​Јавне набавке мале вредности

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
68Д19 Резервоари за претакање горива Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
24.4.2019. до 10:00
38Д19 Синтетичко пенило за гашење пожара Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
22.4.2019. до 10:00
54У19 Израда докумената заштите и спашавања Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
23.4.2019. до 10:00
34Д19 Самоходна моторна косилица за траву Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
18.4.2019. до 11:00
52У19 Ресертификација система менаџмента квалитетом и менаџмента животном средином Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
17.4.2019. до 10:00
61Д19 Пећи на природан гас за грејање Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
15.4.2019. до 12:00
58У19 EX заштита на аутоматима за авио бензин Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
15.4.2019. до 10:00
48Д19 Материјал, прибор и пратећа средства за моторна возила Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
16.4.2019. до 11:30
57У19 Набавка техничке воде на објектима SMATSA доо Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
8.4.2019. до 10:00
45У19 Oбука за запослене SMATSA - противпожарна заштита Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
1.5.2019. до 10:00
27Д19 Пнеуматици Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
28.3.2019. до 10:00
17Р19 Радови на санацији кровова и спољне столарије објеката SAA Вршац Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
13.3.2019. до 10:00
16У19 Мерења електромагнетног зрачења у локалној зони извора нејонизујућих зрачења на подручју Црне Горе Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
12.3.2019. до 13:30
26У19 Услуге превођења текстова Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
13.3.2019. до 14:00
4У19 Урбaнистичка aнaлиза мoгућнoсти коришћења комплекса SMATSA Вaздухoплoвнe акaдeмиje у Вршцу Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
4.3.2019. до 10:00
9У19 Мониторинг стања у животној средини Позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
25.2.2019. до 10:00
1У19 Услуга превођења текстова Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
5.2.2019. до 11:00
238Д18 Опрема за одржавање објеката Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
9.1.2019. до 11:00
232У18 Еталонирање опреме за праћење и мерење техничких уређаја и система Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Решење о исправци техничке грешке у одлуци о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
24.12.2018. до 13:00
240У18 Услуге спровођења маркетиншких и пропагандних активности Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
26.12.2018. до 10:00
236Д18 Средства и потрошни материјал за одржавање прање, чишћење и хигијену Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
17.12.2018. до 10:00
239У18 Штампање фотографије високе резолуције Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
20.12.2018. до 12:00
233У18 Мерење јонизујућег зрачења и пројектовање мера заштите Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
13.12.2018. до 10:00
224У18 Набавка здравствених услуга за ваздухопловно особље на територији Републике Србије и Црне Горе Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Измена 2 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Oбавештење о закљученом уговору Партија 1
11.12.2018. до 12:00
234У18 Геодетске услуге у Црној Гори Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученом појединачном уговору из оквирног споразума
Обавештење 2 о закљученом појединачном уговору из Оквирног споразума
3.12.2018. до 11:00
223У18 Сервис и поправка ЕЕ инфраструктуре Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
3.12.2018. до 13:00
231Д18 Годишња претплата за ажурирање GARMIN GPS картица Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
28.11.2018. до 13:00
220У18 Услуга калибраже опреме, алата, НДТ инспекције Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
14.11.2018. до 12:00
219Д18 Набавка личних заштитних средстава Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
9.11.2018. до 10:00
222Д18 Корпоративни поклони - рекламни материјал Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
7.11.2018. до 11:00
211Д18 Картични систем контроле приступа у објектима SMATSA доо и унапређење и проширење Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
5.11.2018. до 10:00
218У18 Штампарске услуге Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
7.11.2018. до 10:00
215Д18 Новогодишњи пакетићи за децу запослених Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
30.10.2018. до 10:00
208У18 Актуарске услуге Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
22.10.2018. до 10:00
193У18 Геодетске услуге Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о закључењу оквирног споразума - обустави поступка
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 1
Обавештење о обустави поступка Партија 2
Обавештење о закљученом појединачном уговору из оквирног споразума П1
Обавештење о закљученом појединачном уговору 2 из оквирног споразума П1
Обавештење о закљученом појединачном уговору 3 из оквирног споразума П1
22.10.2018. до 13:00
191У18 Интервентне поправке аеродромских возила и механизације Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
15.10.2018. до 10:00
200У18 Услуга координатора за безбедност и здравље на раду Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученом појединачном уговору из оквирног споразума
16.10.2018. до 11:00
207У18 Услуга израде ревизорског извештаја за 2017. годину у складу са IFRS укључујући обрачун рацио показатеља Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
