GEN 3.4  Veze
Communication services

1. NADLEŽNA SLUŽBA

1. RESPONSIBLE SERVICE

Usluge komunikacije, navigacije i nadzora u Srbiji i u Crnoj Gori pruža Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo Beograd – Sektor za vazduhoplovnu tehniku.Communication, navigation and surveillance services in Serbia and in Montenegro are provided by Serbia and Montenegro Air Traffic Services SMATSA llc – CNS Sector.
Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo Beograd je sertifikovana na osnovu zajedničkih evropskih zahteva za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi. Sertifikat SMATSA doo pod brojem 002/2012 je izdat 19. oktobra 2012. i važi sve dok imalac sertifikata ispunjava neophodne zahteve.Serbia and Montenegro Air Traffic Services SMATSA llc has been certified according to the common European requirements for the provision of air navigation services. The SMATSA llc certificate under number 002/2012 was issued on 19th October 2012 and remains valid until the certificate holder meets the necessary requirements.
Sistem menadžmenta kvalitetom Kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo Beograd sertifikovan je u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001.Quality management system of Serbia and Montenegro Air Traffic Services SMATSA llc has been certified according to the requirements of ISO 9001.
Adresa:

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo Beograd Sektor za vazduhoplovnu tehniku Trg Nikole Pašića 10, P.F. 640 11000 Beograd Srbija

Address:

Serbia and Montenegro Air Traffic Services SMATSA llc CNS Sector Trg Nikole Pašića 10, P.B. 640 11000 Beograd Serbia

TEL:

+ 381 11 321 8009

TEL:

+ 381 11 321 8009

FAX:

+ 381 11 324 0456, Attn. CNS

FAX:

+ 381 11 324 0456, Attn. CNS

e-mail:

vts@smatsa.rs

e-mail:

vts@smatsa.rs

AFS:

LYBBYTYC

AFS:

LYBBYTYC

Usluge se pružaju u skladu sa odredbama iz sledećih ICAO dokumenata:The service is provided in accordance with the provisions contained in the following ICAO documents:
Aneks 5 Merne jedinice koje se koriste za vazduhoplovne i zemaljske operacijeAnnex 5 Units of Measurement to be Used in Air and Ground Operations
Aneks 10 Vazduhoplovne telekomunikacijeAnnex 10 Aeronautical Telecommunications
Doc 7030 Regionalni dopunski postupciDoc 7030 Regional Supplementary Procedures
Doc 7910 Lokacijski indikatoriDoc 7910 Location Indicators
Doc 8071 Priručnik o testiranju radio-navigacionih uređajaDoc 8071 Manual on testing of radio navigation aids
Doc 8400 ICAO skraćenice i kodoviDoc 8400 ICAO Abbreviations and Codes
Doc 8585 Oznake vazduhoplovnih kompanija, vazduhoplovnih vlasti i službiDoc 8585 Designators for Aircraft Operating Agencies, Aeronautical Authorities and Services

2. OBLAST NADLEŽNOSTI

2. AREA OF RESPONSIBILITY

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo Beograd odgovorna je za instaliranje, korišćenje i održavanje radio-navigacionih sredstava i komunikacionih uređaja u FIR-u Beograd. Organizaciona jedinica koja je odgovorna za neprekidan rad pomenutih uređaja i sredstava je Operativna vazduhoplovna tehnika.Serbia and Montenegro Air Traffic Services SMATSA llc is responsible for the installation, operation and maintenance of the radio navigation aids and communication facilities within Beograd FIR. Organization unit responsible for continuous operation of mentioned facilities is Operational CNS.
Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo Beograd odgovorna je za primenu propisa koji se odnose na usluge mobilnih i fiksnih operativnih komunikacija i radio-navigaciju.Serbia and Montenegro Air Traffic Services SMATSA llc is responsible for the application of the regulations related to operational communications in mobile and fixed services and radio navigation.

