GEN 3.2  Vazduhoplovne karte
Aeronautical charts

1. NADLEŽNA SLUŽBA

1. RESPONSIBLE SERVICE

AIS Kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo Beograd izrađuje vazduhoplovne karte koje su deo AIP-a.AIS of Serbia and Montenegro Air Traffic Services SMATSA llc produces aeronautical charts which are part of the AIP.
Vazduhoplovne karte se izrađuju u skladu sa odredbama sadržanim u ICAO Aneksu 4 – Vazduhoplovne karte i ICAO Doc 8697 – AN/889 Priručnik za vazduhoplovne karte.Aeronautical charts are produced in accordance with the provisions contained in the ICAO Annex 4 – Aeronautical Charts and ICAO Doc 8697 – AN/889 Aeronautical Chart Manual.

2. AŽURIRANJE KARATA

2. MAINTENANCE OF CHARTS

Vazduhoplovne karte sadržane u AIP-u se ažuriraju amandmanima na AIP ili ručnim ispravkama.The aeronautical charts included in the AIP are kept up to date either by amendments to the AIP or by hand amendments.

3. KUPOVINA KARATA

3. PURCHASE ARRANGEMENTS

Karte se mogu nabaviti od službe iz tačke 1 (kontakt detalji su dati u GEN 3.1, tačka 1.2).The charts may be purchased from the service given in paragraph 1 (contact details are given in GEN 3.1, item 1.2).

4. VRSTE VAZDUHOPLOVNIH KARATA

4. AERONAUTICAL CHART SERIES AVAILABLE

4.1 Spisak vazduhoplovnih karata

4.1 List of aeronautical charts

Objavljuju se sledeće vazduhoplovne karte:
 1. Karta vazdušnih puteva – ICAO
 2. Karta vazdušnog prostora u kom se primenjuje koncept slobodnog planiranja ruta (FRA)
 3. Aerodromska karta – ICAO
 4. Karta parkiranja/pristajanja vazduhoplova – ICAO
 5. Karta prepreka aerodroma – ICAO tip A (Operativna ograničenja)
 6. Karta prepreka aerodroma – ICAO tip B
 7. Karta terena za precizno prilaženje – ICAO
 8. Karta za VFR letove
 9. Karta minimalnih apsolutnih visina za ATC nadzor – ICAO
 10. Karta standardnih instrumentalnih dolazaka (STAR) – ICAO
 11. Karta za instrumentalno prilaženje – ICAO
 12. Karta za vizuelno prilaženje – ICAO
 13. Karta standardnih instrumentalnih odlazaka (SID) – ICAO
 14. Karta koncentracija ptica (u blizini aerodroma)
 15. Vazduhoplovna karta – ICAO 1:500000
 16. Prikaz i klasifikacija vazdušnog prostora ATS (indeksna karta)
 17. Ostali regulisani vazdušni prostor (indeksna karta)
 18. Zone obavezne upotrebe radio-stanice (indeksna karta)
 19. Radio-navigacioni uređaji (indeksna karta)
 20. Zabranjene, uslovno zabranjene i opasne zone (indeksna karta)
 21. Zone za vojne vežbe i obuku (indeksna karta)
 22. Dejstvo protivgradne zaštite (indeksna karta)
 23. Koncentracija ptica i oblasti sa osetljivom faunom (indeksna karta)
The following series of aeronautical charts are published:
 1. En-route Chart – ICAO
 2. Free Route Airspace (FRA) Chart
 3. Aerodrome Chart – ICAO
 4. Aircraft Parking/Docking Chart – ICAO
 5. Aerodrome Obstacle Chart – ICAO Type A (Operating Limitations)
 6. Aerodrome Obstacle Chart – ICAO Type B
 7. Precision Approach Terrain Chart – ICAO
 8. Chart for VFR Flights
 9. ATC Surveillance Minimum Altitude Chart – ICAO
 10. Standard Arrival Chart – Instrument (STAR) – ICAO
 11. Instrument Approach Chart – ICAO
 12. Visual Approach Chart – ICAO
 13. Standard Departure Chart – Instrument (SID) – ICAO
 14. Bird Concentrations Chart (in the vicinity of aerodrome)
 15. Aeronautical Chart – ICAO 1:500000
 16. ATS airspace depiction and classification (index chart)
 17. Other regulated airspace (index chart)
 18. Radio mandatory zones (index chart)
 19. Radio navigation aids (index chart)
 20. Prohibited, restricted and danger areas (index chart)
 21. Military exercise and training areas (index chart)
 22. Hail suppression activities (index chart)
 23. Bird concentrations and areas with sensitive fauna (index chart)

