GEN 1.7  Odstupanja od ICAO standarda, preporučene prakse i postupaka
Differences from ICAO standards, recommended practices and procedures

a) SRBIJA

a) SERBIA

1. ANEKS 1 – LICENCIRANJE OSOBLJA
Jedanaesto izdanje, 2011.

1. ANNEX 1 – PERSONNEL LICENSING
Eleventh Edition, 2011

Poglavlje 1 – Definicije i opšta pravila koja se odnose na licenciranjeChapter 1 – Definitions and general rules concerning licences
Tačka 1.2.9.6Paragraph 1.2.9.6
Rok važenja posebnog jezičkog ovlašćenja, u zavisnosti od nivoa koji je utvrđen u skladu sa Dodatkom 1 Aneksa I Priloga 1 Pravilnika o dozvolama kontrolora letenja, centrima za obuku i vazduhoplovno-medicinskim centrima („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 83/15 i 18/16 kojim je preuzeta Uredba (EU) 2015/340) je: The validity of the language proficiency endorsement, depending on the level determined in accordance with Appendix 1 of Annex I of the Appendix 1 of the Regulation on Air Traffic Controllers, Training Organisations and Aero-Medical Centres (“Official Gazette of the Republic of Serbia”, number 83/15 and 18/16 which transposes Regulation (EU) 2015/340), shall be:
(3) za ekspertski nivo (nivo šest):(3) for expert level (level six):
(i) devet godina od datuma procene, za engleski jezik; (i) nine years from the date of assessment, for the English language;
(ii) neograničeno, za svaki drugi jezik koji je naveden u ATCO.B.030(a). (ii) unlimited, for any other language(s) referred to in ATCO.B.030(a).
Poglavlje 4 – Dozvole i ovlašćenja za neletačko osobljeChapter 4 – Licences and ratings for personnel other than flight crew memebers
Tačka 4.3.1Paragraph 4.3.1
Imaoci dozvole studenta kontrolora letenja su ovlašćeni da pružaju usluge kontrole letenja u skladu sa ovlašćenjem i dodatnim ovlašćenjem koja su sadržana u dozvoli pod nadzorom instruktora za obuku na radnom mestu i da se obučavaju za dodatno ovlašćenje.Holders of a student air traffic controller licence shall be authorised to provide air traffic control services in accordance with the rating(s) and rating endorsement(s) contained in their licence under the supervision of an on-the-job training instructor and to undertake training for rating endorsement(s).
Tačka 4.3.2Paragraph 4.3.2
Podnosioci zahteva za izdavanje dozvole studenta kontrolora letenja moraju da:Applicants for the issue of a student air traffic controller licence shall:
(3) imaju važeće lekarsko uverenje;(3) hold a valid medical certificate;
Tačka 4.4.1Paragraph 4.4.1
Imaoci dozvole kontrolora letenja su ovlašćeni da pružaju usluge kontrole letenja u skladu sa ovlašćenjima i dodatnim ovlašćenjima u dozvoli i da koriste prava na osnovu posebnih ovlašćenja sadržanih u njoj. Holders of an air traffic controller licence shall be authorised to provide air traffic control services in accordance with the ratings and rating endorsements of their licence and to exercise the privileges of the endorsements contained therein.
Tačka 4.5.1Paragraph 4.5.1
Dozvole moraju da sadrže jedno ili više sledećih ovlašćenja koja pokazuju vrstu usluge koju je imalac dozvole ovlašćen da pruža: Licences shall contain one or more of the following ratings in order to indicate the type of service which the licence holder is authorised to provide:
(1) ovlašćenje aerodromske kontrole vizuelne (ADV), (1) the Aerodrome Control Visual (ADV) rating,
(2) ovlašćenje aerodromske kontrole instrumentalne (ADI), (2) the Aerodrome Control Instrument (ADI) rating,
(3) ovlašćenje prilazne kontrole proceduralne (APP), (3) the Approach Control Procedural (APP) rating,
(4) ovlašćenje prilazne kontrole nadzorne (APS), (4) the Approach Control Surveillance (APS) rating,
(5) ovlašćenje oblasne kontrole proceduralne (ACP),(5) the Area Control Procedural (ACP) rating,
(6) ovlašćenje oblasne kontrole nadzorne (ACS).(6) the Area Control Surveillance (ACS) rating.
Tačka 4.5.2.2.2Paragraph 4.5.2.2.2
Rok važenja posebnih ovlašćenja za lokaciju kod prvog izdavanja i obnove mora da započne najkasnije 30 dana od datuma uspešne procene stručnosti.The validity period of unit endorsements for initial issue and renewal shall start not later than 30 days from the date on which the assessment has been successfully completed.
Pružalac usluga u vazdušnoj plovidbi mora da uspostavi procedure održavanja stručnosti u jedinicama kontrole letenja, koje mora da odobri nadležna vlast. One moraju da obuhvate najmanje sledeće elemente:Unit competence schemes shall be established by the air navigation service provider and approved by the competent authority. It shall include at least the following elements:
......
(2) maksimalan kontinuiran period u kom prava vezana za posebno ovlašćenje za lokaciju nisu korišćena u toku njegovog važenja. Ovaj period ne sme da prekorači 90 kalendarskih dana. (2) the maximum continuous period when the privileges of a unit endorsement are not exercised during its validity. This period shall not exceed 90 calendar days.
Tačka 4.5.3.1Paragraph 4.5.3.1
Dozvole moraju da sadrže jedno ili više sledećih ovlašćenja koja pokazuju vrstu usluge koju je imalac dozvole ovlašćen da pruža:Licences shall contain one or more of the following ratings in order to indicate the type of service which the licence holder is authorised to provide:
(1) ovlašćenje aerodromske kontrole vizuelne (ADV), koje označava da je imalac dozvole stručan da pruža uslugu kontrole letenja aerodromskom saobraćaju na aerodromu koji nema objavljene navigacione postupke za instrumentalne dolaske i odlaske;(1) the Aerodrome Control Visual (ADV) rating, indicating that the licence holder is competent to provide an air traffic control service to aerodrome traffic at an aerodrome that has no published instrument approach or departure procedures;
(2) ovlašćenje aerodromske kontrole instrumentalne (ADI), koje označava da je imalac dozvole stručan da pruža uslugu kontrole letenja aerodromskom saobraćaju na aerodromu koji ima objavljene navigacione postupke za instrumentalne dolaske i odlaske i mora da sadrži najmanje jedno dodatno ovlašćenje koje je opisano u ATCO.B.015(a);(2) the Aerodrome Control Instrument (ADI) rating indicating that the licence holder is competent to provide an air traffic control service to aerodrome traffic at an aerodrome that has published instrument approach or departure procedures and shall be accompanied by at least one of the rating endorsements described in ATCO.B.015(a);
(3) ovlašćenje prilazne kontrole proceduralne (APP), koje označava da je imalac dozvole stručan da pruža uslugu kontrole letenja vazduhoplovima u dolasku, odlasku ili preletu bez korišćenja nadzornih uređaja;(3) the Approach Control Procedural (APP) rating, indicating that the licence holder is competent to provide an air traffic control service to arriving, departing or transiting aircraft without the use of surveillance equipment;
(4) ovlašćenje prilazne kontrole nadzorne (APS), koje označava da je imalac dozvole stručan da pruža uslugu kontrole letenja vazduhoplovima u dolasku, odlasku ili preletu uz korišćenje nadzornog uređaja;(4) the Approach Control Surveillance (APS) rating indicating that the licence holder is competent to provide an air traffic control service to arriving departing or transiting aircraft with the use of surveillance equipment;
(5) ovlašćenje oblasne kontrole proceduralne (ACP), koje označava da je imalac dozvole stručan da pruža uslugu kontrole letenja vazduhoplovima bez korišćenja nadzornog uređaja;(5) the Area Control Procedural (ACP) rating, indicating that the licence holder is competent to provide an air traffic control service to aircraft without the use of surveillance equipment;
(6) ovlašćenje oblasne kontrole nadzorne (ACS), koje označava da je imalac dozvole stručan da pruža uslugu kontrole letenja vazduhoplovima uz korišćenje nadzornog uređaja.(6) the Area Control Surveillance (ACS) rating indicating that the licence holder is competent to provide an air traffic control service to aircraft with the use of surveillance equipment.
Tačka 4.5.3.2Paragraph 4.5.3.2
Podnosioci zahteva za prvo izdavanje dozvole kontrolora letenja moraju da:Applicants for the first issue of an air traffic controller licence shall:
......
(2) imaju završen program obuke za posebno ovlašćenje za lokaciju i uspešno položene odgovarajuće ispite i procene u skladu sa zahtevima propisanim u Delu ATCO, Poddeo D, Odeljak 3.(2) have completed a unit endorsement course and successfully passed the appropriate examinations and assessments in accordance with the requirements set out in Part ATCO, Subpart D, Section 3.
......