3. VRSTE USLUGA

3. TYPES OF SERVICES

3.1 Radio-navigacija

3.1 Radio navigation services

Na raspolaganju su sledeće vrste radio-navigacionih uređaja:The following types of radio navigation aids are avilable:
 • Lokator (L);
 • LF/MF neusmereni radio-far (NDB);
 • VHF radio-goniometar (VDF);
 • Sistem za instrumentalno sletanje (ILS);
 • VHF svesmerni radio-far (VOR);
 • Uređaj za merenje odstojanja (DME); i
 • VHF marker radio-far (MKR).
 • Locator (L)
 • LF/MF non-directional beacon (NDB);
 • VHF direction-finding station (VDF);
 • Instrument landing system (ILS);
 • VHF omnidirectional radio range (VOR);
 • Distance measuring equipment (DME); and
 • VHF marker radio beacon (MKR)
Tolerancije radio-navigacionih uređaja u skladu su sa odredbama ICAO Aneksa 10.The tolerances of radio navigation aids are in accordance with the provisions of ICAO Annex 10.
Svi radio-navigacioni uređaji imaju duple instalacije i opremljeni su rezervnim energetskim napajanjem.All radio navigation aids are dual installations and equipped with secondary power supply.
Tokom održavanja, radio-navigacioni uređaji neće biti raspoloživi za navigacione potrebe.During the maintenance period, radio navigation aids will not be available for navigational purposes.
Upotrebljivi domet ili pokrivanje radio-navigacionih uređaja daje se u ENR 4.1, kolona 7 i tačkama AD 2.19, kolona 7.The usable range or coverage of the radio navigation facilities is indicated in ENR 4.1, column 7 and items AD 2.19, column 7.
Ako nije drugačije objavljeno, tačka promene između radio-navigacionih uređaja na ATS ruti je obično na sredini rastojanja između tih uređaja.If not otherwise published, the change-over point between radio navigation aids of an ATS route is normally the mid-way point between these aids.
Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo Beograd redovno sprovodi kontrolu iz vazduha i kalibražu radio-navigacionih uređaja.Serbia and Montenegro Air Traffic Services SMATSA llc performs on regular basis flight inspection and calibration of radio navigation aids.
SMATSA doo obezbeđuje nadzor nad vazdušnim prostorom u svojoj nadležnosti. Usluge nadzora, kao i nadzorni senzori koji se koriste za pružanje istih, navedeni su u podsekciji ENR 1.6. SMATSA llc provides surveillance coverage over its area of responsibility. Surveillance services, as well as surveillance sensors that are used for the provision thereof, are indicated in the subsection ENR 1.6.

3.2 Usluge prenosa govora i podataka

3.2 Voice and/or data link services

3.2.1 Usluge mobilnih komunikacija

3.2.1 Mobile services

SMATSA doo komunicira sa vazduhoplovima koristeći frekvencije iz opsega namenjenog za Vazduhoplovne mobilne (R) službe (od 118.000 do 136.975 MHZ).SMATSA llc communicates with aircraft on frequencies within the Aeronautical Mobile (R) Service, which has been allocated to the band 118.000 to 136.975 MHZ.
U vazdušnom prostoru u nadležnosti SMATSA doo koriste se frekvencije čija je širina kanala 25 KHZ i 8.33 KHZ.In the airspace that is in jurisdiction of SMATSA llc, 25 KHZ and 8.33 KHZ channel spaced frequencies are used.
Za frekvencije čija je širina kanala 25 KHZ primenjuje se mod rada sa frekvencijskim ofsetom.For 25 KHZ channel spaced frequencies offset carrier system is used.
Tokom radnog vremena službe, koje je objavljeno u ENR 2.1, AD 2.3 i AD 2.18, radio stanice za vazduhoplovnu mobilnu komunikaciju kontinualno prate frekvencije na koje su podešene. Radio stations for aeronautical mobile services maintain a continuous watch on their stated frequencies during the operational hours which are published in ENR 2.1, AD 2.3 and AD 2.18.
Vazduhoplov mora imati komunikaciju sa odgovarajućom radio stanicom jedinice kontrole letenja koja je odgovorna za vazdušni prostor kroz koji se let izvršava.An aircraft shall be in contact with the appropriate radio station of the air traffic service unit responsible for the airspace through which the flying is conducted.
Vazduhoplov ne sme da prestane da sluša frekvenciju iz prethodnog stava bez dozvole nadležne jedinice kontrole letenja.An aircraft shall not abandon listening watch on the frequency from the previous item without permission of the competent air traffic service unit.