4.2 Opšti opis

4.2 General description of each series

a) Karta vazdušnih puteva – ICAO
Donji vazdušni prostor/gornji vazdušni prostor
a) En-route Chart – ICAO
Lower airspace/Upper airspace
Ova karta se objavljuje za celokupni FIR/UIR Beograd. Olakšava vazdušnu plovidbu korišćenjem radio-navigacionih sredstava značajnih tačaka i usaglašavanje sa postupcima službe kontrole letenja tokom leta duž ATS/RNAV ruta. Ova karta je u NUTM 34 konformnoj projekciji i prikazuje sistem službi kontrole letenja za donji i gornji vazdušni prostor. Uključuje vazdušne puteve, aerodrome, radio-navigaciona sredstva sa dodeljenim frekvencijama i identifikatorima, strukturu vazdušnog prostora uključujući donju i gornju granicu, sektorizaciju i zabranjene, uslovno zabranjene i opasne zone.This chart is published for the entire Beograd FIR/UIR. The purpose of the chart is to facilitate the task of flight crews in navigation by radio aids of significant points and in compliance with air traffic services procedures during flight along ATS/RNAV routes. The chart is in NUTM 34 Conformal Projection and shows the air traffic services system for lower and upper airspace. It includes airways, aerodromes, radio navigation aids together with the assigned frequencies and identifications, the airspace structure including lower and upper limit, sectorization and prohibited, restricted and danger areas.
b) Karta vazdušnog prostora u kom se primenjuje koncept slobodnog planiranja ruta (FRA)b) Free Route Airspace (FRA) Chart
Ova karta opisuje vazdušni prostor prekogranične primene koncepta slobodnog planiranja ruta – SECSI FRA.This chart describes the airspace portion where cross-border application of Free Route Airspace Concept – SECSI FRA is implemented.
Karta prikazuje granicu FRA prostora, oblasti nadležnosti jedinica ATC i uključuje radio-navigacione uređaje i značajne tačke sa opisom njihovih indikatora FRA upotrebe.The chart shows the FRA boundary, Areas of Responsibility of ATC Units and it includes radio navigation aids and significant points with their FRA relevance depiction.
c) Aerodromska karta – ICAOc) Aerodrome Chart – ICAO
Ova karta sadrži detaljne podatke o aerodromu i služi da olakša kretanje vazduhoplova po zemlji: od stajanke za vazduhoplove do RWY i obrnuto.This chart contains detailed aerodrome data to provide flight crews with information that will facilitate the ground movement of aircraft from the aircraft stand to the runway and vice versa.
d) Karta parkiranja/pristajanja vazduhoplova – ICAOd) Aircraft Parking/Docking Chart – ICAO
Ova karta ima namenu da olakša kretanje vazduhoplova na zemlji između staza za voženje i stajanke i parkiranje/ pristajanje vazduhoplova.This chart provides flight crews with detailed information to facilitate the ground movement of aircraft between the taxiways and the aircraft stands and the parking/docking of aircraft.
e) Karte prepreka aerodroma – ICAO tip A (Operativna ograničenja)e) Aerodrome Obstacle Charts – ICAO Type A (Operating limitations)
Ove karte se izrađuju da bi pružile informacije o preprekama u sektoru poletanja prikazanom u horizontalnoj i vertikalnoj projekciji.These charts are designed to provide the operator with data on obstacles in the take-off sector shown in plan and profile view.
f) Karta prepreka aerodroma – ICAO tip Bf) Aerodrome Obstacle Chart – ICAO Type B
Ova karta služi za određivanje minimalnih bezbednih apsolutnih/relativnih visina, određivanje postupaka u slučaju nužde tokom poletanja ili sletanja, primene nadvišavanja prepreka i kriterijuma obeležavanja.This chart provides information to satisfy the determination of minimum safe altitudes/heights, procedures for use in the event of an emergency during take-off or landing, the application of obstacle clearing and marking criteria.
g) Karta terena za precizno prilaženje – ICAOg) Precision Approach Terrain Chart – ICAO
Svrha ove karte je da pruži detaljnu informaciju o profilu terena u horizontalnoj i vertikalnoj ravni, sa određenim delovima završnog prilaza RWY opremljene za sletanja u uslovima CAT II/III. Time se omogućava procenjivanje efekta terena na određivanje visine pomoću radiovisinomera.The chart provides detailed terrain profile information in plan and profile view, within a defined portion of the final approach for RWYs authorized for CAT II/III operations. Therefore, it enables aircraft operating agencies to assess the effect of the terrain on decision height determination by the use of radio altimetres.
h) Karta za VFR letoveh) Chart for VFR Flights
Ova karta obezbeđuje posadama vazduhoplova informacije o načinu izvršenja dolaska na određeni aerodrom, kao i o postupku nakon poletanja u vizuelnim metorološkim uslovima. Karta omogućava da vazduhoplovi koji lete po pravilima VFR izvrše dolazak i odlazak ne ometajući vazduhoplove koji vrše postupke instrumentalnog prilaženja i poletanja na tom aerodromu. Karta uključuje podatke o preprekama, VFR rutama, radio-navigacionim sredstvima, komunikacionim uređajima i detaljne topografske informacije.The chart provides the flight crew with information to enable them to perform an arrival at an aerodrome and procedures after the take-off in VMC. It enables the aircraft flying under VFR to perform arrival and departure without interfering with the IFR arriving and departing flights. This chart includes information on obstacles, VFR routes, radio navigation aids, communication facilities and detailed topographical information.
i) Karta minimalnih apsolutnih visina za ATC nadzor – ICAOi) ATC Surveillance Minimum Altitude Chart – ICAO
Ovo je dopunska karta koja pruža informacije potrebne posadama da prate i proveravaju visine dodeljene od strane kontrolora letenja tokom pružanja radarske usluge.This is supplementary chart which provides information that will enable flight crews to monitor and cross-check altitudes assigned by a controller using an ATS surveillance system.
j) Karte standardnih instrumentalnih dolazaka (STAR) – ICAOj) Standard Arrival Charts – Instrument (STAR) – ICAO
Ove karte omogućavaju letenje, od faze leta na vazdušnom putu do faze prilaza, po utvrđenim rutama za dolaske. Na svakoj od ovih karata su prikazani relevantni podaci o radio-navigacionim sredstvima, komunikacionim uređajima, značajnim tačkama, smerovi, rastojanja, prostori čekanja i IFR minimalne visine letenja.The charts provide the flight crew with information to enable them to comply with designated arrival routes from en-route phase of flight to the approach phase of flight. The relevant aeronautical information such as radio navigation aids, communication facilities, significant points, bearings, distances, holding patterns and IFR minimum flight altitudes are included in each chart.
k) Karte za instrumentalno prilaženje – ICAOk) Instrument Approach Charts – ICAO
Ove karte omogućavaju izvođenje utvrđenog postupka za instrumentalni prilaz do RWY nameravanog sletanja. Takođe, one sadrže postupak neuspelog prilaza i prostor čekanja. Ove karte uključuju informacije o aerodromima, radio-navigacionim sredstvima, komunikacionim uređajima, minimalnim sektorskim visinama i pravac procedure u horizontalnoj i vertikalnoj projekciji. Za svaki ustanovljeni postupak postoji posebna karta.The purpose of these charts is to provide the flight crew with information that will enable them to perform an approved instrument approach procedure to RWY of intended landing. The charts also contain the missed approach procedure and holding patterns. The charts include information on aerodromes, radio navigation aids, communication facilities, minimum sector altitudes and procedure track in plan and profile view. Separate charts are available for each approach procedure established.
l) Karte za vizuelno prilaženje – ICAOl) Visual Approach Charts – ICAO
Ova vrsta karte je objavljena za one aerodrome gde neki smer poletno-sletne staze nije opremljen za instrumentalno prilaženje ili gde su ustanovljeni posebni postupci za vizuelno manevrisanje (kruženjem). Prikazan je prostor za vizuelno manevrisanje (kruženjem) i propisane putanje vazduhoplova u tom prostoru. Na kartama su dati podaci o preprekama, postupcima vizuelnog i neuspelog prilaza, radio-navigacionim sredstvima, komunikacionim uređajima i detaljne topografske informacije.This type of chart is published for RWYs that are not equipped for instrument approach or where special procedures for the visual manoeuvring (circling) have been established. These charts cover area for visual manoeuvring (circling) and prescribed tracks in such area. The charts provide information on obstacles, visual and missed approach procedures, radio navigation aids, communication facilities and detailed topographical information.
