flights may be planned through active Military Areas published in sections ENR 2.2, ENR 5.2 or AD 2 of the corresponding AIPs, unless otherwise stated in RAD, Appendix 7.
Planiranje letova nije dozvoljeno kroz aktivne uslovno zabranjene ili zabranjene zone koje su objavljene u ENR 5.1 odgovarajućeg AIP-a, osim ako je drugačije objavljeno u Dodatku 7 RAD Dokumenta. Pored toga, planiranje letova nije dozvoljeno kroz opasne zone (ENR 5.1), osim kroz opasne zone u FIR/UIR Beograd.Flight planning is not permitted through active restricted or prohibited areas published in ENR 5.1 of the corresponding AIP, unless otherwise stated in RAD Appendix 7. Additionally, flight planning is not permitted through danger areas (ENR 5.1), except through danger areas in Beograd FIR/UIR.
Korisnici vazdušnog prostora moraju da planiraju svoje putanje oko delova vazdušnog prostora koji nisu dostupni za civilne operacije, na način objavljen kroz NOTAM/AUP/UUP, koristeći FRA relevantne tačke koje su objavljene u ENR 4.1/ENR 4.4.Airspace users shall plan their trajectory around airspaces that are not available for civil operations as published/managed by NOTAM/AUP/UUP by using FRA relevant points published in ENR 4.1/ENR 4.4.
Za zaštitu TSA 11, TSA 12 i TSA 13 ili njihove kombinovane aktivacije u FIR/UIR Beograd (vazdušni prostori sa oznakama LYBAM11, LYBAM12 i LYBAM13) razvijen je poseban postupak u saradnji sa Menadžerom mreže EUROCONTROL-a. Postupak je zasnovan na uvođenju regulacije nultog protoka saobraćaja u zahvaćenim delovima vazdušnog prostora. Putanje koje su date ispod predstavljaju najbliže putanje za obilazak zahvaćenih delova vazdušnog prostora. Kako bi se izbeglo kašnjenje izazvano TSA 11, TSA 12 i TSA 13 ili njihovom kombinovanom aktivacijom u FIR/UIR Beograd, operateri vazduhoplova mogu koristiti predložene putanje ili bilo koju pogodnu FRA relevantnu tačku u pravcu kojim se planirana ruta leta održava izvan izdvojenog dela vazdušnog prostora.For protection of the TSA 11, TSA 12 and TSA 13 or its combined activation in Beograd FIR/UIR (airspace volume reference LYBAM11, LYBAM12 and LYBAM13) special procedure with EUROCONTROL Network Manager is developed. Procedure is based on introduction of zero rate regulations for affected airspace portions. Trajectories given below represents the closest path for circumnavigation of the affected airspace portions. To avoid delay generated by TSA 11, TSA 12 and TSA 13 or its combined activation in Beograd FIR/UIR, aircraft operators may use proposed trajectories or any other suitable FRA relevant point in direction which will keep flight planned route out from the segregated airspace.
TSA 11 (LYBAM11)TSA 11 (LYBAM11)
 • Severno od linije KOTUS – PARAK (uključujući tu liniju)
 • Južno od linije VELIP – XENIT (uključujući tu liniju)
 • Zapadno od linije XENIT – BGD – KOTUS (uključujući tu liniju)
 • North of line KOTUS – PARAK (included)
 • South of line VELIP – XENIT (included)
 • West of line XENIT – BGD – KOTUS (included)
TSA 12 (LYBAM12)TSA 12 (LYBAM12)
 • Severno od linije DIRER – BGD (uključujući tu liniju)
 • Južno od linije ANASA – IDABO (uključujući tu liniju)
 • Zapadno od linije IDABO – XENIT – BGD (uključujući tu liniju)
 • North of line DIRER – BGD (included)
 • South of line ANASA – IDABO (included)
 • West of line IDABO – XENIT – BGD (included)
TSA 13 (LYBAM13)TSA 13 (LYBAM13)
 • Severno od linije XENIT – VELIP (uključujući tu liniju)
 • Južno od linije RAVAK – OBAGI – ETIDA (uključujući tu liniju)
 • Zapadno od linije XENIT – RAVAK (uključujući tu liniju)
 • North of line XENIT – VELIP (included)
 • South of line RAVAK – OBAGI – ETIDA (included)
 • West of line XENIT – RAVAK (included)
Kombinovane TSA 11 i TSA 12Combined TSA 11 and TSA 12
 • Severno od linije KOTUS – PARAK (uključujući tu liniju)
 • Južno od linije ANASA – IDABO (uključujući tu liniju)
 • Zapadno od linije IDABO – XENIT – BGD – KOTUS (uključujući tu liniju)
 • North of line KOTUS – PARAK (included)
 • South of line ANASA – IDABO (included)
 • West of line IDABO – XENIT – BGD – KOTUS (included)
Kombinovane TSA 12 i TSA 13Combined TSA 12 and TSA 13
 • Severno od linije DIRER – BGD (uključujući tu liniju)
 • Južno od linije RAVAK – OBAGI – ETIDA (uključujući tu liniju)
 • Zapadno od linije BGD – XENIT – RAVAK (uključujući tu liniju)
 • North of line DIRER – BGD (included)
 • South of line RAVAK – OBAGI – ETIDA (included)
 • West of line BGD – XENIT – RAVAK (included)
Kombinovane TSA 11, TSA 12 i TSA 13Combined TSA 11, TSA 12 and TSA 13
 • Severno od linije KOTUS – PARAK (uključujući tu liniju)
 • Južno od linije RAVAK – OBAGI – ETIDA (uključujući tu liniju)
 • Zapadno od linije RAVAK – XENIT – BGD – KOTUS (uključujući tu liniju)
 • North of line KOTUS – PARAK (included)
 • South of line RAVAK – OBAGI – ETIDA (included)
 • West of line RAVAK – XENIT – BGD – KOTUS (included)