2. ANEKS 2 – PRAVILA LETENJA

2. ANNEX 2 – RULES OF THE AIR

Biće obrađenoTo be developed

3. ANEKS 3 – METEOROLOŠKE USLUGE ZA MEĐUNARODNU VAZDUŠNU PLOVIDBU
Osamnaesto izdanje, 2013.

3. ANNEX 3 – METEOROLOGICAL SERVICE FOR INTERNATIONAL AIR NAVIGATION
Eighteenth Edition, 2013

Poglavlje 4 – Meteorološka osmatranja i izveštajiChapter 4 – Meteorological observations and reports
Tačka 4.6.5.1Paragraph 4.6.5.1
Prema lokalnom dogovoru sa korisnicima na aerodromima BEOGRAD/Batajnica (LYBT) i KRALJEVO/Lađevci (LYKV) u lokalnim redovnim izveštajima se ne upotrebljavaju skraćenice NSC ili CAVOK, a osim oblaka od operativnog značaja izveštavaju se i sve druge vrste oblaka (količina, tip, visina baze).According to the local agreement with the users at BEOGRAD/Batajnica (LYBT) and KRALJEVO/Lađevci (LYKV) aerodromes, abbreviations NSC or CAVOK are not used, and not only clouds of operational significance but all clouds (amount, type and base height) are reported in local routine reports.
Poglavlje 6 – PrognozeChapter 6 – Forecasts
Tačka 6.4.1Paragraph 6.4.1
Posebne prognoze za poletanje se ne pripremaju.Forecasts for take-off are not prepared specifically.
Napomena: Nema posebnih operativnih zahteva od strane korisnika. Trend prognoza daje potrebne informacije.Note: No specific operational requirement expressed by the users. Trend forecast provides information if needed.
Poglavlje 7 – SIGMET i AIRMET informacije, aerodromska upozorenja i alarmiChapter 7 – SIGMET and AIRMET information, aerodrome warnings and alerts
Tačka 7.2.1Paragraph 7.2.1
AIRMET se izdaje i onda kada su iste vremenske pojave uključene u Sekciju I prognoze za oblast za letove na malim visinama (GAMET).AIRMET is issued even if the same weather phenomena are included in Section I of area forecast for low level flights (GAMET).
Napomena: AIRMET se, kao informacija (upozorenje) visokog prioriteta, izdaje uvek kada specifikovana vremenska pojava može uticati na bezbednost letenja na niskim nivoima.Note: Always when specified weather phenomena may affect safety of low level flights AIRMET, as high priority information (warning) is issued.

4. ANEKS 4 – VAZDUHOPLOVNE KARTE
Jedanaesto izdanje, 2009.

4. ANNEX 4 – AERONAUTICAL CHARTS
Eleventh Edition, 2009

Poglavlje 2 – Opšte odredbeChapter 2 – General specifications
Tačka 2.5.5Paragraph 2.5.5
Ako postoji razlika u vrednostima rezolucije navedenim u ICAO SARPs, za prikazivanje rastojanja, dimenzija, nadmorskih i relativnih visina se usvaja najveća (najstroža) od navedenih vrednosti.When there is a difference between resolution values stated in ICAO SARPs, the order of resolution of distances, dimensions, elevations and heights represent the highest (most stringent) of stated values.
Tačka 2.5.7Paragraph 2.5.7
Skale za pretvaranje jedinica mere (metri/stope) nisu prikazane na svakoj karti na kojoj su date apsolutne ili nadmorske visine.A conversion scale (metres/feet) is not provided for each chart on which elevations or altitudes are shown.
Tačka 2.17.2Paragraph 2.17.2
Ako postoji razlika u vrednostima rezolucije navedenim u ICAO SARPs, za prikazivanje vazduhoplovnih podataka na kartama se usvaja najveća (najstroža) od navedenih vrednosti.When there is a difference between resolution values stated in ICAO SARPs, the order of chart resolution of aeronautical data represent the highest (most stringent) of stated values.
Tačka 2.18.1.3Paragraph 2.18.1.3
Ako postoji razlika u vrednostima rezolucije navedenim u ICAO SARPs, za prikazivanje geografskih koordinata na kartama se usvaja najveća (najstroža) od navedenih vrednosti.When there is a difference between resolution values stated in ICAO SARPs, the order of chart resolution of geographical coordinates represent the highest (most stringent) of stated values.
Tačka 2.18.2.3Paragraph 2.18.2.3
Ako postoji razlika u vrednostima rezolucije navedenim u ICAO SARPs, za prikazivanje nadmorske visine i undulacije geoida na kartama se usvaja najveća (najstroža) od navedenih vrednosti.When there is a difference between resolution values stated in ICAO SARPs, the order of chart resolution of elevation and geoid undulation represent the highest (most stringent) of stated values.
Poglavlje 3 – Karta prepreka aerodroma – ICAO tip A (operativna ograničenja)Chapter 3 – Aerodrome Obstacle Chart – ICAO type A (operational limitations)
Tačka 3.4.2Paragraph 3.4.2
Karta se izrađuje u razmeri 1:30000, čime se postiže nacionalni regulatorni zahtev da dimenzije karte ne budu manje od formata A3.Scale of chart is 1:30000, which corresponds to the national regulatory requirement that chart dimensions should not be less than A3 format.
Tačka 7.9.3.1.1Paragraph 7.9.3.1.1
Rezolucija koordinata, rastojanja između značajnih tačaka, nadmorske visine predajne antene DME i smera putnih tačaka u odnosu na odgovarajući VOR/DME na kartama vazdušnih puteva – ICAO se razlikuje od zahtevane.Resolution of coordinates, distances between significant points, elevations of DME transmitting antennas, WPs bearing from reference VOR/DME on ENR charts – ICAO differs from required.
Poglavlje 9 – Karta standardnih instrumentalnih odlazaka (SID) – ICAOChapter 9 – Standard Departure Chart – Instrument (SID) – ICAO
Tačka 9.9.4.1.1Paragraph 9.9.4.1.1
Rezolucija koordinata, rastojanja između značajnih tačaka, nadmorske visine predajne antene DME i smera putnih tačaka u odnosu na odgovarajući VOR/DME se razlikuje od zahtevane.Resolution of coordinates, distances between significant points, elevations of DME transmitting antennas, WPs bearing from reference VOR/DME differs from required.
Poglavlje 10 – Karta standardnih instrumentalnih dolazaka (STAR) – ICAOChapter 10 – Standard Arrival Chart – Instrument (STAR) – ICAO
Tačka 10.9.4.1.1Paragraph 10.9.4.1.1
Rezolucija koordinata, rastojanja između značajnih tačaka, nadmorske visine predajne antene DME i smera putnih tačaka u odnosu na odgovarajući VOR/DME se razlikuje od zahtevane.Resolution of coordinates, distances between significant points, elevations of DME transmitting antennas, WPs bearing from reference VOR/DME differs from required.
Poglavlje 11 – Karta za instrumentalno prilaženje – ICAOChapter 11 – Instrument Approach Chart – ICAO
Tačka 11.10.4.3Paragraph 11.10.4.3
Rezolucija koordinata tačke završnog prilaženja se razlikuje od zahtevane.Resolution of final approach fix (or final approach point) coordinates differs from required.
Tačka 11.10.4.6Paragraph 11.10.4.6
Rezolucija rastojanja između aerodroma i navigacionog sredstva koje se koristi u završnom prilaženju se razlikuje od zahtevane.Resolution of distances to an aerodrome from radio navigation aid concerned with the final approach differs from required.
Tačka 11.10.6.3Paragraph 11.10.6.3
Aerodromi su prikazani na nivou THR ELEV umesto na nivou AD ELEV.Aerodromes are represented at the THR ELEV level, instead of AD ELEV level.
Rastojanja nisu prikazana na vertikalnom prikazu (profilu) karte.There are no distances represented on profile views.
Rezolucija rastojanja u proceduralnom zaokretu se razlikuje od zahtevane.Resolution of distances in procedure turns differs from required.
Poglavlje 13 – Aerodromska/helidromska karta – ICAOChapter 13 – Aerodrome/Heliport Chart – ICAO
Tačka 13.6.1Paragraph 13.6.1
Na kartama nisu prikazani svi podaci o aerodromima/helidromima (podaci koji nedostaju su: undulacija geoida za RWY za neprecizno prilaženje, oznake RWY, nosivost RWY/TWY, koordinate odabranih tačaka na TWY, ELEV i nosivost platformi, granice nadležnosti pružanja usluga kontrole letenja, tačke provere VOR uređaja i odgovarajuće frekvencije).Not all required aerodrome/heliport data are shown on charts (missing data: geoid undulation for non-precision approach RWYs, RWY markings, bearing strength of RWYs/TWYs, coordinates of specified TWY points, apron ELEV and bearing strength, ATC boundaries, VOR checkpoints and their frequencies).
Rezolucija koordinata ARP i THR se razlikuje od zahtevane.Resolution of ARP and THR coordinates differs from required.
Poglavlje 16 – Svetska vazduhoplovna karta – ICAO 1:1000000Chapter 16 – World Aeronautical Chart – ICAO 1:1000000
Tačka 16.2.1Paragraph 16.2.1
Svetska vazduhoplovna karta – ICAO 1:500000 je na raspolaganju umesto Svetske vazduhoplovne karte – ICAO 1:1000000.The World Aeronautical Chart – ICAO 1:500000 is provided instead of the World Aeronautical Chart – ICAO 1:1000000.