m) Karte standardnih instrumentalnih odlazaka (SID) – ICAOm) Standard Departure Charts – Instrument (SID) – ICAO
Ove karte omogućavaju letenje od faze poletanja do izlaska na vazdušni put po utvrđenim rutama za odlaske. Svaka karta sadrži relevantne podatke o radio-navigacionim sredstvima, komunikacionim uređajima, značajnim tačkama, smerovima, rastojanjima i IFR minimalnim visinama letenja.These charts provide the flight crew with information that will enable them to comply with the designated departure routes from the take-off phase to the en-route phase. Each chart includes the relevant aeronautical information such as radio navigation aids, communication facilities, significant points, bearings, distances and IFR minimum flight altitudes.
n) Karta koncentracija ptica (u blizini aerodroma)n) Bird Concentrations Chart (in the vicinity of aerodrome)
Na ovoj karti su prikazana najvažnija mesta koncentracije ptica i najvažniji pravci njihovog kretanja u blizini aerodroma.This chart shows the major places of bird concentrations and major directions of bird migrations in the vicinity of aerodrome.
o) Vazduhoplovna karta – ICAO 1:500000o) Aeronautical Chart – ICAO 1:500000
Vazduhoplovna karta 1:500000 je izrađena u NUTM 34 projekciji i sastoji se od tri sekcije. Sekcije mogu biti ažurirane posebno. Topografska osnova karte obuhvata naseljena mesta, železničke pruge, puteve, hidrografiju i topografiju (prikazana senčenjem, izohipsama i kotama), oznake granica, značajne oblike reljefa, izogone i dalekovode. Vazduhoplovni podaci uključuju: strukturu vazdušnog prostora, aerodrome, radio-navigacione uređaje s njihovim nazivima, frekvencijama i identifikacijom, zabranjene, uslovno zabranjene i opasne zone, zone za vojne vežbe i obuku, poznate prepreke i obavezne rute za letenje po pravilima za vizuelno letenje (VFR). Karta je izrađena tako da se koristi kao osnovna vazduhoplovna karta za VFR letenje i za planiranje letenja.The Aeronautical Chart 1:500000 has been designed in the NUTM 34 projection. The chart consists of three parts. The parts might be updated separately. The topographic basis of the chart comprises populated areas, railroads, roads, hydrography and topography (by shading, contours and spot elevations), borders, significant landmarks, isogonic lines and transmission lines. Aeronautical data include: the structure of airspace, aerodromes, radio navigation facilities with their names, frequencies and identification, prohibited, restricted and danger areas, military exercise and training areas, known obstacles and mandatory VFR (Visual Fight Rules) routes. This chart is designed to serve as a basic aeronautical chart for aircraft flying in accordance with VFR and for pre-flight planning of operations.
p) Prikaz i klasifikacija vazdušnog prostora ATS (indeksna karta)p) ATS airspace depiction and classification (index chart)
Ova karta prikazuje vazdušni prostor ATS i klasifikaciju za ceo FIR/UIR Beograd. Svi segmenti vazdušnog prostora koji su definisani u FIR/UIR Beograd su prikazani sa: horizontalnim i vertikalnim granicama, frekvencijom odgovarajuće ATS jedinice i oznakom klase vazdušnog prostora. Na karti su takođe prikazani i položaj i simboli aerodroma, kao i državne granice.This chart covers ATS airspace depiction and classification for the entire Beograd FIR/UIR. All airspace segments defined in Beograd FIR/UIR are shown with: lateral and vertical limits, corresponding ATS unit frequency and class of airspace mark. The chart also shows location and symbol of aerodromes as well as state borders.
q) Ostali regulisani vazdušni prostor (indeksna karta)q) Other regulated airspace (index chart)
Ova karta pruža grafički prikaz ostalih regulisanih delova vazdušnog prostora koji su navedeni u podsekciji ENR 2.2. Na karti su takođe prikazani i položaj i simboli aerodroma, kao i državne granice.This chart provides graphical depiction of other regulated airspace portions listed in ENR 2.2 subsection. The chart also shows locations and symbols of aerodromes and state borders.
r) Zone obavezne upotrebe radio-stanice (indeksna karta)r) Radio mandatory zones (index chart)
Ova karta pruža grafički prikaz zona obavezne upotrebe radio-stanice (RMZ) koje su navedene u podsekciji ENR 2.2. Na karti su takođe prikazani i oblast FIR-a Beograd, državne granice, granice CTR-ova, položaj i simboli aerodroma, kao i redukovana topografija (naseljena mesta, putevi, pruge i hidrografija).This chart provides graphical depiction of Radio Mandatory Zones (RMZ) listed in ENR 2.2 subsection. The chart also shows Beograd FIR area, state borders, CTR borders, location and symbol of aerodromes, as well as reduced topography (populated areas, roads, railroads and hydrography).
s) Radio-navigacioni uređaji (indeksna karta)s) Radio navigation aids (index chart)
Na ovoj karti su prikazana radio-navigaciona sredstva u Republici Srbiji i u Crnoj Gori. Karta sadrži sledeće vazduhoplovne podatke: lokaciju (simbol), vrstu, identifikator i frekvenciju (KHZ za L i NDB, MHZ za LOC i VOR, i kanal za DME) radio-navigacionog sredstva. This chart shows radio navigation aids in the Republic of Serbia and in Montenegro. The following aeronautical data are provided on the chart: location (symbol), type, identifier and frequency (KHZ for L and NDB, MHZ for LOC and VOR, and channel for DME) of radio navigation aid.
t) Zabranjene, uslovno zabranjene i opasne zone (indeksna karta)t) Prohibited, restricted and danger areas (index chart)
Ova karta sadrži sve zabranjene, uslovno zabranjene i opasne zone prikazane u skraćenom obliku (oznaka identifikacije, horizontalne i vertikalne granice) za FIR/UIR Beograd, sa podacima koji su navedeni i u podsekciji ENR 5.1. Na karti su takođe prikazani i položaj i simboli aerodroma, kao i državne granice.This chart includes all prohibited, restricted and danger areas given in compendious form (identification, lateral and vertical limits) for the entire Beograd FIR/UIR, as listed under ENR 5.1 subsection. The chart also shows location and symbol of aerodromes and state borders.
u) Zone za vojne vežbe i obuku (indeksna karta)u) Military exercise and training areas (index chart)
Ova karta sadrži sve zone za vojne vežbe i obuku prikazane u skraćenom obliku (oznaka identifikacije, horizontalne i vertikalne granice) za FIR/UIR Beograd, sa podacima koji su navedeni i u podsekciji ENR 5.2. Na karti su takođe prikazani i položaj i simboli aerodroma, kao i državne granice.This chart includes all military exercise and training areas given in compendious form (identification, lateral and vertical limits) for the entire Beograd FIR/UIR, as listed under ENR 5.2 subsection. The chart also shows location and symbol of aerodromes and state borders.
v) Dejstvo protivgradne zaštite (indeksna karta)v) Hail suppression activities (index chart)
Ova karta prikazuje teritorije radarskih centara koji sprovode protivgradnu zaštitu u Republici Srbiji. Na karti se, takođe, nalaze brojevi telefona radarskih centara putem kojih korisnici vazdušnog prostora mogu dobiti detaljnije informacije o protivgradnom dejstvu u određenoj oblasti.This chart shows territories od radar stations which perform hail suppression activities in the Republic of Serbia. The chart includes telephone numbers of radar stations by which the users of airspace can get detailed information about hail suppression activities for a specific territory.
w) Koncentracija ptica i oblasti sa osetljivom faunom (indeksna karta)w) Bird concentrations and areas with sensitive fauna (index chart)
Na ovoj karti su prikazana najvažnija mesta koncentracije ptica i najvažniji pravci njihovog kretanja tokom prolećne i jesenje migracije na teritoriji Republike Srbije; kao i aerodromi (položaj i simbol), državne granice i redukovana topografija (reke).This chart shows the major places of bird concentrations and major directions of bird spring and autumn migrations for the territory of the Republic of Serbia, and aerodromes (location and symbol), state borders and reduced topography (rivers) also.