4.2.2 Produženje rute

4.2.2 Promulgation of route extension

U slučajevima gde prolazak kroz aktivne rezervisane (uslovno zabranjene) zone nije moguć, primenjuje se jedan od sledećih postupaka:In cases, where crossing of active reserved (restricted) areas is not possible, one of the following procedures applies:
 1. Davanje taktičkih instrukcija od strane ATC za nastavak preko Tačaka dozvoljenih za planiranje letova u FRA (I) koje su objavljene u ENR 4.1/ENR 4.4;
 2. Taktičko radarsko vektorisanje od strane ATC.
 1. A flight will be instructed tactically by ATC to proceed via FRA Intermediate Points (I) published in ENR 4.1/ENR 4.4;
 2. Tactical radar vectoring by ATC.
Prosečno produženje koje korisnici vazdušnog prostora mogu da očekuju je oko 5 NM.The average extension to be considered by airspace users is approximately 5 NM.

4.3 Planiranje letova u okviru SECSI FRA

4.3 Flight planning within SECSI FRA area

4.3.1 Opšte

4.3.1 General

U okviru SECSI FRA, korisnicima vazdušnog prostora je dozvoljeno da planiraju putanje koje im više odgovaraju koristeći značajne tačke ili radio-navigacione uređaje (videti ENR 4.1 i ENR 4.4), kao i geografske koordinate, pod specijalnim uslovima koji su dati u AIP-u i RAD Dokumentu.Within SECSI FRA, airspace users are allowed to plan user preferred trajectories using significant points or radio navigation aids (see ENR 4.1 and ENR 4.4), as well as geographical coordinates under special conditions and rules laid down in AIP and RAD.
Letovi koji mogu da se obavljaju u FRA, moraju da budu planirani preko FRA relevantnih tačaka, a u skladu sa sledećom tabelom.Eligible flights shall flight plan via FRA relevant points according to the table below.
FromToRemark
FRA Horizontal Entry Point (E)FRA Horizontal Exit Point (X)Flight plan direct or via one or several intermediate points.
FRA Arrival Connecting Point (A)
FRA Intermediate Point (I)
FRA Departure Connecting Point (D)FRA Horizontal Exit Point (X)
FRA Arrival Connecting Point (A)
FRA Intermediate Point (I)
FRA Intermediate Point (I)FRA Horizontal Exit Point (X)
FRA Arrival Connecting Point (A)
FRA Intermediate Point (I)
U SECSI FRA nema ograničenja u broju Tačaka dozvoljenih za planiranje letova u FRA (I) i indikatora rute „DCT“ koji se koriste u rubrici 15 plana leta.In SECSI FRA there is no limitation on the number of FRA Intermediate Points (I) and DCTs used in Field 15 of FPL.
U okviru SECSI FRA nema ograničenja u maksimalnom DCT rastojanju.Within SECSI FRA there is no limitation on the maximum DCT distance.
U slučaju da su objavljene Tačke dozvoljene za planiranje letova u FRA (I) ili DCT segmenti obavezni zbog operativnih ATS razloga, posebna pravila za njihovo pravilno korišćenje su opisana u odgovarajućem RAD Dokumentu. Ovo važi za odlazeći, dolazeći i saobraćaj u preletu.In case published FRA Intermediate Points (I) or DCT segments are compulsory due ATS operational reasons, specific rules for the correct usage are described in the respective RAD. This is valid for departing, arriving and overflying traffic.