5. ANEKS 5 – MERNE JEDINICE KOJE SE KORISTE ZA VAZDUHOPLOVNE I ZEMALJSKE OPERACIJE

5. ANNEX 5 – UNITS OF MEASUREMENT TO BE USED IN AIR AND GROUND OPERATIONS

Biće obrađenoTo be developed

6. ANEKS 6 – OPERACIJE VAZDUHOPLOVA

6. ANNEX 6 – OPERATION OF AIRCRAFT

Biće obrađenoTo be developed

7. ANEKS 7 – OZNAKE DRŽAVNE PRIPADNOSTI I REGISTRACIJE VAZDUHOPLOVA

7. ANNEX 7 – AIRCRAFT NATIONALITY AND REGISTRATION MARKS

Biće obrađenoTo be developed

8. ANEKS 8 – PLOVIDBENOST VAZDUHOPLOVA

8. ANNEX 8 – AIRWORTHINESS OF AIRCRAFT

Biće obrađenoTo be developed

9. ANEKS 9 – OLAKŠICE
Četrnaesto izdanje, 2015.

9. ANNEX 9 – FACILITATION
Fourteenth Edition, 2015

Poglavlje 2 – Ulazak i izlazak vazduhoplovaChapter 2 – Entry and departure of aircraft
Tačka 2.37Paragraph 2.37
Potrebna su i sledeća dokumenta:
 • Uverenje o osposobljenosti za obavljanje javnog avio-transporta (AOC);
 • Uverenje o upisu u registar;
 • Uverenje o plovidbenosti;
 • Uverenje o buci;
 • Polisa o osiguranju;
 • Ugovor o čarteru;
 • Avionski sistem za izbegavanje sudara II (ACAS II).
The following documentation is also required:
 • Air Operator Certificate (AOC);
 • Registration Certificate;
 • Airworthiness Certificate;
 • Noise Certificate;
 • Insurance Certificate;
 • Air Charter Agreement;
 • Airborne Collision Avoidance System II (ACAS II).
Poglavlje 3 – Ulazak i izlazak lica i njihovog prtljagaChapter 3 – Entry and departure of persons and their baggage
Tačka 3.11Paragraph 3.11
Republika Srbija ne izdaje još uvek putne dokumente ili vize u mašinski čitljivom obliku kako je navedeno u Doc 9303, ali će ispoštovati ICAO rokove.The Republic of Serbia has not issued identity documents or visas in machine readable form yet, as specified in Doc 9303 but shall meet the terms given by ICAO.
Tačka 3.15Paragraph 3.15
Do navršene 14 godine života dete može biti upisano u pasoš jednog roditelja. Ovi podaci važe samo 2 godine.Up to the age of 14 a child can be attached to the parent's passport. The data entry is valid only 2 years.
Tačka 3.23Paragraph 3.23
Zahteva se lično prisustvo prilikom podizanja vize.A personal appearance at the visa issuing office is required.
Tačka 3.47Paragraph 3.47
Republika Srbija nema, niti zahteva Sistem unapred datih podataka o putniku.The Republic of Serbia neither has nor requires a System of Advance Passenger Information.
Tačka 3.68Paragraph 3.68
Republika Srbija još uvek ne izdaje sertifikate za člana posade (CMS).The Republic of Serbia has not issued Crew Member Certificates (CMS) yet.
Tačka 3.74Paragraph 3.74
Republika Srbija ne izdaje sertifikate za vazduhoplovne inspektore bezbednosti prema Dodatku 8 Aneksa 9.Civil Aviation Safety Inspector Certificates in the Republic of Serbia are not issued according to Appendix 8 of Annex 9.
Poglavlje 4 – Uvoz i izvoz robe i drugih predmetaChapter 4 – Entry and departure of cargo and other articles
Tačka 4.20Paragraph 4.20
Izvozno carinjenje robe po pojednostavljenoj deklaraciji obavlja se samo u slučajevima koji su propisani nacionalnim carinskim propisima Republike Srbije.The export duty of goods is performed according to a simplified export declaration only in cases prescribed by the national customs regulations of the Republic of Serbia.
Poglavlje 8 – Druge odredbe olakšicaChapter 8 – Other facilitation provisions
Tačka 8.17Paragraph 8.17
Program olakšica nije izrađen.A Facilitation Programme has not been established.
Tačka 8.19Paragraph 8.19
Komitet za olakšice u vazdušnom saobraćaju kao i Komitet za aerodromske olakšice još nisu uspostavljeni u Republici Srbiji.Neither an Air Transport Facilitation Committee nor an Airport Facilitation Committee has been established in the Republic of Serbia.

