ENR 1.3  Pravila instrumentalnog letenja
Instrument flight rules

1. PRAVILA KOJA SE PRIMENJUJU NA SVE IFR LETOVE

1. RULES APPLICABLE TO ALL IFR FLIGHTS

1.1 Oprema vazduhoplova

1.1 Aircraft equipment

Vazduhoplov mora da bude opremljen instrumentima i navigacionom opremom koja odgovara ruti po kojoj se leti.Aircraft shall be equipped with suitable instruments and with navigation equipment appropriate to the route to be flown.

1.2 Minimalna IFR apsolutna visina leta

1.2 Minimum IFR flight altitudes

a) SRBIJA

a) SERBIA

1.2.1 IFR let se odvija na visini koja nije manja od propisane minimalne visine leta, osim ako je to potrebno za poletanje ili sletanje vazduhoplova ili ako to izuzetno odobri Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije.1.2.1 IFR flight shall be flown at an altitude that is not below prescribed minimum flight altitude, except when necessary for aircraft take-off and landing or when specifically authorized by the Civil Aviation Directorate of the Republic of Serbia.
1.2.2 Ako minimalna visina leta nije propisana, IFR let se obavlja:
 1. Iznad brdskog ili planinskog područja, na visini koja je najmanje 600 M (2000 FT) iznad najviše prepreke koja se nalazi unutar kruga čiji je poluprečnik 8 KM, računajući od predviđene pozicije vazduhoplova;
 2. u ostalim područjima, na visini koja je najmanje 300 M (1000 FT) iznad najviše prepreke koja se nalazi unutar kruga čiji je poluprečnik 8 KM, računajući od predviđene pozicije vazduhoplova.
1.2.2 If a minimum flight altitude is not prescribed, an IFR flight is conducted:
 1. over high terrain or in mountainous areas, at an altitude which is at least 600 M (2000 FT) above the highest obstacle located at a circle radius 8 KM centered on the estimated position of the aircraft;
 2. elsewhere, at an altitude which is at least 300 M (1000 FT) above the highest obstacle located at a circle radius 8 KM centered on the estimated position of the aircraft.
1.2.3 Najniži upotrebljivi nivo leta za IFR letove određuje odgovarajuća jedinica kontrole letenja uzimajući u obzir minimalnu apsolutnu visinu leta i atmosferski pritisak (vrednosti QNH, videti ENR 1.7).1.2.3 The lowest usable flight level for IFR flights is determined by appropriate air traffic control unit considering the minimum flight altitude and the atmospheric pressure (QNH values, see ENR 1.7).

b) CRNA GORA

b) MONTENEGRO

1.2.1 Osim kada je to potrebno za polijetanje ili slijetanje ili osim kada je posebno ovlašćen od strane nadležnih vlasti, IFR let se odvija na nivou koji nije ispod minimalne visine leta uspostavljene od strane države čija se teritorija prelijeće ili, gdje takva minimalna visina leta nije uspostavljena:
 1. preko visokog terena ili u planinskim oblastima iznad 1500 M (4921 FT) nadmorske visine, na nivou koji je najmanje 600 M (2000 FT) iznad najviše prepreke koja se nalazi u krugu od 8 KM od procijenjene pozicije vazduhoplova;
 2. svugdje osim gdje je navedeno pod (a), na nivou koji je najmanje 300 M (1000 FT) iznad najviše prepreke koja se nalazi u krugu od 8 KM od procijenjene pozicije vazduhoplova.
1.2.1 Except when necessary for take-off and landing or when specifically authorized by the appropriate authorities, an IFR flight shall be flown at a level that is not below minimum flight altitude established by the State which territory is overflown or, where such minimum flight altitude is not established:
 1. over high terrain or in mountainous areas above 1500 M (4921 FT) elevation, at a level which is at least 600 M (2000 FT) above the highest obstacle located at a circle radius 8 KM centered on the estimated position of the aircraft;
 2. elsewhere than as specified in a), at a level which is at least 1000 FT (300 M) above the highest obstacle located at a circle radius 8 KM centered on the estimated position of the aircraft.
1.2.2 Najniži upotrebljivi nivo leta za IFR letove određuje odgovarajuća jedinica kontrole letenja uzimajući u obzir minimalnu apsolutnu visinu leta i atmosferski pritisak (vrednosti QNH, videti ENR 1.7).1.2.2 The lowest usable flight level for IFR flights is determined by appropriate air traffic control unit considering the minimum flight altitude and the atmospheric pressure (QNH values, see ENR 1.7).