5. PREGLED RASPOLOŽIVIH VAZDUHOPLOVNIH KARATA
LIST OF AERONAUTICAL CHARTS AVAILABLE

Title of seriesScaleName and/or numberPrice (EUR)Date# and page
# Date – see GEN 0.4 Checklist of AIP pages
En-route Chart – ICAO1:1500000En-route Chart – ICAO
Lower Airspace
8ENR 6.1–3
En-route Chart – ICAO
Upper Airspace
ENR 6.1–5
1:3500000En-route Chart
Free Route Airspace (SECSI FRA)
ENR 6.1–7
Aerodrome Chart – ICAOBEOGRAD/Nikola Tesla3AD 2 LYBE 2.1–1
NIŠ/Konstantin VelikiAD 2 LYNI 2.1–1
PODGORICAAD 2 LYPG 2.1–1
1:15000PRIŠTINAAD 2 LYPR 2.1–1
TIVATAD 2 LYTV 2.1–1
1:10000UŽICE/PonikveAD 2 LYUZ 2.1–1
1:4500VRŠACAD 2 LYVR 2.1–1
BEOGRAD/BatajnicaAD 2 LYBT 2.1–1
KRALJEVO/LađevciAD 2 LYKV 2.1–1
Aircraft Parking/Docking Chart – ICAO1:4500BEOGRAD/Nikola Tesla3AD 2 LYBE 2.2–1/2
1:2000PODGORICAAD 2 LYPG 2.2–1
1:2500TIVATAD 2 LYTV 2.2–1
1:1500VRŠACAD 2 LYVR 2.2–1
Aerodrome Obstacle Chart – ICAO Type A (Operating Limitations)BEOGRAD/Nikola Tesla3
1:30000RWY 12AD 2 LYBE 3.1–1
1:30000RWY 30 AD 2 LYBE 3.1–3
NIŠ/Konstantin Veliki
1:40000RWY 11AD 2 LYNI 3.1–1
1:40000RWY 29 AD 2 LYNI 3.1–3
PODGORICA
1:30000RWY 18AD 2 LYPG 3.1–1
1:50000RWY 36 AD 2 LYPG 3.1–3
PRIŠTINA
RWY 17AD 2 LYPR 3.1–1
RWY 35AD 2 LYPR 3.1–3
Aerodrome Obstacle Chart – Type A (Operating Limitations)TIVAT3
1:40000RWY 14AD 2 LYTV 3.1–1
1:50000RWY 32AD 2 LYTV 3.1–3
Aerodrome Obstacle Chart – Type B1:60000TIVAT3AD 2 LYTV 3.2–1
Precision Approach Terrain Chart – ICAOBEOGRAD/Nikola Tesla3
1:5000RWY 12AD 2 LYBE 3.4–1
Chart for VFR Flights1:350000BEOGRAD/Nikola Tesla5AD 2 LYBE 4.4–1
1:400000NIŠ/Konstantin VelikiAD 2 LYNI 4.4–1
1:300000PODGORICAAD 2 LYPG 4.4–1
1:300000TIVATAD 2 LYTV 4.4–1
1:300000VRŠACAD 2 LYVR 4.4–1
ATC Surveillance Minimum Altitude Chart – ICAO1:600000PODGORICA3AD 2 LYPG 4.7–1/2
Standard Arrival Chart – Instrument (STAR) – ICAOBEOGRAD/Nikola Tesla3
1:750000RWY 12AD 2 LYBE 5.1–1
1:750000RWY 30AD 2 LYBE 5.1–5
1:750000RNAV (GNSS) RWY 12AD 2 LYBE 5.2–1/3
1:750000RNAV (GNSS) RWY 30 AD 2 LYBE 5.2–5/7
NIŠ/Konstantin Veliki
1:500000RWY 11AD 2 LYNI 5.1–1
1:500000RWY 29AD 2 LYNI 5.1–5
1:500000RNAV (GNSS) RWY 11AD 2 LYNI 5.2–1/2
1:500000RNP (GNSS) RWY 29 AD 2 LYNI 5.2–5/6
PODGORICA
1:500000RWY 36AD 2 LYPG 5.1–1
1:400000RNAV (GNSS) RWY 36 AD 2 LYPG 5.2–1/2
PRIŠTINA
1:500000RWY 17 AD 2 LYPR 5.1–1
TIVAT
1:300000RWY 14/32AD 2 LYTV 5.1–1
1:300000RNAV (GNSS) RWY 14/32 AD 2 LYTV 5.2–1/2
UŽICE/Ponikve
1:300000RWY 28 AD 2 LYUZ 5.1–5
VRŠAC
1:300000RWY 01R/19L AD 2 LYVR 5.1–1
BEOGRAD/Batajnica
1:750000RWY 12LAD 2 LYBT 5.1–1
1:750000RWY 30R AD 2 LYBT 5.1–5
KRALJEVO/Lađevci
1:600000RWY 14AD 2 LYKV 5.1–1
1:600000RWY 32AD 2 LYKV 5.1–5
Instrument Approach Chart – ICAOBEOGRAD/Nikola Tesla3
1:300000ILS or LOC RWY 12AD 2 LYBE 6.2–1
1:300000ILS or LOC RWY 30AD 2 LYBE 6.2–3
1:300000VOR RWY 12AD 2 LYBE 6.4–1
1:300000VOR RWY 30AD 2 LYBE 6.4–3
1:300000L RWY 12AD 2 LYBE 6.5–1
1:300000L RWY 30AD 2 LYBE 6.5–3
1:300000RNAV (GNSS) RWY 12AD 2 LYBE 6.6–1/2
1:300000RNAV (GNSS) RWY 30 AD 2 LYBE 6.6–3/4
NIŠ/Konstantin Veliki
1:300000VOR RWY 11AD 2 LYNI 6.4–1
1:300000VOR RWY 29AD 2 LYNI 6.4–3
1:300000RNAV (GNSS) RWY 11AD 2 LYNI 6.6–1/2
1:300000RNAV (GNSS) RWY 29 AD 2 LYNI 6.6–3/4
PODGORICA
1:250000ILS Z or LOC Z RWY 36AD 2 LYPG 6.2–1
1:250000ILS Y or LOC Y RWY 36 CAT C, DAD 2 LYPG 6.2–3
1:250000VOR Z RWY 36AD 2 LYPG 6.4–1
1:250000VOR Y RWY 36 CAT C, DAD 2 LYPG 6.4–3
1:250000NDB Z RWY 36AD 2 LYPG 6.5–1
1:250000NDB Y RWY 36 CAT C, DAD 2 LYPG 6.5–3