10. ANEKS 10 – VAZDUHOPLOVNE TELEKOMUNIKACIJE

10. ANNEX 10 – AERONAUTICAL TELECOMMUNICATIONS

Knjiga I Radio-navigaciona sredstva
Šesto izdanje, 2006.
Volume I Radio Navigation Aids
Sixth Edition, 2006
NILNIL
Knjiga II Postupci komunikacije, uključujući postupke sa statusom PANS
Sedmo izdanje, 2016.
Volume II Communication procedures including those with PANS status
Seventh Edition, 2016
NILNIL
Knjiga III Komunikacioni sistemi
Drugo izdanje, 2007.
Volume III Communication systems
Second Edition, 2007
NILNIL
Knjiga IV Nadzorni radari i sistemi za izbegavanje sudara
Peto izdanje, 2014.
Volume IV Surveillance Radar and Collision Avoidance Systems
Fifth Edition, 2014
NILNIL
Knjiga V Korišćenje spektra vazduhoplovnih radio-frekvencija
Treće izdanje, 2013.
Volume V Aeronautical Radio Frequency Spectrum Utilization
Third Edition, 2013
NILNIL

11. ANEKS 11 – USLUGE U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU
Četrnaesto izdanje, 2016.

11. ANNEX 11 – AIR TRAFFIC SERVICES
Fourteenth Edition, 2016

Prilog 4 – Klase vazdušnog prostora – Usluge koje se pružaju i zahtevi za korisnike uslugaAppendix 4 – ATS airspace classes – Services provided and flight requirements
Neprekidna dvostrana radio-veza je obavezna u ATZ (klasa G), kada je aktivna.Continuous two-way radio communication is mandatory in ATZ (class G), when active.
Podnošenje plana leta je neophodno za letenje u klasi G vazdušnog prostora.Submission of flight plan is required for operations in class G airspace.

12. ANEKS 12 – TRAGANJE I SPASAVANJE

12. ANNEX 12 – SEARCH AND RESCUE

Biće obrađenoTo be developed

13. ANEKS 13 – ISTRAŽIVANJE UDESA I NEZGODA VAZDUHOPLOVA

13. ANNEX 13 – AIRCRAFT ACCIDENT AND INCIDENT INVESTIGATION

Biće obrađenoTo be developed

14. ANEKS 14 – AERODROMI

14. ANNEX 14 – AERODROMES

Biće obrađenoTo be developed

15. ANEKS 15 – USLUGE VAZDUHOPLOVNOG INFORMISANJA
Šesnaesto izdanje, 2018.

15. ANNEX 15 – AERONAUTICAL INFORMATION SERVICES
Sixteenth Edition, 2018

Poglavlje 5 – Proizvodi i usluge vazduhoplovnog informisanjaChapter 5 – Aeronautical information products and services
Tačka 5.2.5.5Paragraph 5.2.5.5
Ako postoji razlika u vrednostima rezolucije navedenim u ICAO SARPs, za prikazivanje geografskih koordinata se usvaja najveća (najstroža) od navedenih vrednosti.When there is a difference between resolution values stated in ICAO SARPs, the order of resolution of geographical coordinates represent the highest (most stringent) of stated values.
Tačke 5.3.3.3.3 i 5.3.3.3.4Paragraphs 5.3.3.3.3 and 5.3.3.3.4
Podaci o terenu za Oblast 2 nisu na raspolaganju.Area 2 terrain data are not provided.
Tačka 5.3.3.3.7Paragraph 5.3.3.3.7
Podaci o terenu za Oblast 3 nisu na raspolaganju.Area 3 terrain data are not provided.
Tačka 5.3.3.3.8Paragraph 5.3.3.3.8
Podaci o terenu za Oblast 4 nisu na raspolaganju.Area 4 terrain data are not provided.
Tačke 5.3.3.4.4 – 5.3.3.4.6Paragraphs 5.3.3.4.4 – 5.3.3.4.6
Podaci o preprekama za Oblast 2 nisu na raspolaganju.Area 2 obstacle data are not provided.
Tačka 5.3.3.4.9Paragraph 5.3.3.4.9
Podaci o preprekama za Oblast 3 nisu na raspolaganju.Area 3 obstacle data are not provided.
Tačka 5.3.3.4.10Paragraph 5.3.3.4.10
Podaci o preprekama za Oblast 4 nisu na raspolaganju.Area 4 obstacle data are not provided.
Tačka 5.3.4.2Paragraph 5.3.4.2
Podaci o mapiranju aerodroma nisu na raspolaganju.Aerodrome mapping data are not provided.