Letovi se ne smeju planirati bliže od 3 NM od objavljene granice SECSI FRA.Flights shall not be planned closer than 3 NM to the published SECSI FRA border.
Radi upravljanja operativno osetljivim oblastima, objavljene su zone u kojima nije dozvoljeno planiranje letova (NPZ). NPZ je definisani deo vazdušnog prostora u kome nije dozvoljeno planiranje FRA DCT putanja ili je ono dozvoljeno samo u izuzetnim slučajevima. Korisnici vazdušnog prostora mogu izbeći ove oblasti planiranjem leta preko pogodnih Tačaka dozvoljenih za planiranje letova u SECSI FRA (I) oko NPZ ili u skladu sa definisanim uslovima. Planiranje DCT segmenata kroz objavljene NPZ će biti odbijeno od IFPS, osim ako su ispunjeni određeni uslovi. Za potpune informacije o NPZ videti RAD Dokument.To manage the operationally sensitive areas, No Planning Zones (NPZs) are published. A NPZ is a defined airspace volume within which the planning of FRA DCT trajectories is either not allowed or allowed only for exceptions as described. Airspace users can avoid these areas by planning via appropriate SECSI FRA Intermediate Points (I) around the NPZ or according to described conditions. Planning a DCT through the published NPZ will cause a reject message by IFPS except where the set conditions are met. For complete NPZ source information see RAD.
Za letove koji se odvijaju pod Y ili Z pravilima letenja, izmena pravila letenja (prelazak sa VFR na IFR ili sa IFR na VFR) se mora planirati na bilo kojoj FRA relevantnoj tački objavljenoj u ENR 4.1/ENR 4.4.For Y/Z flights changes of flight rules (IFR joining or cancelling) shall be indicated by reference to any FRA relevant point as published in ENR 4.1 and ENR 4.4 respectively.
Za planiranje izmena nivoa leta i brzine može se koristiti bilo koja FRA relevantna tačka objavljena u ENR 4.1/ENR 4.4 ili neobjavljena tačka definisana geografskim koordinatama uz ispunjavanje uslova opisanih u tački 4.3.4.Airspace users may use any significant FRA point published in ENR 4.1/ENR 4.4, or unpublished point defined by geographical coordinates as described in item 4.3.4, for indicating changes of level and speed.
Korišćenje smera i rastojanja od značajne tačke ili radio-navigacionog uređaja za definisanje Tačke dozvoljene za planiranje letova u FRA (I) nije dozvoljeno u SECSI FRA.Usage of bearing and distance from a significant point or radio navigation aid as FRA Intermediate Point (I) is not allowed in SECSI FRA.
Segmenti ruta između neobjavljenih tačaka koje su definisane geografskim koordinatama, kao i segmenti ka/od značajnih tačaka ili radio-navigacionih uređaja, moraju biti označeni sa „DCT“ u skladu sa ICAO Doc 4444, Dodatak 2 „Plan leta, Rubrika 15“.Route portions between unpublished points defined by geographical coordinates, as well as to/from significant points or radio navigation aids shall be indicated by means of “DCT” in accordance with ICAO Doc 4444 Appendix 2 “Flight Plan, Item 15”.

