GEN 1.4  Dolazak, tranzit i odlazak robe
Entry, transit and departure of cargo

1. CARINSKI ZAHTEVI KOJI SE TIČU ROBE

1. CUSTOMS REQUIREMENTS CONCERNING CARGO

1.1 Carinske ispostave na aerodromima u Republici Srbiji sprovode odgovarajuću carinsku proceduru u skladu sa Carinskim zakonom i pratećim propisima donetim na osnovu istog, a na aerodromima u Crnoj Gori – u skladu sa Zakonom o carinskoj službi i Carinskim zakonom i pratećim propisima donetim na osnovu istih. 1.1 Customs stations at airports in the Republic of Serbia carry out an appropriate customs procedure in accordance with the Customs Law and associated regulations that emanate from the law, while at airports in Montenegro – in accordance with the Law on Customs Service and Customs Law, as well as with associated regulations that emanate from these laws.
Detaljnije informacije se mogu dobiti od Uprave carina (videti GEN 1.1, pod a), tačka 3 za Republiku Srbiju, odnosno GEN 1.1, pod b), tačka 3 za Crnu Goru).Further information can be obtained from the Customs Administration (see GEN 1.1, under a), item 3 for the Republic of Serbia, i.e. GEN 1.1, under b), item 3 for Montenegro).

2. ZAHTEVI KOJI SE TIČU UNOŠENJA BILJAKA I ŽIVOTINJA

2. REQUIREMENTS REGARDING ANIMALS AND PLANTS

a) SRBIJA

a) SERBIA

2.1 Informacije o fitosanitarnoj inspekciji i veterinarskoj inspekciji mogu se dobiti od Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine (videti GEN 1.1, pod a), tačka 7).2.1 Information on phytosanitary inspection and veterinary inspection can be obtained from the Ministry of Agriculture and Environmental Protection (see GEN 1.1, under a), item 7).
2.2 Pošiljke životinja, proizvoda životinjskog porekla i hrane za životinje, podležu veterinarsko-sanitarnoj kontroli na određenim graničnim prelazima na kojima postoji organizovana granična veterinarska inspekcija. Pošiljke mora pratiti veterinarski sertifikat i rešenje Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine kojim se utvrđuje da ne postoje smetnje za uvoz, odnosno provoz pošiljke. Kontrolu identifikacije i prateće dokumentacije kućnih ljubimaca u uvozu ili provozu obavljaju službenici Uprave carina.2.2 Shipments of animals, animal products, and animal food are subject to veterinary-sanitary control on specified border crossings where organized veterinary inspection is established. Shipments must be supplemented by veterinary certificate, as well as Declaration issued by the Ministry of Agriculture and Environmental Protection, confirming that there are no obstacles for import and transit of the shipment. Control of identification and supplementary documentation of pets in import or transit is performed by personnel of the Customs Administration.
2.3 Pošiljke bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata koje nisu prošle termičku obradu, sredstava za zaštitu bilja i sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta, podležu kontroli fitosanitarne inspekcije. Izuzetak od fitosanitarnog pregleda su male količine koje su regulisane Pravilnikom o načinu i uslovima za uvoz malih količina bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata i o određivanju malih količina za pojedine vrste bilja i biljnih proizvoda („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 48/11). Fitosanitarni pregled nije obavezan za male količine bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata (u daljem tekstu: male količine) koje su poreklom iz evropskih zemalja i koje u Republiku Srbiju unose fizička lica za neindustrijske i nekomercijalne svrhe ili se koriste za konzumaciju tokom putovanja, pod uslovom da nema opasnosti od širenja štetnih organizama.2.3 Shipments of plants, plant products and specified products that did not undergo the thermal treatment, plant protection products and plant nutrition products, as well as ground breeders are subject to phytosanitary inspection. Exemption from a phytosanitary check is made for small amounts regulated by the Regulation on manner and conditions for import of small amounts of plants, plant products and specific products and on definition of small amounts for certain species of plants and plant products (“Official Gazette of the Republic of Serbia”, number 48/11). Phytosanitary check is not mandatory for small amounts of plants, plant products and specified objects (hereinafter referred to as: small amounts) originating in European countries and brought into the Republic of Serbia by private persons for non-industrial and non-commercial purposes or used for the consummation during trip, under condition that there is no danger of spreading of harmful organisms.
Male količine bilja, u smislu Pravilnika o malim količinama (Pravilnik o načinu i uslovima za uvoz malih količina bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata i o određivanju malih količina za pojedine vrste bilja i biljnih proizvoda („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 48/11)) su:
 • Sveže voće i povrće (isključujući krompir): ukupne težine do 5 KG;
 • Rezano cveće i delovi bilja povezani u buket ili venac: jedan buket ili venac;
 • Seme cveća i povrća u originalnom pakovanju ukupne težine do 100 grama, koje nije namenjeno prodaji: do pet pakovanja;
 • Lukovice i gomolji ukrasnog bilja: ukupne težine do 3 KG;
 • Sobno bilje i lončanice (isključujući bonsai): najviše tri biljke;
 • Balkonsko bilje i neodrvenjeno ukrasno grmlje: najviše deset biljaka.
Small amounts of plants, in the sense of Regulation on small amounts (Regulation on manner and conditions for the import of small amounts of plants, plant products and specified objects and determining small amounts of specified species of plants and plant products (“Official Gazette of the Republic of Serbia”, number 48/11)) are:
 • Fresh fruits and vegetables (excluding potatoes): total weight up to 5 KG;
 • Cut flowers and parts of plants gathered in a bouquet or wreath: one bouquet or wreath;
 • Seeds of flowers or vegetables in the original pack of total weight up to 100 grams, not intended for the purpose of trade: up to five packs;
 • Bulbs of decorative plants: total weight up to 3 KG;
 • Home and potted plants (excluding bonsai): up to three plants;
 • Balcony plants and non-woody decorative shrubs: up to ten plants.
Pošiljke koje putnici nose sa sobom iz Kine, Tajlanda, Južnoafričke Republike poput biljaka „Bonsai“, rezanih ruža, rezanog cveća „Orhideja“, obavezno podležu pregledu fitosanitarne inspekcije na graničnom prelazu jer mogu biti prenosioci štetnih organizama.Shipments brought by passengers travelling from China, Thailand, South African Republic, such as “Bonsai” plants, cut roses, cut “Orchids” flowers are mandatory subject to the phytosanitary inspection at border crossing, being potential carriers of harmful organisms.