16. ANEKS 16 – ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

16. ANNEX 16 – ENVIRONMENTAL PROTECTION

Biće obrađenoTo be developed

17. ANEKS 17 – OBEZBEĐIVANJE

17. ANNEX 17 – SECURITY

Biće obrađenoTo be developed

18. ANEKS 18 – BEZBEDAN TRANSPORT OPASNOG TERETA

18. ANNEX 18 – THE SAFE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS BY AIR

Biće obrađenoTo be developed

19. ANEKS 19 – UPRAVLJANJE BEZBEDNOŠĆU

19. ANNEX 19 – SAFETY MANAGEMENT

Biće obrađenoTo be developed

20. OSTALI ICAO STANDARDI, PREPORUČENA PRAKSA I POSTUPCI

20. OTHER ICAO STANDARDS, RECOMMENDED PRACTICES AND PROCEDURES

20.1 Doc 10066 – POSTUPCI ZA USLUGE U VAZDUŠNOJ PLOVIDBI – UPRAVLJANJE VAZDUHOPLOVNIM INFORMACIJAMA
Prvo izdanje, 2018.
20.1 Doc 10066 – PROCEDURES FOR AIR NAVIGATION SERVICES – AERONAUTICAL INFORMATION MANAGEMENT
First Edition, 2018
Poglavlje 5 – Proizvodi i usluge vazduhoplovnog informisanjaChapter 5 – Aeronautical information products and services
Tačke 5.3.1.3 – 5.3.1.5Paragraphs 5.3.1.3 – 5.3.1.5
Modeli za razmenu vazduhoplovnih informacija se ne koriste kroz ceo lanac prenosa tih informacija.Aeronautical information exchange models are not in use throughout whole aeronautical information chain.
Tačke 5.5.3 – 5.5.7Paragraphs 5.5.3 – 5.5.7
Automatski sistemi za pretpoletno informisanje nisu na raspolaganju.Automated pre-flight information systems are not available.
Tačka 6.1.4.3Paragraph 6.1.4.3
NOTAM o aktiviranju uspostavljenih opasnih, uslovno zabranjenih ili zabranjenih zona i aktivnostima koje zahtevaju privremena ograničenja u korišćenju vazdušnog prostora, u hitnim i svim ostalim slučajevima, se objavljuje manje od sedam dana unapred. NOTAM on the activation of established danger, restricted or prohibited areas and of activities requiring temporary airspace restrictions for emergency or any other operations is published less than seven days in advance.
Prilog 1. Katalog vazduhoplovnih podatakaAppendix 1. Aeronautical data catalogue
Ako postoji razlika u zahtevima koji se odnose na kvalitet podataka navedenim u ICAO SARPs, usvaja se najveća (najstroža) od navedenih vrednosti.When there is a difference between data quality requirements stated in ICAO SARPs, the highest (most stringent) of stated values is adopted.
20.2 Doc 4444 – POSTUPCI ZA USLUGE U VAZDUŠNOJ PLOVIDBI – UPRAVLJANJE VAZDUŠNIM SAOBRAĆAJEM
Šesnaesto izdanje, 2016.
20.2 Doc 4444 – PROCEDURES FOR AIR NAVIGATION SERVICES – AIR TRAFFIC MANAGEMENT
Sixteenth Edition, 2016
Poglavlje 5 – Metodi i minimumi razdvajanjaChapter 5 – Separation methods and minima
Tačka 5.4.1.1.4Paragraph 5.4.1.1.4
U prostoru nadležnosti SMATSA doo na segmentima ATS ruta gde je uključivanje na rutu omogućeno na flyover waypoint-u primena normi lateralnog razdvajanja između segmenata ruta i posredno vazduhoplova iz dela 5.4.1.2 nije dozvoljena sve do preleta sledeće tačke na ruti.Within area of responsibility of SMATSA llc, when turning on an ATS route segments is enabled via a flyover waypoint, the application of the lateral separation between the route segments and indirectly the aircraft referred in section 5.4.1.2 is not allowed until the next waypoint is crossed.
Vazduhoplov koji leti na ATS ruti i vazduhoplov koji se uključuje na drugu ATS rutu na flyover waypoint-u moraju biti vertikalno razdvojeni sve dok vazduhoplov koji se uključio na ATS rutu preko flyover waypoint-a ne preleti sledeću tačku na ruti, bez obzira što se segmenti tih ruta nalaze na rastojanju jednakom ili većem od normi iz dela 5.4.1.2.Aircraft flying on an ATS route and the aircraft that is turning on the other ATS route via flyover waypoint shall be vertically separated until the aircraft, flying over the flyover waypoint, overflight next waypoint, even if the segments of these routes are located at a distance equal to or greater than the minima specified in section 5.4.1.2.
Tačka 5.4.1.2.1.2 d)Paragraph 5.4.1.2.1.2 d)
VOR/GNSS: vazduhoplov koji koristi VOR je na utvrđenim radijalima ka ili od VOR-a, a drugi vazduhoplov koji koristi GNSS je potvrdio da je utvrđen na putanji sa nula odstupanja (zero offset) između dve tačke na ruti i najmanje jedan vazduhoplov se nalazi na minimalnoj udaljenosti od 16 NM (FL 010 – FL 190) ili 25 NM (FL 200 – FL 600) od zajedničke tačke.VOR/GNSS: the aircraft using VOR is established on a radial to or from the VOR and the other aircraft using GNSS is confirmed to be established on a track with zero offset between two waypoints and at least one aircraft is at a minimum distance of 16 NM (FL 010 – FL 190) or 25 NM (FL 200 – FL 600) from a common point.
Tačka 5.4.1.2.1.9Paragraph 5.4.1.2.1.9
Nije primenjivoNot applicable
Tačka 5.11Paragraph 5.11
Nije primenjivoNot applicable
Napomena: Smanjenje normi razdvajanja opisanih u 5.4.1 i 5.4.2 se ne primenjuje.Note: Reduction in separation minima described in 5.4.1 and 5.4.2 is not applied.
Poglavlje 7 – Procedure za usluge aerodromske kontrole letenjaChapter 7 – Procedures for aerodrome control service
Tačka 7.4.1.1.4Paragraph 7.4.1.1.4
Nije primenjivoNot applicable
Napomena: Primenjuju se odredbe iz ICAO Doc 7030.Note: Procedures from ICAO Doc 7030 are applied.
Tačka 7.4.1.1.5Paragraph 7.4.1.1.5
Nije primenjivoNot applicable
Napomena: Primenjuju se odredbe iz ICAO Doc 7030.Note: Procedures from ICAO Doc 7030 are applied.
Tačka 7.4.1.1.6Paragraph 7.4.1.1.6
U SMATSA doo, odobrenje za startovanje se može uskratiti kada plana leta nema, kada je plan leta suspendovan, kad je očekivano vreme poletanja van granica CTOT ili kada je vreme startovanja van granica tolerancije EOBT što je u skladu sa odredbama ICAO Doc 7030.In SMATSA llc, a start-up clearance shall be withheld when there is no flight plan, when the flight plan is suspended, when the expected take-off time is beyond the limits of the CTOT or when the start time is beyond the limits of EOBT tolerance which is in line with ICAO Doc 7030 procedures.
Poglavlje 8 – Nadzorne službeChapter 8 – ATS surveillance services
Tačka 8.1.10Paragraph 8.1.10
Nije primenjivoNot applicable
Napomena: ADS-B se ne koristi.Note: ADS-B is not in use.
Tačka 8.1.11Paragraph 8.1.11
Nije primenjivoNot applicable
Napomena: ADS-B se ne koristi.Note: ADS-B is not in use.

b) CRNA GORA

b) MONTENEGRO

1. ANEKS 1 – LICENCIRANJE OSOBLJA
Jedanaesto izdanje, 2011.

1. ANNEX 1 – PERSONNEL LICENSING
Eleventh Edition, 2011

Poglavlje 1 – Definicije i opšta pravila koja se odnose na licenciranjeChapter 1 – Definitions and general rules concerning licences
Tačka 1.2.2.1Paragraph 1.2.2.1
Licenca koju je izdala država članica Evropske unije se priznaje bez evaluacije.A licence issued by the European Union member state is recognized without evaluation.

2. ANEKS 2 – PRAVILA LETENJA
Deseto izdanje, 2005.

2. ANNEX 2 – RULES OF THE AIR
Tenth Edition, 2005

Poglavlje 3 – Opšta pravilaChapter 3 – General rules
Tačka 3.2.2Paragraph 3.2.2
Dodatno se zahteva da vazduhoplov koji je svestan da je sposobnost manevrisanja drugog vazduhoplova umanjena mora dati prednost tom vazduhoplovu.Additionally it is required that an aircraft that is aware that the manoeuvrability of another aircraft is impaired must give way to that aircraft.
Tačka 3.2.3.2(b)Paragraph 3.2.3.2(b)
Osim ukoliko su nepomični i drugačije adekvatno osvetljeni, svi vazduhoplovi na površinama za kretanje aerodroma dužni su da uključe svetla namenjena da ukažu na gabarite njihove strukture, koliko god je to izvodljivo.Unless stationary and otherwise adequately illuminated, all aircraft on the movement area of an aerodrome must display lights intended to indicate the extremities of their structure, as far as practicable.
Tačka 3.2.5Paragraph 3.2.5
Standardi navedeni pod c) i d) se ne primenjuju na balone.Standards listed under c) and d) do not apply to balloons.
Tačka 3.3.1.2Paragraph 3.3.1.2
Dodatno se zahteva da plan leta bude podnet pre svakog leta za koji je planirano da se obavi noću, ako se napušta blizina aerodroma.Additionally it is required that a flight plan is submitted prior any flight planned to operate at night, if leaving the vicinity of an aerodrome.
Tačka 3.2.2.4Paragraph 3.2.2.4
Jedrilica koja pretiče drugu jedrilicu može da promeni svoj pravac leta u desno ili u levo.A glider overtaking another glider may alter its course to the right or to the left.
Tačka 3.8Paragraph 3.8
Povećavan obim misija pratnji na bilo koju vrstu leta koji traži takvu uslugu isključivanjem reči „u nevolji“.Enlarged the scope of escort missions to any type of flight requesting such service by excluding the words “in distress”.
Odredbe sadržane u Dodatku 2 Delovi od 1.1 do 1.3, kao i one koje se nalaze u Prilogu A, nisu uvedene.The provisions contained in Appendix 2 Parts 1.1 to 1.3, as well as those found in Attachment A, are not implemented.
Poglavlje 4 – Pravila vizuelnog letenjaChapter 4 – Visual flight rules
Tačka 4.3Paragraph 4.3
Uvedeni su zahtevi pod kojima VFR letovi noću mogu da budu dozvoljeni.Requirements under which VFR flights at night may be permitted are implemented.
Tačka 4.6Paragraph 4.6
Osim kada je to neophodno za poletanje ili sletanje ili, osim sa odobrenjem nadležnih vlasti, VFR let ne sme da se odvija: Except when necessary for take-off or landing, or except by permission from the competent authority, a VFR flight shall not be flown:
(1) iznad naseljenih oblasti gradova, naselja, sela, ili iznad skupine ljudi na otvorenom na visini manjoj od 1000 FT (300 M) iznad najviše prepreke u krugu od 2000 FT (600 M) od vazduhoplova, (1) over the congested areas of cities, towns or settlements or over an open-air assembly of persons at a height less than 1000 FT (300 M) above the highest obstacle within a radius of 2000 FT (600 M) from the aircraft,
(2) svugde osim gde je navedeno u (1), na visini manjoj od 500 FT (150 M) iznad zemlje ili vode ili, 500 FT (150 M) iznad najviše prepreke u krugu od 500 FT (150 M) od vazduhoplova. (2) elsewhere than as specified in (1), at a height less than 500 FT (150 M) above the ground or water, or 500 FT (150 M) above the highest obstacle within a radius of 500 FT (150 M) from the aircraft.