17.10.2018. до 11:00
190У18 Мерења електромагнетног зрачења у локалној зони извора нејонизујућих зрачења Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума - обустави поступка
Обавештење о обустави поступка Партија 2
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 1
Обавештење 1 о закљученој појединачној наруџбеници из оквирног споразума Партија 1
16.10.2018. до 13:00
176У18 Услуга израде ревизорског извештаја за 2017. годину у складу са IFRS укључујући обрачун рацио показатеља Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
10.9.2018. до 13:00
168У18 Интервентне поправке аеродромских возила и механизације Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
5.9.2018. до 11:00
172Д18 Браварски материјал Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
3.9.2018. до 10:00
156У18 Оглашавање и јавно објављивање огласа, по партијама Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
29.8.2018. до 10:00
155У18 Ажурирање Плана управљања отпадом за локације у Црној Гори Позив
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
3.9.2018. до 00:00
163У18 Обуке из области енергетике Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације
Конкурсна документација измена 1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
4.9.2018. до 14:00
179У18 Обука за SIEMENS софтверске пакете Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
27.8.2018. до 11:00
147У18 Услуге брзе поште Позив
Koнкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о заљученом уговору
27.8.2018. до 10:00
162Д18 Потрошни машински материјал Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
21.8.2018. до 11:00
152У18 Услуга техничког прегледа објекта РС Ковиона Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
20.8.2018. до 11:00
159У18 Збрињавање отпада Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
15.8.2018. до 11:00
153У18 Дизајн и израда корпоративних публикација Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
13.8.2018. до 10:00
117У18 Услуге одржавања и поправке хидроцила, пумпних постројења и муљних пумпи у објектима SMATSA Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
6.8.2018. до 13:00
160Д18 Тонери и рибони Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
6.8.2018. до 10:00
124У18 Обука пилота на симулатору летења Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока
Појашњење конкурсне документације
Измена конкурсне документације 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
16.8.2018. до 13:00
129Д18 Роло врата гараже аеродромских возила са монтажом Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2.8.2018. до 10:00
128Д18 Бојлери, санитарни уређаји и други резервни материјал за водовод, канализацију и заливне системе Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
23.7.2018. до 14:00
140У18 Услуга одржавања и поправке гасних котлова, плинских пећи и гасних инсталација обје на аерод Вршац и Пилотске академ Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
23.7.2018. до 11:00
107У18 Обуке за менаџмент системе Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
11.7.2018. до 13:00
143Д18 Грађевински молерски и други потрошни материјал и опрема за потребе одржавања објеката Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
11.7.2018. до 11:00
106Д18 Магнетотестер Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
5.7.2018. до 11:00
90Д18 Набавка потрошног материјала за одржавање ваздухоплова Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
5.7.2018. до 12:30
87У18 Мерења електромагнетног зрачења у локалној зони извора нејонизујућих зрачења Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
5.7.2018. до 10:00
74Д18 Резервни делови за аеродромску механизацију Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2.7.2018. до 10:00
108Д18 Набавка службених униформи пилота инструктора Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Појашњење конкурсне документације 3
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 4
Појашњење конкурсне документације 5
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2.7.2018. до 14:00
136У18 Набавка услуге обука за електроенергетику Позив
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о додели уговора - обустави поступка
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о обустави поступка Партија 2
2.7.2018. до 14:00
99У18 Збрињавање отпада Позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора - обустави поступка
Обавештење о обустави поступка Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
27.6.2018. до 11:00
73У18 Услуге интернета Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
27.6.2018. до 10:00
120У18 Услуга одвожења и депоновања отпада Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Решење о исправци грешке у одлуци о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
26.6.2018. до 11:00
103Д18 Електронски потрошни материјал Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена конкурсне документације 1
Обавештење о продужењу рока
Појашњење конкурсне документације 2
Одлука о додели уговора - обустави поступка
Обавештење о обустави поступка Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 4
26.6.2018. до 10:00
123Д18 Вештачко оптерећење за електроенергетске уређаје Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
25.6.2018. до 12:00
83У18 Услуга израда акта о процени ризика на радном месту за Црну Гору Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
25.6.2018. до 09:00
64Д18 Mоторнe косилицe за траву, по партијама Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
18.6.2018. до 11:00