4.3.2 Prekogranična primena

4.3.2 Cross border application

U okviru SECSI FRA, prelazak granica FIR-a, kao i granica oblasti nadležnosti između ATS jedinica je generalno dozvoljen bez korišćenja Tačaka dozvoljenih za planiranje letova u FRA (I) koje su objavljene duž ovih granica, osim kada se leti kroz CTA Sarajevo (FL 325 / FL 205) ili kada je drugačije zahtevano u RAD Dokumentu.Inside SECSI FRA, the crossing of FIR borders as well as the crossing of the Area of Responsibility (AoR) boundary between the involved ATS units is basically allowed without the usage of FRA Intermediate Points (I) published along the boundaries, except when flying via Sarajevo CTA (FL 325 / FL 205) or otherwise specified in RAD.
Izuzev u slučaju korišćenja direktnih (DCT) segmenata koji su objavljeni u Dodatku 4 RAD Dokumenta, ATS ruta i SID/STAR-ova važi sledeće:Except for DCT segments published in RAD Appendix 4, ATS Routes and SIDs/STARs:
 • ulazak i izlazak iz SECSI FRA se mora planirati jedino korišćenjem objavljenih Tačaka ulaska u FRA u horizontalnoj ravni (E) i Tačaka izlaska iz FRA u horizontalnoj ravni (X);
 • planiranje direktnih (DCT) segmenata koji su delom izvan horizontalnih granica SECSI FRA (segmenti sa ponovnim ulaskom, odnosno segmenti koji izlaze i ponovo ulaze u SECSI FRA) je dozvoljeno jedino korišćenjem Tačaka ulaska u FRA u horizontalnoj ravni (E) i Tačaka izlaska iz FRA u horizontalnoj ravni (X).
 • entry to and exit from SECSI FRA shall be planned using the published FRA Horizontal Entry (E) and FRA Horizontal Exit (X) Points only;
 • the planning of DCT segments that are partially outside the lateral limits of SECSI FRA (re-entry segments) is only allowed by using FRA Horizontal Entry (E) and FRA Horizontal Exit (X) Points.

4.3.3 Određivanje najniže raspoložive visine za planiranje IFR letova (LAL) u okviru SECSI FRA

4.3.3 Determination of Lowest Available Level (LAL) within SECSI FRA

Za određivanje najniže raspoložive visine za planiranje IFR letova (LAL) u okviru delova SECSI FRA u kojima su operacije sa slobodnim planiranjem ruta moguće od tla do FL 660 (odnosno oblasti nadležnosti ACC/APP Ljubljana i ACC/APP Wien i lokalne APP jedinice za LOWL, LOWS, LOWI, LOWK i LOWG) videti ENR 6.8 AIP Austrije i AIP Slovenije. Objavljene vrednosti odgovaraju najnižoj raspoloživoj visini za planiranje IFR letova u okviru kontrolisanog vazdušnog prostora kojim se obezbeđuje nadvišavanje prepreka.For determination of lowest available level within those parts of the SECSI FRA where free route operations are eligible from ground to FL 660 (i.e. AoRs of ACC/APP Ljubljana and ACC/APP Wien and the local APP units of LOWL, LOWS, LOWI, LOWK and LOWG), see AIP Austria and AIP Slovenia, ENR 6.8. The published values correspond to the lowest available level within controlled airspace ensuring obstacle clearance.
Plan leta koji se popunjava prema pravilima planiranja letova u okviru SECSI FRA ispod ovih minimuma, biće odbijen od strane IFPS.Flight plan filing according SECSI FRA flight planning rules below these minima will cause a reject message by IFPS.

4.3.4 Korišćenje geografskih koordinata u rubrici 15 plana leta

4.3.4 Use of geographical coordinates in Field 15 of FPL

Neobjavljene tačke definisane geografskim koordinatama, mogu se koristiti jedino duž direktnih putanja između dve FRA relevantne tačke (E/X/I/A/D) za označavanje izmena nivoa leta i brzine.Unpublished points defined by geographical coordinates shall in general only be inserted along the direct trajectory between two FRA relevant points (E/X/I/A/D) to indicate changes of level and speed.