3. ANEKS 3 – METEOROLOŠKE USLUGE ZA MEĐUNARODNU VAZDUŠNU PLOVIDBU
Osamnaesto izdanje, 2013.

3. ANNEX 3 – METEOROLOGICAL SERVICE FOR INTERNATIONAL AIR NAVIGATION
Eighteenth Edition, 2013

Poglavlje 6 – PrognozeChapter 6 – Forecasts
Tačka 6.4.1Paragraph 6.4.1
Posebne prognoze za poletanje se ne pripremaju.Forecasts for take-off are not prepared specifically.
Napomena: Nema posebnih operativnih zahteva od strane korisnika. Trend prognoza daje potrebne informacije.Note: No specific operational requirement expressed by the users. Trend forecast provides information if needed.
Poglavlje 7 – SIGMET i AIRMET informacije, aerodromska upozorenja i alarmiChapter 7 – SIGMET and AIRMET information, aerodrome warnings and alerts
Tačka 7.2.1Paragraph 7.2.1
AIRMET se izdaje i onda kada su iste vremenske pojave uključene u Sekciju I prognoze za oblast za letove na malim visinama (GAMET).AIRMET is issued even if the same weather phenomena are included in Section I of area forecast for low level flights (GAMET).
Napomena: AIRMET se, kao informacija (upozorenje) visokog prioriteta izdaje uvek kada specifikovana vremenska pojava može uticati na sigurnost letenja na niskim visinama.Note: Always when specified weather phenomena may affect safety of low level flights AIRMET, as high priority information (warning) is issued.

4. ANEKS 4 – VAZDUHOPLOVNE KARTE

4. ANNEX 4 – AERONAUTICAL CHARTS

Biće obrađenoTo be developed

5. ANEKS 5 – MERNE JEDINICE KOJE SE KORISTE ZA VAZDUHOPLOVNE I ZEMALJSKE OPERACIJE

5. ANNEX 5 – UNITS OF MEASUREMENT TO BE USED IN AIR AND GROUND OPERATIONS

Biće obrađenoTo be developed

6. ANEKS 6 – OPERACIJE VAZDUHOPLOVA

6. ANNEX 6 – OPERATION OF AIRCRAFT

Knjiga I Međunarodni komercijalni vazdušni transport – avioni
Deseto izdanje, 2016.
Part I International Commercial Air Transport – Aeroplanes
Tenth Edition, 2016
Poglavlje 4 – OperacijeChapter 4 – Flight Operations
Tačka 4.2.8.3Paragraph 4.2.8.3
Nova klasifikacija prilaza nije uvedena.The new approach classification is not implemented.
Tačka 4.3.4.1.3 i tačka 4.3.4.3.1Paragraph 4.3.4.1.3 and Paragraph 4.3.4.3.1
Umesto procenjenog vremena upotrebe primenjuje se vremenski period koji počinje jedan sat pre i završava se jedan sat nakon procenjenog vremena dolaska na aerodrom.Instead of estimated time of use a time period commencing one hour before and ending one hour after the estimated time of arrival at the aerodrome is applied.
Poglavlje 6 – Instrumenti, oprema i dokumentacija za let avionaChapter 6 – Aeroplane instruments, equipment and flight documents
Tačka 6.3.1.4Paragraph 6.3.1.4
Minimalno trajanje snimanja FDR-a je 25 sati ili 10 sati.The minimum recording duration for the FDR is 25 hours or 10 hours.
Tačka 6.3.2.1.3 i tačka 6.3.2.3.1Paragraph 6.3.2.1.3 and Paragraph 6.3.2.3.1
Minimalno trajanje CVR-a je 2 sata u slučaju kada je individualni sertifikat o plovidbenosti prvi put izdat na dan ili posle 1. aprila 1998. godine.Minimum CVR duration is 2 hours when the individual certificate of airworthiness was first issued on or after 1st April 1998.
Tačka 6.3.2.1.4Paragraph 6.3.2.1.4
Standard se primenjuje na sve avione čija maksimalna sertifikovana masa pri poletanju iznosi više od 5700 KG, bez obzira na datum izdavanja individualnog sertifikata o plovidbenosti.Standard applies to all aeroplanes with a maximum certificated take-off mass of more than 5700 KG, disregarding the date of the individual certificate of airworthiness issuance.
Tačka 6.3.2.1.5Paragraph 6.3.2.1.5
Standard se primenjuje na sve avione čija maksimalna sertifikovana masa pri poletanju iznosi više od 5700 KG, bez obzira na datum izdavanja individualnog sertifikata o plovidbenosti.Standard applies to all aeroplanes with a maximum certificated take-off mass of more than 5700 KG, disregarding the date of the individual certificate of airworthiness issuance.
Tačka 6.4.1Paragraph 6.4.1
Zahtevaju se dodatni instrumenti:
 • Sredstva za merenje i prikazivanje vertikalne brzine, skretanja i klizanja, položaja, pravca, spoljašnje temperature vazduha i Mahovog broja ako su ograničenja brzine izražena Mahovim brojem;
 • Sredstva koja označavaju kada napajanje potrebnih letačkih instrumenata nije adekvatno.
Additional instruments are required:
 • A means of measuring and displaying: vertical speed, turn and slip, attitude, heading, outside air temperature and Mach number if speed limitations are expressed in terms of Mach number;
 • A means of indicating when the supply of power to the required flight instruments is not adequate.
Tačka 6.24.1Paragraph 6.24.1
Pravila za SVS i EVS nisu uvedena.Rules for SVS and EVS are not implemented.
Knjiga III Međunarodne operacije – Helikopteri
Osmo izdanje, 2016.
Part III International Operations – Helicopters
Eighth edition, 2016
Poglavlje 2 – OperacijeChapter 2 – Flight Operations
Tačka 2.3.4.2.2Paragraph 2.3.4.2.2
Umesto procenjenog vremena upotrebe primenjuje se vremenski period koji počinje jedan sat pre i završava se jedan sat nakon procenjenog vremena dolaska na aerodrom.Instead of estimated time of use a time period commencing one hour before and ending one hour after the estimated time of arrival at the aerodrome is applied.
Tačka 2.7.1Paragraph 2.7.1
Za izolovane heliportove se dodatno zahteva da minimalni meteorološki uslovi utvrđeni u 2.6.2.2 moraju biti ispunjeni.For isolated heliports it is additionally required that the minimum weather conditions defined in 2.6.2.2 have to prevail.
Poglavlje 3 – Operativna ograničenja za performanse helikopteraChapter 3 – Helicopter Performance Operating Limitations
Tačka 3.4.1, tačka 3.4.2 i tačka 3.4.3Paragraph 3.4.1, Paragraph 3.4.2 and Paragraph 3.4.3
Takve operacije nisu dozvoljene.Such operations are not allowed.
Poglavlje 4 – Instrumenti, oprema i dokumentacija za let helikopteraChapter 4 – Helicopter instruments, equipment and flight documents
Tačka 4.2.2Paragraph 4.2.2
Zahtevaju se dodatni instrumenti za nekomercijalne operacije kompleksnim vazduhoplovom na motorni pogon:
 • Sredstva za sprečavanje kvara sistema za pokazivanje brzine;
 • Sredstva koja označavaju kada napajanje energijom potrebnih žiroskopskih instrumenata nije adekvatno.
Additional instruments are required for non-commercial operations with complex motor-powered aircraft:
 • A means of preventing malfunction of the air speed indicator;
 • A means of indicating when the supply of power to gyroscopic instruments is not adequate.
Tačka 4.2.3Paragraph 4.2.3
Zahtevaju se dodatni instrumenti:
 • Alternativni izvor statičkog pritiska;
 • Dodatna nezavisna sredstva za prikazivanje visine po pritisku, indicirane brzine, vertikalne brzine, klizanja i stabilizovanog smera kada god su potrebna 2 pilota.
Additional instruments are required:
 • Alternate source of static pressure;
 • An additional separate means of indicating pressure altitude, IAS, vertical speed, slip, and stabilised heading whenever 2 pilots are required.
Tačka 4.3.1.1.3Paragraph 4.3.1.1.3
Dodatno se zahteva da FDR mora da snima parametre potrebne za precizno utvrđivanje rada motora.Additionally it is required that FDR must record the parameters required to determine accurately the engine operation.
Tačka 4.3.1.2.2Paragraph 4.3.1.2.2
Helikopteri koji imaju maksimalnu sertifikovanu masu pri poletanju veću od 7000 KG ili konfiguraciju sa najvećim operativnim brojem putničkih sedišta većim od devet i kojima je prvi put izdat pojedinačni sertifikat o plovidbenosti na dan ili posle 1. januara 1989. godine, ali pre 1. avgusta 1999. godine, moraju da budu opremljeni FDR-om koji koristi digitalnu metodu snimanja i čuvanja podataka i za koji je raspoloživa metoda kojom se lako preuzimaju podaci iz medija za skladištenje.Helicopters with a maximum certificated take-off mass of more than 7000 KG or a configuration with maximum operational passenger seating number of more than nine, and were first issued with an individual certificate of airworthiness on or after 1st January 1989 but before 1st August 1999, must be equipped with an FDR that uses a digital method of recording and storing data and for which a method of readily retrieving that data from the storage medium is available.
Tačka 4.16.2Paragraph 4.16.2
Dozvoljeni su operativni krediti za HUD i EVS.Operational credits for HUD and EVS are allowed.