1.3 Prelazak sa IFR na VFR letenje

1.3 Change from IFR flight to VFR flight

1.3.1 Prelazak sa letenja po pravilima instrumentalnog letenja na letenje po pravilima vizuelnog letenja će se izvršiti ukoliko je podnet plan leta i ako je obaveštena nadležna jedinica kontrole letenja da je IFR let poništen i ako su joj saopštene izmene koje se vrše u važećem planu leta.1.3.1 An aircraft electing to change the conduct of its flight from compliance with the instrument flight rules to compliance with the visual flight rules shall, if a flight plan was submitted, notify the appropriate air traffic control unit specifically that the IFR flight is cancelled and communicate thereto the changes to be made to its current flight plan.
1.3.2 Ako vazduhoplov leti po pravilima instrumentalnog letenja i naiđe na uslove letenja pri spoljnoj vidljivosti, IFR let neće biti poništen sve dok se ne sagledava ili ne namerava da se let izvršava u nepromenjenim vizuelnim meteorološkim uslovima u dužem vremenskom periodu.1.3.2 When an aircraft operating under the instrument flight rules is flown in or encounters visual meteorological conditions, it shall not cancel its IFR flight unless it is anticipated, and intended, that the flight will be conducted for a reasonable period of time in uninterrupted visual meteorological conditions.

2. PRAVILA IFR LETENJA U KONTROLISANOM VAZDUŠNOM PROSTORU

2. RULES APPLICABLE TO IFR FLIGHTS WITHIN CONTROLLED AIRSPACE

2.1 IFR letovi izvršavaće se u skladu sa odredbama Zakona o vazdušnom saobraćaju, kada se vrše u kontrolisanom vazdušnom prostoru.2.1 IFR flights shall comply with the provisions of Air Traffic Law when operated in controlled airspace.
2.2 IFR let u krstarenju u kontrolisanom vazdušnom prostoru mora se vršiti na nivoima krstarenja iz tabele nivoa krstarenja ENR 1.7.2.2 An IFR flight operating in cruising flight in controlled airspace shall be flown at a cruising level selected from the table of cruising levels, ENR 1.7.

3. PRAVILA IFR LETENJA IZVAN KONTROLISANOG VAZDUŠNOG PROSTORA

3. RULES APPLICABLE TO IFR FLIGHTS OUTSIDE CONTROLLED AIRSPACE

3.1 Nivoi krstarenja

3.1 Cruising levels

IFR let u horizontalnom krstarenju izvan kontrolisanog vazdušnog prostora vršiće se na nivoima krstarenja koji odgovaraju putanjama koje su navedene u tabeli nivoa krstarenja ENR 1.7 osim ako nadležna jedinica kontrole letenja nije drugačije odredila za letove na ili ispod 3000 FT (900 M) iznad srednjeg morskog nivoa.An IFR flight operating in level cruising flight outside of controlled airspace shall be flown at a cruising level appropriate to its track as specified in the table of cruising levels ENR 1.7 except when otherwise specified by the appropriate air traffic control unit for flights at or below 3000 FT (900 M) above mean sea level.

3.2 Veze

3.2 Communications

IFR let koji se obavlja izvan kontrolisanog vazdušnog prostora ali unutar prostora ili u prostorima ili duž ruta, koje je odredila nadležna jedinica kontrole letenja u skladu sa ICAO Aneksom 2, 3.3.1.2 pod c) ili d), biće na slušanju na odgovarajućoj frekvenciji i uspostaviće dvostranu radio-vezu, ako je neophodno, sa jedinicom kontrole letenja koja vrši informisanje u letu.An IFR flight operating outside controlled airspace but within or into areas, or along routes, designated by the appropriate air traffic control unit in accordance with 3.3.1.2 c) or d) of ICAO Annex 2 shall maintain a listening watch on the appropriate radio frequency and establish two-way communication, as necessary, with air traffic control unit providing flight information service.