b) CRNA GORA

b) MONTENEGRO

2.1 Informacije o fitosanitarnoj inspekciji i veterinarskoj inspekciji mogu se dobiti od Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja (videti GEN 1.1, pod b), tačka 7).2.1 Information on phytosanitary inspection and veterinary inspection can be obtained from the Ministry of Agriculture and Rural Development (see GEN 1.1, under b), item 7).
2.2 Pošiljke životinja, semena, jajnih ćelija i embriona moraju imati veterinarske sertifikate i ostalu prateću dokumentaciju i podležu pregledu granične veterinarske inspekcije. Pošiljka se najavljuje graničnom veterinarskom inspektoru najmanje 24 sata pre prispeća pošiljke na granični prelaz.2.2 Shipments containing animals, semen, ova and embrions must have veterinary certificates and other accompanying documentation and are subject to inspection performed by the border veterinary inspector. The shipment must be announced to the border veterinary inspector at least 24 hours before the arrival of the shipment to the border crossing point.
2.3 Pošiljke bilja, biljnih proizvoda, sredstava za zaštitu i sredstava za ishranu bilja, moraju imati fitosertifikate i ostalu prateću dokumentciju i podležu pregledu fitosanitarne inspekcije. Pošiljka se najavljuje graničnom fitosanitarnom inspektoru najmanje 24 sata pre prispeća pošiljke na granični prelaz.2.3 Shipments containing plants, plant products, plant protection and plant nutrition products must have phytocertificates and other accompanying documentation and are subject to control performed by the border phytosanitary inspector. The shipment must be announced to the border phytosanitary inspector at least 24 hours before the arrival of the shipment to the border crossing point.

3. ZAHTEVI U VEZI SA PREVOZOM OPASNOG TERETA I NAORUŽANJA I VOJNE OPREME

3. REQUIREMENTS CONCERNING TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS AND THE ARMAMENT AND MILITARY EQUIPMENT

