ENR 1.5  Postupci čekanja, prilaženja i odlaska
Holding, approach and departure procedures

1. OPŠTE

1. GENERAL

1.1 Navigacioni postupci čekanja, prilaženja i odlaska izrađuju se u skladu sa kriterijumima iz poslednjeg izdanja ICAO Doc 8168 – OPS/611 (PANS-OPS – Postupci za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi – Operacije vazduhoplova).1.1 Instrument holding, approach and departure procedures are designed using criteria contained in latest edition of ICAO Doc 8168 – OPS/611 (PANS-OPS – Procedures for Air Navigation Services – Aircraft Operations).

2. DOLAZEĆI SAOBRAĆAJ

2. ARRIVING FLIGHTS

2.1 Dolazeći IFR letovi, koji ulaze u završnu kontrolisanu oblast (TMA) i sleću unutar vazdušnog prostora TMA, će dobiti instrukciju za dolazak do određenog radio-navigacionog uređaja ili značajne tačke, odakle je moguće nastaviti prilaženje za sletanje, u skladu sa publikovanom STAR procedurom. Ukoliko pilot vazduhoplova iz bilo kog razloga ne može da postupi u skladu sa objavljenim navigacionim postupkom, potrebno je da o tome, bez odlaganja, obavesti nadležnu jedinicu kontrole letenja.2.1 Arriving IFR flights, entering and landing within a Terminal Control Area, will be cleared to a specified radio navigation aid or significant point, wherefrom approach to landing is possible, in accordance with the published arrival routes (STAR). If for any reason a pilot is unable to conform to the published procedure, the air traffic control unit concerned shall be advised without delay.

2.2 Postupci prilaženja i sletanja

2.2 Approach and landing procedures

Primenjuju se sledeći postupci prilaženja i sletanja:
 • Postupci preciznog prilaženja (ILS);
 • Postupci nepreciznog prilaženja (LOC, VOR, NDB), RNP APCH.
The following approach and landing procedures are applied:
 • Precision Approach Procedures (ILS);
 • Non-Precision Approach Procedures (LOC, VOR, NDB), RNP APCH.

2.3 Vizuelno prilaženje

2.3 Visual approach

Letu koji se obavlja po pravilima instrumentalnog letenja se, na zahtev, može odobriti vizuelno prilaženje ukoliko pilot vazduhoplova može da održava stalni vizuelni kontakt sa terenom, i ukoliko:
 1. je prijavljena baza oblaka iznad odobrenog nivoa leta/apsolutne visine početnog prilaženja za taj vazduhoplov; ili
 2. na visini početnog prilaženja, ili bilo kad tokom procedure instrumentalnog prilaženja, pilot vazduhoplova javi da vidljivost omogućava vizuelno prilaženje i da će sletanje biti uspešno.
An IFR flight may be, upon request, cleared to execute a visual approach provided the pilot can maintain visual reference to the terrain and if:
 1. reported ceiling is not below the approved initial approach flight level/altitude for the cleared aircraft; or
 2. the pilot, at the initial approach level or at any time during the instrument approach procedure, reports that the visibility permits a visual approach and the landing can be accomplished.
Usluga razdvajanja između vazduhoplova kome je odobreno vizuelno prilaženje i svog ostalog saobraćaja će biti pružena u skladu sa uslugama razdvajanja propisanim za odgovarajuću klasu vazdušnog prostora.Separation between an aircraft cleared to execute a visual approach and other air traffic shall be provided according to the respective airspace classification.
Pilot vazduhoplova u vizuelnom prilaženju je odgovoran za razdvajanje od vazduhoplova ispred, sa stanovišta indukovane turbulencije. Ukoliko proceni da je potrebno veće odstojanje od prethodnog vazduhoplova, o tome odmah obaveštava nadležnu jedinicu kontrole letenja.Pilot of the aircraft in visual approach shall be responsible for spacing from a preceding aircraft of a heavier wake turbulence category. If the pilot estimates that additional spacing is required, the appropriate air traffic control unit shall be advised without delay.

2.4 Minimumi za sletanje

2.4 Landing minima

OCA/H je proračunata vrednost, zasnovana na dominantnoj prepreci. Minimumi za sletanje:
 • Apsolutna/relativna visina odluke (DA/H) u preciznom prilaženju; i
 • Minimalna apsolutna/relativna visina snižavanja (MDA/H) u nepreciznom prilaženju,
određuju se od strane avio-prevozioca i zasnovani su na kriterijumima ICAO Aneksa 6, uzimajući u obzir i dodatne činioce kao što su kvalifikacija posade, meteorološki uslovi, karakteristike opreme u avionu/na zemlji i tome slično.
OCA/H is a calculated value, based on the prominent obstacle. Landing minima:
 • Decision Altitude/Height (DA/H) for a precision approach; and
 • Minimum Descent Altitude/Height (MDA/H) for a non-precision approach,
are established by the operator and based on ICAO Annex 6 criteria, taking into consideration additional factors, such as crew qualification, meteorological conditions, ground/airborne equipment characteristics, etc.

2.5 Maksimalna brzina

2.5 Maximum speed

U toku prilaženja, brzina vazduhoplova mora da bude prilagođena tako da ne prelazi vrednost od 250 KT IAS ispod 10000 FT AMSL. Nadležna jedinica kontrole letenja može izdati drugačiju instrukciju za brzinu u cilju održavanja nesmetanog protoka saobraćaja. Brzinu koja je zadata od nadležne jedinice kontrole letenja potrebno je održavati i tokom faze međuprilaženja. U slučaju da pilot vazduhoplova ne može da održava zadatu brzinu, neophodno je da o tome odmah obavesti nadležnu jedinicu kontrole letenja.During approach, aircraft speed shall be adjusted so as to reach not more than 250 KT IAS below 10000 FT AMSL. Air traffic control unit concerned may give other instructions for speed in order to keep a smooth traffic flow. Assigned speed shall also be maintained during intermediate approach. In case that pilot cannot maintain the assigned speed, the appropriate air traffic control unit shall be advised without delay.
Vazduhoplov koji ne može da se pridržava objavljenih brzina mora o tome da obavesti ATC i saopšti zahtevanu brzinu.Aircraft unable to adhere to published speed must inform ATC and report requested speed.