7. ANEKS 7 – OZNAKE DRŽAVNE PRIPADNOSTI I REGISTRACIJE VAZDUHOPLOVA

7. ANNEX 7 – AIRCRAFT NATIONALITY AND REGISTRATION MARKS

Biće obrađenoTo be developed

8. ANEKS 8 – PLOVIDBENOST VAZDUHOPLOVA
Jedanaesto izdanje, 2010.

8. ANNEX 8 – AIRWORTHINESS OF AIRCRAFT
Eleventh edition, 2010

Knjiga IV – HelikopteriPart IV – Helicopters
Poglavlje 2 – LetChapter 2 – Flight
Tačka 2.2.2.1, tačka 2.2.3.1, tačka 2.2.3.1.1, tačka 2.2.3.1.2, tačka 2.2.3.1.3, tačka 2.2.3.1.4 i tačka 2.2.3.3.1Paragraph 2.2.2.1, Paragraph 2.2.3.1, Paragraph 2.2.3.1.1, Paragraph 2.2.3.1.2, Paragraph 2.2.3.1.3, Paragraph 2.2.3.1.4 and Paragraph 2.2.3.3.1
Primenjuje se evropska kategorizacija helikoptera po performansama (kategorije A i B helikoptera), a ne klase 1, 2 i 3.European helicopter performance categorization is applied (helicopter category A and B), not classes 1, 2 and 3.

9. ANEKS 9 – OLAKŠICE

9. ANNEX 9 – FACILITATION

Biće obrađenoTo be developed

10. ANEKS 10 – VAZDUHOPLOVNE TELEKOMUNIKACIJE

10. ANNEX 10 – AERONAUTICAL TELECOMMUNICATIONS

Knjiga I Radio-navigaciona sredstva
Šesto izdanje, 2006.
Volume I Radio Navigation Aids
Sixth Edition, 2006
NILNIL
Knjiga II Postupci komunikacije, uključujući postupke sa statusom PANS
Sedmo izdanje, 2016.
Volume II Communication procedures including those with PANS status
Seventh Edition, 2016
NILNIL
Knjiga III Komunikacioni sistemi
Drugo izdanje, 2007.
Volume III Communication systems
Second Edition, 2007
NILNIL
Knjiga IV Nadzorni radari i sistemi za izbegavanje sudara
Peto izdanje, 2014.
Volume IV Surveillance Radar and Collision Avoidance Systems
Fifth Edition, 2014
NILNIL
Knjiga V Korišćenje spektra vazduhoplovnih radio-frekvencija
Treće izdanje, 2013.
Volume V Aeronautical Radio Frequency Spectrum Utilization
Third Edition, 2013
NILNIL

11. ANEKS 11 – USLUGE U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU
Trinaesto izdanje, 2001.

11. ANNEX 11 – AIR TRAFFIC SERVICES
Thirteenth Edition, 2001

Poglavlje 2 – OpšteChapter 2 – General
Tačka 2.25.5Paragraph 2.25.5
Prilikom provere vremena, vreme se najviše može zaokružiti na najbliži minut.Time checks shall be given at least to the nearest minute.
Tačka 2.6.1Paragraph 2.6.1
Dozvoljeno je vazduhoplovu da prekorači ograničenje brzine od 250 KT kada je to odobreno od strane nadležnih vlasti za tipove vazduhoplova, koji zbog tehničkih ili sigurnosnih razloga, ne mogu da održavaju ovu brzinu.It is allowed for the aircraft to exceed the 250 KT speed limit where approved by the competent authority for aircraft types, which for technical or safety reasons, cannot maintain this speed.
Poglavlje 3 – Usluga kontrole letenjaChapter 3 – Air Traffic Control Service
Propisani su zahtevi pod kojima specijalni VFR letovi mogu odobrenjem kontrole letenja da se dozvole u okviru kontrolisane zone.The requirements under which special VFR flights may be authorised to operate within a control zone, subject to an ATC clearance, are prescribed.
Tačka 3.7.3.1Paragraph 3.7.3.1
Dodatno se zahteva da letačka posada ponovi instrukcije za taksiranje i novo-dodeljene komunikacione kanale.Additionally it is required that the flight crew reads back taxi instructions and newly assigned communication channels.
Tačka 3.7.3.1.1Paragraph 3.7.3.1.1
Standard se dodatno primenjuje i na instrukcije za taksiranje.The standard is additionally applied to taxi instructions.