1:250000NDB X RWY 36AD 2 LYPG 6.5–5
1:250000RNAV (GNSS) RWY 36 AD 2 LYPG 6.6–1/2
PRIŠTINA
1:300000ILS RWY 17AD 2 LYPR 6.2–1
1:300000NDB RWY 17 AD 2 LYPR 6.5–1
TIVAT
1:300000LOC Z RWY 32AD 2 LYTV 6.3–1
1:300000LOC Y RWY 32AD 2 LYTV 6.3–3
1:300000NDB Z RWY 14AD 2 LYTV 6.5–1
1:300000NDB Y RWY 14AD 2 LYTV 6.5–3
1:300000NDB Z RWY 32AD 2 LYTV 6.5–5
1:300000NDB Y RWY 32 AD 2 LYTV 6.5–7
UŽICE/Ponikve
1:300000NDB RWY 28 AD 2 LYUZ 6.5–3
VRŠAC
1:200000VOR Z RWY 01RAD 2 LYVR 6.4–1
1:200000VOR Y RWY 01RAD 2 LYVR 6.4–3
1:200000VOR X RWY 01RAD 2 LYVR 6.4–5
1:200000NDB RWY 01RAD 2 LYVR 6.5–1
1:200000NDB RWY 19L AD 2 LYVR 6.5–3
BEOGRAD/Batajnica
1:400000ILS or LOC RWY 12LAD 2 LYBT 6.2–1
1:400000L RWY 12LAD 2 LYBT 6.5–1
1:400000L RWY 30R AD 2 LYBT 6.5–3
KRALJEVO/Lađevci
1:300000VOR RWY 14AD 2 LYKV 6.4–1
1:300000VOR RWY 32AD 2 LYKV 6.4–3
Visual Approach Chart – ICAONIŠ/Konstantin Veliki3
Circling with Prescribed Tracks
1:100000RWY 29 AD 2 LYNI 7.1–1
PODGORICA
Circling with Prescribed Tracks
1:100000RWY 18 AD 2 LYPG 7.1–1
PRIŠTINA
Circling with Prescribed Tracks
1:100000RWY 35 AD 2 LYPR 7.1–1
TIVAT
Circling with Prescribed Tracks
1:100000RWY 14AD 2 LYTV 7.1–1
Circling with Prescribed Tracks
1:100000RWY 14/32 AD 2 LYTV 7.1–3
VRŠAC
Circling with Prescribed Tracks
1:50000RWY 01R/19LAD 2 LYVR 7.1–1
Standard Departure Chart – Instrument (SID) – ICAOBEOGRAD/Nikola Tesla3
1:750000RWY 12AD 2 LYBE 8.1–1/2
1:750000RWY 30AD 2 LYBE 8.1–5/6
1:750000RNAV (GNSS) RWY 12AD 2 LYBE 8.2–1/2
1:750000RNAV (GNSS) RWY 30 AD 2 LYBE 8.2–5/7
NIŠ/Konstantin Veliki
1:500000RWY 11AD 2 LYNI 8.1–1/2
1:500000RWY 29AD 2 LYNI 8.1–5/6
1:500000RNAV (GNSS) RWY 11AD 2 LYNI 8.2–1/2
1:500000RNAV (GNSS) RWY 29 AD 2 LYNI 8.2–5/6
PODGORICA
1:300000RWY 18AD 2 LYPG 8.1–1/2
1:300000RWY 36AD 2 LYPG 8.1–5/6
1:300000RNAV (GNSS) RWY 18AD 2 LYPG 8.2–1/2
1:300000RNAV (GNSS) RWY 36 AD 2 LYPG 8.2–5/6
PRIŠTINA
1:500000RWY 17AD 2 LYPR 8.1–1/2
1:500000RWY 35 AD 2 LYPR 8.1–5/6
TIVAT
1:300000RWY 14AD 2 LYTV 8.1–1/2
1:300000RWY 32AD 2 LYTV 8.1–5/6
1:300000RNAV (GNSS) RWY 14AD 2 LYTV 8.2–1/2
1:300000RNAV (GNSS) RWY 32 AD 2 LYTV 8.2–5/6
UŽICE/Ponikve
1:300000RWY 10AD 2 LYUZ 8.1–1/2
1:300000RWY 28 AD 2 LYUZ 8.1–5/6
VRŠAC
1:300000RWY 01RAD 2 LYVR 8.1–1/2
1:300000RWY 19L AD 2 LYVR 8.1–5/6
BEOGRAD/Batajnica
1:750000RWY 12LAD 2 LYBT 8.1–1/2
1:750000RWY 30R AD 2 LYBT 8.1–5/6
KRALJEVO/Lađevci
1:600000RWY 14AD 2 LYKV 8.1–1/2
1:600000RWY 32AD 2 LYKV 8.1–5/6
Bird Concentrations Chart1:100000BEOGRAD/Nikola Tesla3AD 2 LYBE 9.2–1/2
Aeronautical Chart – ICAO1:500000Part 1 – Beograd10 (per part)Date – See item 6
1:500000Part 2 – Niš
1:500000Part 3 – Podgorica
Index ChartATS airspace depiction and classification3ENR 6.2–1/2
Other regulated airspace –
Temporary delegated ATS provision
ENR 6.2–3A/4A
Other regulated airspace –
Unmanned aircraft systems and aircraft models
ENR 6.2–3B/4B
Radio mandatory zones – NorthENR 6.2–5/6
Radio mandatory zones – SouthENR 6.2–7/8
Radio mandatory zones – ATZ/RMZENR 6.2–9/10
Radio navigation aidsENR 6.3–1/2
Prohibited, restricted and danger areasENR 6.4–1/2
Military exercise and training areas –
TSA/NATO
ENR 6.4–3A/4A
Military exercise and training areas –
TRA 00 – TRA 23 and TRA 30 – TRA 45
ENR 6.4–3B/4B
Military exercise and training areas –
TRA 51 – TRA 86
ENR 6.4–3C/4C
Military exercise and training areas –
TRA 101 – TRA 108
ENR 6.4–3D/4D
Hail suppression activitiesENR 6.4–7/8
Bird concentrations and areas with sensitive faunaENR 6.6–3/4