3.2.2 Usluge fiksnih komunikacija

3.2.2 Fixed services

SMATSA doo pruža sledeće usluge iz oblasti fiksnih komunikacija:
 • Usluge govorne komunikacije na relaciji zemlja-zemlja za potrebe koordinacije sa susednim jedinicama kontrole letenja i službama vezanim za kontrolu letenja; i
 • Razmena poruka putem fiksne vazduhoplovne mreže za razmenu podataka (AFS).
The following aeronautical fixed services are provided by SMATSA llc:
 • Ground-Ground voice communication services used for voice coordination with adjacent air traffic control units (ATC) and air traffic control associated services; and
 • Message exchange over the aeronautical fixed service (AFS).
Za potrebe govorne koordinacije sa susednim jedinicama kontrole letenja koriste se iznajmljene linije (MFC R2 i ATS QSIG signalizacija). Kao rezerva se koriste linije javne telefonske mreže (PSTN).Leased lines (MFC R2 and ATS QSIG signalling) are used for coordination with adjacent air traffic control units. Public Switched Telephone Network is used as backup.
Poruke namenjene za predaju preko fiksne vazduhoplovne veze (AFS) prihvataju se samo ako ispunjavaju zahteve iz ICAO Aneksa 10, Tom II, tačka 3.3. Poruke moraju biti pripremljene u formatu koji je određen u Aneksu 10. Najznačajniji deo razmene podataka u fiksnoj vazduhoplovnoj vezi (AFS) se obavlja preko vazduhoplovne fiksne telekomunikacione mreže (AFTN).Messages to be transmitted over the aeronautical fixed service (AFS) are accepted only if they satisfy the requirements of ICAO Annex 10, Volume II, item 3.3. Messages shall be prepared in the format as specified in Annex 10. The major part of data message interchange in the AFS is performed by the Aeronautical Fixed Telecommunications Network (AFTN).

3.3 Meteorološke emisije

3.3 Meteorological broadcasting services

Podaci o meteorološkim emisijama dati su u GEN 3.5.Details about meteorological broadcasting services are given in subsection GEN 3.5.

3.4 Jezik u upotrebi

3.4 Language used

Usluge mobilnih komunikacija: engleski u kontrolisanom vazdušnom prostoru; srpski, crnogorski i engleski u nekontrolisanom vazdušnom prostoru.Mobile services: English within controlled airspace; Serbian, Montenegrin and English within uncontrolled airspace.
Usluge fiksnih komunikacija i meteorološke emisije: engleski. Fixed and meteorological broadcasting services: English only.

3.5 Gde se mogu dobiti detaljne informacije

3.5 Where detailed information can be obtained

Detalji o raznim uređajima za rutni saobraćaj se mogu se naći u ENR 4 Radio-navigacioni uređaji/sistemi.Details of the various aids available for the en-route traffic can be found in ENR 4 Radio navigation aids/systems.
Detalji o uređajima na pojedinim aerodromima se mogu naći u AD 2.Details of the aids available at the individual aerodromes can be found in AD 2.
U slučajevima kada uređaji služe i za rutni saobraćaj i za aerodrome, detalji su dati u odgovarajućim sekcijama ENR i AD 2.In cases where facilities are serving both the en-route traffic and the aerodromes, details are given in the relevant sections of ENR and AD 2.

4. ZAHTEVI I USLOVI

4. REQUIREMENTS AND CONDITIONS

Zahtevi i opšti uslovi pod kojima su komunikacione usluge dostupne za međunarodnu upotrebu, kao i zahtevi za nošenje radio-opreme su u skladu sa odredbama ICAO Aneksa 10 – Vazduhoplovne telekomunikacije, odnosno Aneksa 6 – Operacije vazduhoplova.The requirements and the general conditions under which the communication services are available for international use, as well as the requirements for the carriage of radio equipment, conform with the provisions of ICAO Annex 10 – Aeronautical Telecommunications and Annex 6 – Operation of Aircraft respectively.

5. OSTALO

5. MISCELLANEOUS

NILNIL