12. ANEKS 12 – TRAGANJE I SPASAVANJE

12. ANNEX 12 – SEARCH AND RESCUE

Biće obrađenoTo be developed

13. ANEKS 13 – ISTRAŽIVANJE NESREĆA I NEZGODA VAZDUHOPLOVA

13. ANNEX 13 – AIRCRAFT ACCIDENT AND INCIDENT INVESTIGATION

Biće obrađenoTo be developed

14. ANEKS 14 – AERODROMI

14. ANNEX 14 – AERODROMES

Biće obrađenoTo be developed

15. ANEKS 15 – USLUGE VAZDUHOPLOVNOG INFORMISANJA
Petnaesto izdanje, 2016.

15. ANNEX 15 – AERONAUTICAL INFORMATION SERVICES
Fifteenth Edition, 2016

Poglavlje 1 – Opšte odredbeChapter 1 – General
Tačka 1.2.1.4Paragraph 1.2.1.4
Ako postoji razlika u vrednostima rezolucije navedenim u Aneksu 4 i Aneksu 15, za prikazivanje geografskih koordinata se usvaja veća (stroža) od navedenih vrednosti.When there is a difference between resolution values stated in Annex 4 and Annex 15, the order of resolution of geographical coordinates represent higher (more stringent) of stated values.
Tačka 1.2.2.5Paragraph 1.2.2.5
Ako postoji razlika u vrednostima rezolucije navedenim u Aneksu 4 i Aneksu 15, za prikazivanje nadmorske visine i undulacije geoida se usvaja veća (stroža) od navedenih vrednosti.When there is a difference between resolution values stated in Annex 4 and Annex 15, the order of resolution of elevation and geoid undulation represent higher (more stringent) of stated values.
Poglavlje 3 – Upravljanje vazduhoplovnim informacijamaChapter 3 – Aeronautical Information management
Tačka 3.3.2.1Paragraph 3.3.2.1
Ako postoji razlika u vrednostima rezolucije za geografske koordinate značajnih tačaka koje se objavljuju i u ENR i u AD delu ili značajnih tačaka koje se koriste i u konvencionalnim i u postupcima prostorne navigacije, za njihovo prikazivanje se usvaja veća (stroža) od navedenih vrednosti.When there is a difference between resolution values for geographical coordinates of significant points published in both ENR and AD parts, or significant points used in both conventional and RNAV procedures, the order of resolution represent higher (more stringent) of stated values.
Poglavlje 5 – NOTAMChapter 5 – NOTAM
Tačka 5.1.1.4Paragraph 5.1.1.4
NOTAM o aktiviranju uspostavljenih opasnih, uslovno zabranjenih ili zabranjenih zona i aktivnostima koje zahtevaju privremena ograničenja u korišćenju vazdušnog prostora, u hitnim i svim ostalim slučajevima, se objavljuje manje od sedam dana unapred.NOTAM on the activation of established danger, restricted or prohibited areas and of activities requiring temporary airspace restrictions for emergency or any other operations is published less than seven days in advance.
Poglavlje 10 – Podaci o terenu i preprekama u elektronskom oblikuChapter 10 – Electronic terrain and obstacle data
Na raspolaganju su samo podaci o terenu za Oblast 1.Only Area 1 electronic terrain data are provided.
Poglavlje 11 – Podaci o mapiranju aerodromaChapter 11 – Aerodrome Mapping Data
Podaci o mapiranju aerodroma nisu na raspolaganju.Aerodrome mapping data are not provided.

16. ANEKS 16 – ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

16. ANNEX 16 – ENVIRONMENTAL PROTECTION

Biće obrađenoTo be developed

17. ANEKS 17 – BEZBEDNOST

17. ANNEX 17 – SECURITY

Biće obrađenoTo be developed

18. ANEKS 18 – SIGURAN PREVOZ OPASNIH MATERIJA

18. ANNEX 18 – THE SAFE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS BY AIR

Biće obrađenoTo be developed

19. ANEKS 19 – UPRAVLJANJE SIGURNOŠĆU

19. ANNEX 19 – SAFETY MANAGEMENT

Biće obrađenoTo be developed

20. OSTALI ICAO STANDARDI, PREPORUČENA PRAKSA I POSTUPCI

20. OTHER ICAO STANDARDS, RECOMMENDED PRACTICES AND PROCEDURES

20.1 Doc 4444 – POSTUPCI ZA USLUGE U VAZDUŠNOJ PLOVIDBI – UPRAVLJANJE VAZDUŠNIM SAOBRAĆAJEM
Šesnaesto izdanje, 2016.
20.1 Doc 4444 – PROCEDURES FOR AIR NAVIGATION SERVICES – AIR TRAFFIC MANAGEMENT
Sixteenth Edition, 2016
Poglavlje 5 – Metodi i minimumi razdvajanjaChapter 5 – Separation methods and minima
Tačka 5.4.1.1.4Paragraph 5.4.1.1.4
U prostoru nadležnosti SMATSA doo na segmentima ATS ruta gde je uključivanje na rutu omogućeno na flyover waypoint-u primena normi lateralnog razdvajanja između segmenata ruta i posredno vazduhoplova iz dela 5.4.1.2 nije dozvoljena sve do preleta sledeće tačke na ruti.Within area of responsibility of SMATSA llc, when turning on an ATS route segments is enabled via a flyover waypoint, the application of the lateral separation between the route segments and indirectly the aircraft referred in section 5.4.1.2 is not allowed until the next waypoint is crossed.
Vazduhoplov koji leti na ATS ruti i vazduhoplov koji se uključuje na drugu ATS rutu na flyover waypoint-u moraju biti vertikalno razdvojeni sve dok vazduhoplov koji se uključio na ATS rutu preko flyover waypoint-a ne preleti sledeću tačku na ruti, bez obzira što se segmenti tih ruta nalaze na rastojanju jednakom ili većem od normi iz dela 5.4.1.2.Aircraft flying on an ATS route and the aircraft that is turning on the other ATS route via flyover waypoint shall be vertically separated until the aircraft, flying over the flyover waypoint, overflight next waypoint, even if the segments of these routes are located at a distance equal to or greater than the minima specified in section 5.4.1.2.
Tačka 5.4.1.2.1.2 d)Paragraph 5.4.1.2.1.2 d)
VOR/GNSS: vazduhoplov koji koristi VOR je na utvrđenim radijalima ka ili od VOR-a, a drugi vazduhoplov koji koristi GNSS je potvrdio da je utvrđen na putanji sa nula odstupanja (zero offset) između dve tačke na ruti i najmanje jedan vazduhoplov se nalazi na minimalnoj udaljenosti od 16 NM (FL 010 – FL 190) ili 25 NM (FL 200 – FL 600) od zajedničke tačke.VOR/GNSS: the aircraft using VOR is established on a radial to or from the VOR and the other aircraft using GNSS is confirmed to be established on a track with zero offset between two waypoints and at least one aircraft is at a minimum distance of 16 NM (FL 010 – FL 190) or 25 NM (FL 200 – FL 600) from a common point.
Tačka 5.4.1.2.1.9Paragraph 5.4.1.2.1.9
Nije primenjivoNot applicable
Tačka 5.11Paragraph 5.11
Nije primenjivoNot applicable
Napomena: Smanjenje normi razdvajanja opisanih u 5.4.1 i 5.4.2 se ne primenjuje.Note: Reduction in separation minima described in 5.4.1 and 5.4.2 is not applied.
Poglavlje 7 – Procedure za usluge aerodromske kontrole letenjaChapter 7 – Procedures for aerodrome control service
Tačka 7.4.1.1.4Paragraph 7.4.1.1.4
Nije primenjivoNot applicable
Napomena: Primenjuju se odredbe iz ICAO Doc 7030.Note: Procedures from ICAO Doc 7030 are applied.
Tačka 7.4.1.1.5Paragraph 7.4.1.1.5
Nije primenjivoNot applicable
Napomena: Primenjuju se odredbe iz ICAO Doc 7030.Note: Procedures from ICAO Doc 7030 are applied.
Tačka 7.4.1.1.6Paragraph 7.4.1.1.6
U SMATSA doo, odobrenje za startovanje se može uskratiti kada plana leta nema, kada je plan leta suspendovan, kad je očekivano vreme poletanja van granica CTOT ili kada je vreme startovanja van granica tolerancije EOBT što je u skladu sa odredbama ICAO Doc 7030.In SMATSA llc, a start-up clearance shall be withheld when there is no flight plan, when the flight plan is suspended, when the expected take-off time is beyond the limits of the CTOT or when the start time is beyond the limits of EOBT tolerance which is in line with ICAO Doc 7030 procedures.
Poglavlje 8 – Nadzorne službeChapter 8 – ATS surveillance services
Tačka 8.1.10Paragraph 8.1.10
Nije primenjivoNot applicable
Napomena: ADS-B se ne koristi.Note: ADS-B is not in use.
Tačka 8.1.11Paragraph 8.1.11
Nije primenjivoNot applicable
Napomena: ADS-B se ne koristi.Note: ADS-B is not in use.