6. INDEKS SVETSKE VAZDUHOPLOVNE KARTE – ICAO 1:1000000

6. INDEX TO THE WORLD AERONAUTICAL CHART (WAC) – ICAO 1:1000000

Umesto Svetske vazduhoplovne karte – ICAO 1:1000000 objavljuje se Vazduhoplovna karta – ICAO 1:500000.Instead of the World Aeronautical Chart – ICAO 1:1000000, the Aeronautical Chart – ICAO 1:500000 is published.
Vazduhoplovna karta – ICAO 1:500000 se objavljuje u tri dela i nije sastavni deo AIP-a. U narednoj tabeli su dati datumi stupanja na snagu pojedinih delova karte:The Aeronautical Chart – ICAO 1:500000 is published into three separate sheets (parts) and is not a part of the AIP. Effective dates of the separate sheets are given in the following table:
PartDate
Part 1 – Beograd1 FEB 18
Part 2 – Niš1 FEB 18
Part 3 – Podgorica1 FEB 18
Položaj Vazduhoplovne karte – ICAO 1:500000 u odnosu na Svetsku vazduhoplovnu kartu – ICAO 1:1000000 je dat na sledećoj slici.Index to the World Aeronautical Chart – ICAO 1:1000000 is given on the next figure.

7. TOPOGRAFSKE KARTE

7. TOPOGRAPHICAL CHARTS

a) SRBIJA

a) SERBIA

Biće obrađenoTo be developed

b) CRNA GORA

b) MONTENEGRO

Informacije o raspoloživosti topografskih karata za teritoriju Crne Gore se mogu dobiti od Uprave za nekretnine (videti GEN 3.1, tačka 6, pod b).Information on the availability of topographical charts for the territory of Montenegro may be obtained from the Real Estate Administration (see GEN 3.1, item 6, under b).