4.3.5 Saobraćaj u preletu

4.3.5 Overflying traffic

Saobraćaj u preletu su svi letovi sa aerodroma polaska i dolaska koji su locirani izvan SECSI FRA.Overflying traffic are all flights whose aerodromes of departure and destination are located outside SECSI FRA.
Saobraćaj u preletu se može planirati direktno od bilo koje Tačke ulaska u FRA u horizontalnoj ravni (E) do bilo koje Tačke izlaska iz FRA u horizontalnoj ravni (X), preko objavljenih ili neobjavljenih Tačaka dozvoljenih za planiranje letova u FRA (I), na način opisan u AIP-ovima država koje su uključene u SECSI FRA i u RAD Dokumentu.Overflying traffic may be planned directly from any FRA Horizontal Entry Point (E) to any FRA Horizontal Exit Point (X) and via published and unpublished FRA Intermediate Points (I) as specified in the AIPs of the States involved in SECSI FRA and RAD.
Dodatno, u FIR/UIR Beograd, za letove koji odlaze sa ili dolaze na aerodrome koji su u neposrednoj blizini granice SECSI FRA, vertikalni prelazak u ili iz vazdušnog prostora SECSI FRA biće dozvoljen preko adekvatnih Tačaka ulaska u FRA u horizontalnoj ravni (E) i Tačaka izlaska iz FRA u horizontalnoj ravni (X). Spisak tačaka i odgovarajućih aerodroma je dat u sledećoj tabeli:Additionally, in Beograd FIR/UIR, for traffic departing or arriving from the aerodromes in the close proximity of SECSI FRA border, vertical transition to or from SECSI FRA airspace will be allowed over adequate FRA Horizontal Entry (E) or FRA Horizontal Exit (X) Points. The list of points and corresponding aerodromes are given in the table below:
ARRIVALSDEPARTURES
AerodromeFRA Horizontal Exit Points (X)AerodromeFRA Horizontal Entry Points (E)
LATIAKIKA/PETAKLATIEBELA/RETRA
LBSFNISVALRAR/TRMAVIT
LRAR/TRMAVIT/ROMUXLWSKRAXAD
LWSKRAXAD

4.3.6 Ulazak u FRA – odlazeći saobraćaj

4.3.6 Access to FRA for departing traffic

Odlazeći saobraćaj su svi letovi sa aerodroma odlaska koji je lociran u okviru horizontalnih granica SECSI FRA.Departing traffic are flights whose departure aerodrome is located inside the lateral limits of SECSI FRA.
U zavisnosti od aerodroma, postoje različiti zahtevi u pogledu planiranja letova za odlazeći saobraćaj. Popunjavanje plana leta za FRA, mora da počne:Depending on the aerodrome, there are different requirements on flight planning for departing traffic. FRA flight plan filing shall be started from:
 • od Tačke za povezivanje FRA i rute za odlaženje (D); ili
 • od posebne Tačke dozvoljene za planiranje letova u FRA (I) povezane sa aerodromom u skladu sa RAD Dokumentom; ili
 • ako SID nije na raspolaganju ili ne postoje zahtevi u pogledu tačke za povezivanje, od bilo koje FRA relevantne tačke, u okviru zahtevanog rastojanja od aerodroma, u skladu sa RAD Dokumentom.
 • a FRA Departure Connecting Point (D); or
 • a specific FRA Intermediate Point (I) linked to an aerodrome according to RAD; or
 • if no SID is available or there is no requirement for a connecting point, any FRA relevant point within a required distance from the aerodrome, according to RAD, can be used.

4.3.7 Ulazak u FRA – dolazeći saobraćaj

4.3.7 Access to FRA for arriving traffic

Dolazeći saobraćaj su svi letovi sa aerodroma dolaska koji je lociran u okviru horizontalnih granica SECSI FRA.Arriving traffic are flights whose aerodrome of destination is located inside the lateral limits of SECSI FRA.
U zavisnosti od aerodroma, postoje različiti zahtevi u pogledu planiranja letova za dolazeći saobraćaj. Popunjavanje plana leta za FRA mora da se završi:Depending on the aerodrome, there are different requirements on flight planning for arriving traffic. FRA flight plan filing shall be finished:
 • na Tački za povezivanje FRA i rute za dolaženje (A); ili
 • na posebnoj Tački dozvoljenoj za planiranje letova u FRA (I) koja je povezana sa aerodromom u skladu sa RAD Dokumentom; ili
 • ako STAR nije na raspolaganju ili ne postoje zahtevi u pogledu tačke za povezivanje, na bilo kojoj FRA relevantnoj tački, u okviru zahtevanog rastojanja od aerodroma, u skladu sa RAD Dokumentom.
 • at a FRA Arrival Connecting Point (A); or
 • at a specific FRA Intermediate Point (I) linked to an aerodrome according to RAD; or
 • if no STAR is available or there is no requirement for a connecting point, at any FRA relevant Point within a required distance from the aerodrome, according to RAD, can be used.