3.3 Izveštaj o poziciji

3.3 Position reports

Svi IFR letovi koji se obavljaju izvan kontrolisanog vazdušnog prostora i od kojih nadležna ATS vlast zahteva da:
 • podnesu plan leta, i
 • budu na slušanju na odgovarajućoj radio-frekvenciji i uspostave dvostranu radio-vezu, ako je neophodno, sa jedinicom kontrole letenja koja vrši informisanje u letu,
izvestiće o poziciji kao što je utvrđeno u ICAO Aneksu 2, tačka 3.6.3 za kontrolisane letove.
All IFR flights operating outside controlled airspace and required by the appropriate ATS authority to:
 • submit a flight plan, and
 • maintain a listening watch on the appropriate radio frequency and establish two-way radio communication, as necessary, with the air traffic services unit providing flight information service,
shall report position as specified in item 3.6.3 of ICAO Annex 2 for controlled flights.

4. PROSTOR SLOBODNOG PLANIRANJA RUTA – OPŠTE PROCEDURE

4. FREE ROUTE AIRSPACE – GENERAL PROCEDURES

4.1 Primena

4.1 Applicability

4.1.1 Oblast primene

4.1.1 Area of Applicability

Za horizontalne i vertikalne granice SECSI FRA videti:For lateral and vertical limits of SECSI FRA see:
 • ENR 2.2 AIP Austrija, AIP Bosna i Hercegovina, AIP Hrvatska, AIP Srbija/Crna Gora, AIP Slovenija;
 • ENR 6 AIP Austrija, AIP Bosna i Hercegovina, AIP Hrvatska, AIP Srbija/Crna Gora, AIP Slovenija.
 • ENR 2.2 of AIP Austria, AIP Bosnia and Herzegovina, AIP Croatia, AIP Serbia/Montenegro, AIP Slovenia;
 • ENR 6 of AIP Austria, AIP Bosnia and Herzegovina, AIP Croatia, AIP Serbia/Montenegro, AIP Slovenia.