8. ISPRAVKE NA KARTAMA KOJE NISU DEO AIP

8. CORRECTIONS TO CHARTS NOT CONTAINED IN THE AIP

Karta
Chart
Lokacija
Location
Izmena
Correction
Uvedeno sa
Introduced by
Vazduhoplovna karta – ICAO
Aeronautical Chart – ICAO
1:500000
Part 1 – BEOGRAD
1 FEB 18
4448N 02020EObrisati kartografski simbol i pripadajuće podatke za radio-navigacioni uređaj, DME BEOGRAD: /
Withdraw chart symbol and related data for radio navigation aid, BEOGRAD DME:
– DME / BEO CH 70X / - ∙∙∙ ∙ - - - /354ft
AIRAC AMDT 3/18
4432N 02026ERMZ BEOGRAD (horizontalne granice): 17D BEO promeniti u 18D BGD.
RMZ BEOGRAD (lateral limits): 17D BEO change into 18D BGD.
AIRAC AMDT 3/18
4449N 02017EUneti kartografski simbol i pripadajuće podatke za radio-navigacioni uređaj, DME BEOGRAD: /
Insert chart symbol and related data for radio navigation aid, BEOGRAD DME:
– DME / YUB 110.30 (CH 40X) / - ∙ - - ∙∙ - - ∙∙∙ / 335ft
AIRAC AMDT 3/18
4457N 02014EUneti kartografski simbol i pripadajuće podatke za radio-navigacioni uređaj, DME BATAJNICA: /
Insert chart symbol and related data for radio navigation aid, BATAJNICA DME:
– DME / BTJ 108.90 (CH 26X) / - ∙∙∙ - ∙ - - - / 286ft
AIRAC AMDT 10/18
4346N 02004ETMA BEOGRAD 133.100 C FL 125/FL 205 – horizontalnu granicu (južni deo) izmeniti u liniju dobijenu spajanjem sledećih COORD: /
TMA BEOGRAD 133.100 C FL 125/FL 205 – lateral limit (south part) change into line obtained by connecting next COORD:
4406N 01944E, 4358N 02014E, 4358N 02104E, 4410N 02124E i/and 4424N 02132E
AIRAC AMDT 5/18
4358N 01946EATZ/RMZ Ponikve G GND/6000 AMSL
promenjeno u: / changed into:
ATZ/RMZ UŽICE G GND/6000 AMSL
AIRAC AMDT 5/18
4359N 02114EUneti VFR aerodrom: /
Insert VFR aerodrome:
JAGODINA/Barutana, 548 - - 590
AIRAC AMDT 6/18
4355N 02046EUneti VFR aerodrom: /
Insert VFR aerodrome:
KRAGUJEVAC/Ravni Gaj, 861 - - 277
AIRAC AMDT 6/18
4545N 02017EUneti VFR aerodrom: /
Insert VFR aerodrome:
BOČAR/Hrelja, 246 - - 600
AIRAC AMDT 8/18
4356N 02125EUneti VFR aerodrom: /
Insert VFR aerodrome:
ĆUPRIJA, 489 - - 550
AIRAC AMDT 8/18
4400N 02027EUneti helidrom: /
Insert heliport:
GORNJI MILANOVAC/Takovo, ELEV 984
AIRAC AMDT 1/19
4522N 01953EObrisati VFR aerodrom: /
Withdraw VFR aerodrome:
BAČKI JARAK/DTD-Bački Jarak, 266 - H 650
AIRAC AMDT 6/18
4559N 01943EPripadajuće podatke za AD LYSU, promeniti u: /
Related data for AD LYSU, change into:
LYSU, 353 - - 1199
AIRAC AMDT 7/18
4352N 02025EPripadajuće podatke za AD ČAČAK/Ravan, promeniti u: /
Related data for AD ČAČAK/Ravan, change into:
ČAČAK/Ravan, 774 - - 160
AIRAC AMDT 7/18
4504N 02054EUneti vetropark:
4504N 02052E – 4505N 02055E – 4503N 02056E – 4502N 02053E – 4504N 02052E
Nadmorska visina najvišeg vrha vetrogeneratora je 987 FT AMSL.
Prepreke su obeležene i osvetljene. /
Insert wind farm:
4504N 02052E – 4505N 02055E – 4503N 02056E – 4502N 02053E – 4504N 02052E
Elevation of the highest top of wind turbine is 987 FT AMSL.
Obstacles are marked and lighted.
AIRAC AMDT 1/19
Tabela Radio-navigacioni uređaji
Radio Navigation Aids Table
Na poleđini karte, u tabeli Radio-navigacioni uređaji, obrisati: /
On the backside of sheet, in the Radio Navigation Aids Table, withdraw:
– BEOGRAD DME, BEO, CH 70X, 444825.3N 0202005.8E
AIRAC AMDT 3/18
Na poleđini karte, u tabeli Radio-navigacioni uređaji, uneti podatke za radio-navigaciono sredstvo: /
On the backside of sheet, in the Radio Navigation Aids Table, insert data for radio navigation aid:
– Name of station: BATAJNICA
– Type of aid: DME
– ID: BTJ
– FREQ (CH): 108.90 MHZ (CH 26X)
– COORD: 445642.2N 0201424.0E
AIRAC AMDT 10/18
Na poleđini karte, u tabeli Radio-navigacioni uređaji, uneti podatke za radio-navigaciono sredstvo: /
On the backside of sheet, in the Radio Navigation Aids Table, insert data for radio navigation aid:
– Name of station: BEOGRAD
– Type of aid: DME
– ID: YUB
– FREQ (CH): 110.30 MHZ (CH 40X)
– COORD: 444933.7N 0201743.9E
AIRAC AMDT 3/18
Tabela Aerodromi i helidromi
Aerodromes and heliports Table
Na poleđini karte, u tabeli Aerodromi i helidromi, uneti podatke za nove aerodrome: /
On the backside of sheet, in the Aerodromes and heliports Table, insert data for new aerodromes:
– JAGODINA/Barutana, 435835.62N 0211347.77E
– KRAGUJEVAC/Ravni Gaj, 435520.00N 0204551.00E
AIRAC AMDT 6/18
Na poleđini karte, u tabeli Aerodromi i helidromi, uneti podatke za nove aerodrome: /
On the backside of sheet, in the Aerodromes and heliports Table, insert data for new aerodromes:
– BOČAR/Hrelja, 454516.00N 0201643.00E
– ĆUPRIJA, 435626.37N 0212432.02E
AIRAC AMDT 8/18
Na poleđini karte, u tabeli Aerodromi i helidromi, uneti podatke za nov helidrom: /
On the backside of sheet, in the Aerodromes and heliports Table, insert data for new heliport:
– GORNJI MILANOVAC/Takovo, 440021.59N 0202728.43E
AIRAC AMDT 1/19
Na poleđini karte, u tabeli Aerodromi i helidromi, obrisati podatke za aerodrom: /
On the backside of sheet, in the Aerodromes and heliports Table, withdraw data for aerodrome:
– BAČKI JARAK/DTD-Bački Jarak
AIRAC AMDT 6/18
Vazduhoplovna karta – ICAO
Aeronautical Chart – ICAO
1:500000
Part 2 – NIŠ
1 FEB 18
4348N 02106ETMA BEOGRAD 133.100 C FL 125/FL 205 – horizontalnu granicu (južni deo) izmeniti u liniju dobijenu spajanjem sledećih COORD: /
TMA BEOGRAD 133.100 C FL 125/FL 205 – lateral limit (south part) change into line obtained by connecting next COORD:
4358N 02047E, 4358N 02104E, 4410N 02124E i/and 4440N 02146E
AIRAC AMDT 5/18
4359N 02114EUneti VFR aerodrom: /
Insert VFR aerodrome:
JAGODINA/Barutana, 548 - - 590
AIRAC AMDT 6/18
4356N 02125EUneti VFR aerodrom: /
Insert VFR aerodrome:
ĆUPRIJA, 489 - - 550
AIRAC AMDT 8/18
Tabela Radio-navigacioni uređaji
Radio Navigation Aids Table
Na poleđini karte, u tabeli Radio-navigacioni uređaji, obrisati: /
On the backside of sheet, in the Radio Navigation Aids Table, withdraw:
– BEOGRAD DME, BEO, CH 70X, 444825.3N 0202005.8E
AIRAC AMDT 3/18
Na poleđini karte, u tabeli Radio-navigacioni uređaji, uneti podatke za radio-navigaciono sredstvo: /
On the backside of sheet, in the Radio Navigation Aids Table, insert data for radio navigation aid:
– Name of station: BATAJNICA
– Type of aid: DME
– ID: BTJ
– FREQ (CH): 108.90 MHZ (CH 26X)
– COORD: 445642.2N 0201424.0E
AIRAC AMDT 10/18
Na poleđini karte, u tabeli Radio-navigacioni uređaji, uneti podatke za radio-navigaciono sredstvo: /
On the backside of sheet, in the Radio Navigation Aids Table, insert data for radio navigation aid:
– Name of station: BEOGRAD
– Type of aid: DME
– ID: YUB
– FREQ (CH): 110.30 MHZ (CH 40X)
– COORD: 444933.7N 0201743.9E
AIRAC AMDT 3/18
Tabela Aerodromi i helidromi
Aerodromes and heliports Table
Na poleđini karte, u tabeli Aerodromi i helidromi, uneti podatke za nove aerodrome: /
On the backside of sheet, in the Aerodromes and heliports Table, insert data for new aerodromes:
– JAGODINA/Barutana, 435835.62N 0211347.77E
– KRAGUJEVAC/Ravni Gaj, 435520.00N 0204551.00E
AIRAC AMDT 6/18
Na poleđini karte, u tabeli Aerodromi i helidromi, uneti podatke za nove aerodrome: /
On the backside of sheet, in the Aerodromes and heliports Table, insert data for new aerodromes:
– BOČAR/Hrelja, 454516.00N 0201643.00E
– ĆUPRIJA, 435626.37N 0212432.02E
AIRAC AMDT 8/18
Na poleđini karte, u tabeli Aerodromi i helidromi, uneti podatke za nov helidrom: /
On the backside of sheet, in the Aerodromes and heliports Table, insert data for new heliport:
– GORNJI MILANOVAC/Takovo, 440021.59N 0202728.43E
AIRAC AMDT 1/19
Na poleđini karte, u tabeli Aerodromi i helidromi, obrisati podatke za aerodrom: /
On the backside of sheet, in the Aerodromes and heliports Table, withdraw data for aerodrome:
– BAČKI JARAK/DTD-Bački Jarak
AIRAC AMDT 6/18
Vazduhoplovna karta – ICAO
Aeronautical Chart – ICAO
1:500000
Part 3 – PODGORICA
1 FEB 18
4346N 02006ETMA BEOGRAD 133.100 C FL 125/FL 205 – horizontalnu granicu (južni deo) izmeniti u liniju dobijenu spajanjem sledećih COORD: /
TMA BEOGRAD 133.100 C FL 125/FL 205 – lateral limit (south part) change into line obtained by connecting next COORD:
4408N 01930E, 4358N 02014E i/and 4358N 02053E
AIRAC AMDT 5/18
4352N 01936EATZ/RMZ Ponikve G GND/6000 AMSL
promenjeno u: / changed into:
ATZ/RMZ UŽICE G GND/6000 AMSL
AIRAC AMDT 5/18
4225N 01912EU kartografskom znaku VOR/DME PODGORICA,
DME ELEV: 161ft promeniti u 158ft
In chart symbol of VOR/DME PODGORICA,
DME ELEV: 161ft change to 158ft
AIRAC AMDT 6/18
4352N 02025EPripadajuće podatke za AD ČAČAK/Ravan, promeniti u: /
Related data for AD ČAČAK/Ravan, change into:
ČAČAK/Ravan, 774 - - 160
AIRAC AMDT 7/18
4400N 02027EUneti helidrom: /
Insert heliport:
GORNJI MILANOVAC/Takovo, ELEV 984
AIRAC AMDT 1/19
Tabela Radio-navigacioni uređaji
Radio Navigation Aids Table
Na poleđini karte, u tabeli Radio-navigacioni uređaji, obrisati: /
On the backside of sheet, in the Radio Navigation Aids Table, withdraw:
– BEOGRAD DME, BEO, CH 70X, 444825.3N 0202005.8E
AIRAC AMDT 3/18
Na poleđini karte, u tabeli Radio-navigacioni uređaji, uneti podatke za radio-navigaciono sredstvo: /
On the backside of sheet, in the Radio Navigation Aids Table, insert data for radio navigation aid:
– Name of station: BATAJNICA
– Type of aid: DME
– ID: BTJ
– FREQ (CH): 108.90 MHZ (CH 26X)
– COORD: 445642.2N 0201424.0E
AIRAC AMDT 10/18
Na poleđini karte, u tabeli Radio-navigacioni uređaji, uneti podatke za radio-navigaciono sredstvo: /
On the backside of sheet, in the Radio Navigation Aids Table, insert data for radio navigation aid:
– Name of station: BEOGRAD
– Type of aid: DME
– ID: YUB
– FREQ (CH): 110.30 MHZ (CH 40X)
– COORD: 444933.7N 0201743.9E
AIRAC AMDT 3/18
Tabela Aerodromi i helidromi
Aerodromes and heliports Table
Na poleđini karte, u tabeli Aerodromi i helidromi, uneti podatke za nove aerodrome: /
On the backside of sheet, in the Aerodromes and heliports Table, insert data for new aerodromes:
– JAGODINA/Barutana, 435835.62N 0211347.77E
– KRAGUJEVAC/Ravni Gaj, 435520.00N 0204551.00E
AIRAC AMDT 6/18
Na poleđini karte, u tabeli Aerodromi i helidromi, uneti podatke za nove aerodrome: /
On the backside of sheet, in the Aerodromes and heliports Table, insert data for new aerodromes:
– BOČAR/Hrelja, 454516.00N 0201643.00E
– ĆUPRIJA, 435626.37N 0212432.02E
AIRAC AMDT 8/18
Na poleđini karte, u tabeli Aerodromi i helidromi, uneti podatke za nov helidrom: /
On the backside of sheet, in the Aerodromes and heliports Table, insert data for new heliport:
– GORNJI MILANOVAC/Takovo, 440021.59N 0202728.43E
AIRAC AMDT 1/19
Na poleđini karte, u tabeli Aerodromi i helidromi, obrisati podatke za aerodrom: /
On the backside of sheet, in the Aerodromes and heliports Table, withdraw data for aerodrome:
– BAČKI JARAK/DTD-Bački Jarak
AIRAC AMDT 6/18