a) SRBIJA

a) SERBIA

3.1 Prevoz opasnog tereta se obavlja u skladu sa ICAO Aneksom 18 i ICAO Doc 9284 – Tehničke instrukcije za bezbedan prevoz opasnog tereta.3.1 Transportation of dangerous goods is performed in accordance with ICAO Annex 18 and ICAO Doc 9284 – Technical instructions for the safe transport of dangerous goods.
3.2 Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije (videti GEN 1.2, pod a), tačka 1.6.1), izdaje izuzeće od zabrane transporta opasnog tereta u skladu sa uslovima iz tačke 1.1.3 ICAO Doc 9284.3.2 The Civil Aviation Directorate of the Republic of Serbia (see GEN 1.2, under a), item 1.6.1) may grant an exemption from the forbiddance of transport of dangerous goods in accordance with the requirements set out in point 1.1.3 of the ICAO Doc 9284.
3.2.1 Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije izdaje posebno odobrenje za transport opasnog tereta koji je u ICAO Doc 9284 označen kao A1 (predmeti ili supstance koji se mogu transportovati vazduhoplovima kojima se prevoze putnici) ili A2 (predmeti ili supstance koji se mogu transportovati vazduhoplovima kojima se prevozi teret) u slučaju da je Republika Srbija država porekla tereta (ako se opasni teret prvi put utovaruje u vazduhoplov na nekom od aerodroma u Republici Srbiji) ili država operatera vazduhoplova.3.2.1 The Civil Aviation Directorate of the Republic of Serbia issues special approval for the transport of dangerous goods marked in ICAO Doc 9284 as A1 (materials or substances that may be transported on passenger aircraft) or A2 (materials or substances that may be transported on cargo aircraft) in case that the Republic of Serbia is the State of Origin of the goods (if the goods is loaded on board of aircraft on some of the airports in the Republic of Serbia) or the State of the Operator.
3.2.2 Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije izdaje odobrenje za transport opasnog tereta za i sa teritorije Republike Srbije i operateru kome je sertifikat vazduhoplovnog operatera (AOC) izdao nadležni organ druge države. Ovo odobrenje se izdaje na period od 12 meseci. 3.2.2 The Civil Aviation Directorate of the Republic of Serbia issues the approval for the transport of the dangerous goods to and from the Republic of Serbia to the operator which holds Air Operator Certificate issued by the Aviation Authority of the other State, also. This approval is valid for the period of 12 months.
Zahtev za ovo odobrenje se podnosi najkasnije 30 dana pre nego što operater planira da počne sa transportom opasnog tereta sa, odnosno na teritoriju Republike Srbije. Zahtev se podnosi na obrascu koji je objavljen u vazduhoplovnom informativnom cirkularu (AIC) i na internet stranici Direktorata (http://www.cad.gov.rs).The application for granting this approval should be submitted at least 30 days prior to the planned operations of the transport of the dangerous goods to and from the territory of the Republic of Serbia, using the form published in the Aeronautical Information Circular (AIC) and available on the Civil Aviation Directorate website (http://www.cad.gov.rs).
Uz zahtev za izdavanje ovog odobrenja, podnosilac zahteva mora da dostavi i:
 • Sertifikat vazduhoplovnog operatera (AOC);
 • izvod iz operativnog priručnika u kome je opisan transport opasnog tereta ili drugi odgovarajući priručnik; i
 • dokaz o uplati propisane naknade.
The applicant should also submit:
 • the copy of the Air Operator Certificate;
 • except from the Operations Manual describing the transport of dangerous goods or other equivalent manual; and
 • the proof about the payment of the respective charge.
3.3. Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije (videti GEN 1.2, pod a), tačka 1.6.1) izdaje odobrenje za transport i tranzit naoružanja i vojne opreme vazdušnim putem. Zahtev za izdavanje odobrenja se podnosi na obrascu koji je objavljen na internet stranici Direktorata (http://www.cad.gov.rs), najkasnije pet radnih dana pre datuma obavljanja transporta ili tranzita.3.3. The Civil Aviation Directorate of the Republic of Serbia (see GEN 1.2, under a), item 1.6.1) issues the approval for the transport and transit of the armament and military equipment by air. The application form is available on the Civil Aviation Directorate website (http://www.cad.gov.rs), and it should be submitted at least five working days prior to the transport or transit.

b) CRNA GORA

b) MONTENEGRO

3.1 Prevoz opasnih materija se obavlja u skladu sa ICAO Aneksom 18 i ICAO Doc 9284 – Tehničke instrukcije za bezbedan prevoz opasnih materija.3.1 Transportation of dangerous goods is performed in accordance with ICAO Annex 18 and ICAO Doc 9284 – Technical instructions for the safe transport of dangerous goods.
3.2 Od Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore (videti GEN 1.1, pod b), tačka 1) se može tražiti izuzeće od zabrane transporta opasnih materija.3.2 The Civil Aviation Agency of Montenegro (see GEN 1.1, under b), item 1) may grant an exemption from the prohibition of transport of dangerous goods.