3. ODLAZEĆI SAOBRAĆAJ

3. DEPARTING FLIGHTS

3.1 Navigacioni postupci odlaska se publikuju na SID kartama. Ukoliko pilot vazduhoplova iz bilo kog razloga ne može da postupi u skladu sa objavljenim navigacionim postupkom, potrebno je da o tome, bez odlaganja, obavesti nadležnu jedinicu kontrole letenja.3.1 Instrument departure procedures are published on SID charts. If for any reason a pilot is unable to conform to the published procedure, the appropriate air traffic control unit shall be advised without delay.

3.2 Startovanje motora, guranje (push-back), manevrisanje sopstvenim pogonom (power-back), voženje, ATC odobrenje/instrukcija

3.2 Start-up, push-back, power-back taxiing ATC clearance

3.2.1 Zahtev za startovanje motora se traži po završetku svih pripremnih aktivnosti za poletanje (zatvorena vrata). Prilikom traženja odobrenja za startovanje motora nadležna jedinica kontrole letenja se obaveštava o poziciji na kojoj je vazduhoplov parkiran. IFR letovi, koji poleću sa kontrolisanih aerodroma, od nadležne jedinice kontrole letenja dobijaju početnu ATC instrukciju najkasnije uz dozvolu za startovanje motora. Pilot vazduhoplova je dužan da svako kašnjenje prilikom startovanja motora ili voženja odmah prijavi nadležnoj jedinici kontrole letenja.3.2.1 The request for start-up shall be made after all preparations for departure have been completed (doors closed). In initial call for start-up, air traffic control unit concerned shall be informed about the parking position. IFR flights departing from controlled aerodromes will receive initial ATC clearance from the local TWR with start-up clearance, the latest. Any delay in start-up or taxiing shall be immediately reported to the air traffic control unit concerned.

3.3 ATC odobrenje/instrukcija (En-route clearance) za IFR odlaske

3.3 ATC clearance (En-route clearance) for IFR departures

3.3.1 Pre odlaska, posada vazduhoplova dobija en-route clearance koja sadrži rutu odlaska; ATC instrukcija po pravilu ne sadrži visinu krstarenja.3.3.1 Prior to departure, the pilot will be given en-route clearance including the departure route; cruising altitude is normally not contained in the clearance.
3.3.2 Visina penjanja u fazi početnog penjanja se nalazi u opisu SID procedure ili je određuje nadležna jedinica kontrole letenja pre odlaska kroz en-route clearance.3.3.2 The initial climb altitude is published in the description of SID procedure or assigned by ATC unit concerned prior to departure, through en-route clearance.
3.3.3 Instrukcija za kontinuirano penjanje se daje nakon poletanja u zavisnosti od saobraćajne situacije.3.3.3 Continuous climb clearance will be issued after take-off according to the traffic situation.
3.3.4 Za izguravanje vazduhoplova (push-back) ili manevrisanje sopstvenim pogonom (power-back), odobrenje se traži od nadležne jedinice kontrole letenja. Od posada vazduhoplova se očekuje da startuju motore tokom ili nakon izguravanja vazduhoplova.3.3.4 When push-back or power-back is required, permission for that shall be requested from the ATC unit concerned. Pilots are expected to start engines during or after push-back.

3.4 Postupci za smanjenje buke vazduhoplova

3.4 Noise abatement procedures

3.4.1 Postupci za smanjenje buke u poletanju su primenjeni na aerodromu BEOGRAD/Nikola Tesla. Od posada vazduhoplova se zahteva poštovanje ovih postupaka, osim u slučaju da bezbednosni uslovi (na primer otkaz motora) ne dozvoljavaju njihovu primenu. Videti LYBE AD 2.21 – Postupci za smanjenje buke.3.4.1 Take-off noise abatement procedures are implemented at BEOGRAD/Nikola Tesla aerodrome. All pilots are requested to apply these procedures, unless safety reasons (e.g. engine failure) do not permit their application. See LYBE AD 2.21 – Noise abatement procedures.

4. OSTALE BITNE INFORMACIJE I POSTUPCI

4. OTHER RELEVANT INFORMATION AND PROCEDURES

4.1 Čekanje

4.1 Holding

4.1.1 Ulazak u holding i letenje u njemu, kao i održavanje odgovarajuće brzine mora biti (ukoliko nije drugačije objavljeno) u skladu sa kriterijumima ICAO Doc 8168-OPS/611, Tom I, deo I, sekcija 6, poglavlje 1.4.1.1 Holding patterns shall be entered and flown as well as keeping the appropriate speed (unless otherwise published) according to the provision in ICAO Doc 8168-OPS/611, Volume I, part I, section 6, chapter 1.
4.1.2 Posada vazduhoplova je dužna da obavesti nadležnu jedinicu kontrole letenja ako iz bilo kog razloga nije u stanju da izvede ulazak u postupak čekanja ili postupak čekanja u skladu sa publikovanim vrednostima.4.1.2 Pilots are requested to inform ATC unit concerned if for any reason the approach to holding or holding procedure cannot be performed in accordance with published values.