4.1.2 Vreme primene

4.1.2 Time of Applicability

H24H24

4.1.3 Definicije

4.1.3 Definitions

Prostor slobodnog planiranja ruta (FRA): Naznačen vazdušni prostor, unutar kog korisnici slobodno planiraju rutu između definisanih tačaka ulaska i izlaska iz tog prostora, sa mogućnošću planiranja letova preko (objavljenih ili neobjavljenih) tačaka, bez pozivanja na mrežu ATS ruta, prema raspoloživosti vazdušnog prostora. Unutar ovog vazdušnog prostora, letovi ostaju pod nadležnošću ATC.Free Route Airspace (FRA): A specified airspace within which users may freely plan a route between a defined entry point and a defined exit point, with the possibility to route via intermediate (published or unpublished) waypoints, without reference to the ATS route network, subject to airspace availability. Within this airspace, flights remain subject to ATC.
Inicijativa za zajedničko jugoistočno nebo (SECSI): Inicijativa nekoliko evropskih država/pružaoca usluga u vazdušnoj plovidbi na jugoistočnoj osi saobraćaja za primenu prekograničnog koncepta slobodnog planiranja ruta.South East Common Sky Initiative (SECSI): Initiative of several States/ANSPs on European Southeast Axis traffic flow to implement cross-border FRA.
Prostor primene koncepta slobodnog planiranja ruta u Inicijativi za zajedničko jugoistočno nebo (SECSI FRA): Vazdušni prostor koji se sastoji od delova vazdušnog prostora definisanih u ENR 2.2 odgovarajućih AIP-ova država u kojima se primenjuje prekogranični koncept FRA.South East Common Sky Initiative Free Route Airspace (SECSI FRA): The airspace volume consisting of airspace volumes defined in ENR 2.2 of the corresponding AIPs where cross-border application of FRA is implemented.
Prekogranična primena koncepta slobodnog planiranja ruta (u SECSI FRA): Primena koncepta slobodnog planiranja ruta na način kojim se dozvoljava prelazak u oblast nadležnosti jedinica kontrole letenja na bilo kojoj poziciji, bez obzira na državne granice ili granice FIR-a, ukoliko nije drugačije određeno RAD Dokumentom.Cross-border application of FRA (in SECSI FRA): Application of FRA operations in a manner to allow crossing of inter and intra ATC units boundaries respectively State or FIR boundaries at any position if not otherwise regulated via the RAD.
Tačka za povezivanje FRA i rute za dolaženje (A): Publikovana značajna tačka do koje je dozvoljeno korišćenje FRA pravila za planiranje rute, za dolazeći saobraćaj na određene aerodrome. Indikator FRA upotrebe ovih tačaka za operacije unutar FRA se objavljuje u podsekciji ENR 4.1 ili ENR 4.4 kao (A). Indikatori za njihovu upotrebu za dolaske do određenih aerodroma biće objavljeni putem RAD-a (Dokument o raspoloživosti ruta).FRA Arrival Connecting Point (A): A published significant point to which FRA operations are allowed for arriving traffic to specific aerodromes. The FRA relevance of such points shall be included in ENR 4.1/ENR 4.4 columns as (A). Indications on their use for arrivals to specific aerodromes shall be notified via the RAD.
Tačka za povezivanje FRA i rute za odlaženje (D): Publikovana značajna tačka od koje je dozvoljeno korišćenje FRA pravila, za odlazeći saobraćaj sa određenih aerodroma. Indikator FRA upotrebe ovih tačaka za operacije unutar FRA se objavljuje u podsekciji ENR 4.1 ili ENR 4.4 kao (D). Indikatori za njihovu upotrebu za odlaske od određenih aerodroma biće objavljeni preko RAD Dokumenta.FRA Departure Connecting Point (D): A published significant point from which FRA operations are allowed for departing traffic from specific aerodromes. The FRA relevance of such points shall be included in ENR 4.1/ENR 4.4 columns as (D). Indications on their use for departures from specific aerodromes shall be notified via the RAD.
Tačka ulaska u FRA u horizontalnoj ravni (E): Publikovana značajna tačka na horizontalnoj granici FRA od koje su dozvoljene FRA operacije. Indikator FRA upotrebe ovih tačaka za operacije unutar FRA se objavljuje u podsekciji ENR 4.1 ili ENR 4.4 kao (E). Posebni uslovi korišćenja ovih tačaka se, ukoliko postoje, opisuju u RAD Dokumentu.FRA Horizontal Entry Point (E): A published significant point on the horizontal boundary of the Free Route Airspace from which FRA operations are allowed. The FRA relevance of such points shall be included in ENR 4.1/ENR 4.4 columns as (E). If this point has specific conditions of utilization, this shall be described in the RAD.
Tačka izlaska iz FRA u horizontalnoj ravni (X): Publikovana značajna tačka na horizontalnoj granici FRA do koje su dozvoljene FRA operacije. Indikator FRA upotrebe ovih tačaka za operacije unutar FRA se objavljuje u podsekciji ENR 4.1 ili ENR 4.4 kao (X). Posebni uslovi korišćenja ovih tačaka će, ukoliko postoje, biti opisani u RAD Dokumentu.FRA Horizontal Exit Point (X): A published significant point on the horizontal boundary of the Free Route Airspace to which FRA operations are allowed. The FRA relevance of such points shall be included in ENR 4.1/ENR 4.4 columns as (X). If this point has specific conditions of utilization, this shall be described in the RAD.
Tačka dozvoljena za planiranje letova u FRA (I): Publikovana značajna tačka ili nepublikovana tačka, koja je definisana geografskim koordinatama ili smerom i rastojanjem, preko koje su dozvoljene FRA operacije. Indikator FRA upotrebe ovih tačaka za operacije unutar FRA, ukoliko su publikovane, daje se u podsekciji ENR 4.1 ili ENR 4.4 kao (I). Posebni uslovi korišćenja ovih tačaka se, ukoliko postoje, opisuju u RAD Dokumentu.FRA Intermediate Point (I): A published significant point or unpublished point, defined by geographical coordinates or by bearing and distance via which FRA operations are allowed. If published, the FRA relevance of such points shall be included in ENR 4.1/ENR 4.4 columns as (I). If this point has specific conditions of utilization, this shall be described in the RAD.

4.2 Postupci za letenje i postupci planiranja letenja unutar SECSI FRA

4.2 SECSI FRA flight procedures and flight planning procedures

Postupci za letenje i postupci planiranja letenja unutar SECSI FRA su objavljeni u ENR 1.10 odgovarajućih AIP-ova. Ograničenja, izuzeci i zabrane u vezi postupaka za letenje i planiranje letova u SESCI FRA, ukoliko postoje, biće objavljeni putem RAD Dokumenta i primenjeni u skladu sa ENR 1.10.SECSI FRA flight procedures and flight planning procedures are published in ENR 1.10 of the corresponding AIPs. SECSI FRA constraints, exceptions and restrictions, if any, will be published via RAD and promulgated in accordance with ENR 1.10.