135У18 Набавка техничке воде Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
19.6.2018. до 10:00
133У18 Услуга поправке и одржавања офсет и графичких машина Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
18.6.2018. до 12:00
111Д18 Тонери и рибони Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
2.7.2018. до 11:00
109У18 Услуге развијања офсет плоча и штампање ваздухопловних карата Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 3
Измена 2 конкурсне документације
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење 2 о закљученој појединачној наруџбеници на основу оквирног споразума
28.6.2018. до 10:00
50У18 Курс надоградње знања за авион King Air 350 Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење у закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
29.6.2018. до 10:00
85У18 Чишћење резервоара за смештај горива Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
5.6.2018. до 13:00
104У18 Услуге спровођења интерне контроле мера обезбеђивања објеката SMATSA доо на територији Црне Горе Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
4.6.2018. до 10:00
76У18 Набавка услуге поправке штампача и факс апарата Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
1.6.2018. до 10:00
59Д18 Набавка стручне литературе Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
4.6.2018. до 11:00
35Д18 Пнеуматици Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
30.5.2018. до 10:00
54Р18 Израда хоризонталне сигнализације Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
29.5.2018. до 11:00
53У18 Услуге биолошке заштите аеродрома Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
28.5.2018. до 11:00
47Д18 Претплата за сервисна писма , билтене, директиве и стручну публикацију Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
21.5.2018. до 09:00
41Д18 Материјал прибор и пратећа средства за моторна возила Позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
16.5.2018. до 11:00
43У18 Набавка техничке воде Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора - обустави поступка
Обавештење о обустави поступка Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
8.5.2018. до 10:00
40Д18 Ваге за мерење авиона Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
7.5.2018. до 10:00
25У18 Одмашћивање кухињских инсталација у објектима SMATSA доо Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
25.4.2018. до 10:00
24У18 Технички прегледи радио-станица за детерминацију и фиксних радио станица радио-релејних линкова на 38GHz Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученој појединачној наруџбеници из оквирног споразума
23.4.2018. до 10:00
14У18 Набавка услуге израде студије обрачуна - Weighted average cost of capital - WACC Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 2
Појашњење конкурсне документације 3
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
13.3.2018. до 11:00
19У18 Услуге заштите од неексплодираних убојних средстава и пиротехнички преглед приликом радова на ископу земље Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење 1 о закљученом појединачном уговору из оквирног споразума
Обавештење 2 о закљученом појединачном уговору из оквирног споразума
Обавештење 3 о закљученом појединачном уговору из оквирног споразума
8.3.2018. до 10:00
16У18 Набавка услуге ревизије пројеката који се финансирају из средстава Европске уније Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
12.3.2018. до 10:00
15У18 Дијагностика повишених вибрација на обртном механизму радара Српска Гора Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
5.3.2018. до 11:00
5У18 Технички прегледи радио-станица Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о закључењу оквирног споразума - обустави поступка
Обавештење о обустави поступка Партија 2
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 1
Обавештење 1 о закљученој појединачној наруџбеници на основу оквирног споразума Партија 1
Обавештење 2 о закљученој појединачној наруџбеници на основу оквирног споразума Партија 1
5.3.2018. до 10:00
9У18 Одмашћивање кухињских инсталација у објектима SMATSA доо Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
19.2.2018. до 10:00
1У18 Испитивања у животној средини на локацији SAA Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
12.2.2018. до 11:00
2У18 Услуге заштите од неексплодираних убојних средстава и пиротехнички преглед приликом радова на ископу земље Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
2.2.2018. до 10:00
194У17 Услуге проценитеља за потребе решавања имовинско правних односа Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученoм појединачнoм уговору из оквирног споразума
Обавештење 2 о закљученoм појединачнoм уговору из оквирног споразума
Обавештење 3 о закљученoм појединачнoм уговору из оквирног споразума
Обавештење 4 о закљученoм појединачнoм уговору из оквирног споразума
3.1.2018. до 11:00
133У17 Координатор за безбедност и здравље на раду Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученом појединачном уговору из оквирног споразума 1
Обавештење о закљученом појединачном уговору из оквирног споразума 2
Обавештење о закљученом појединачном уговору из оквирног споразума 3
Обавештење о закљученом појединачном уговору из оквирног споразума 4
31.8.2017. до 10:00
95У17 Испитивање отпада Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за четврти квартал 2017. године
Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за 1. квартал 2018. године
Обавештење о издатој појединачној наруџбеници из оквирног споразума
10.7.2017. до 11:00
81У16 Услуге заштите од неексплодираних убојних средстава и пиротехнички преглед приликом радова на ископу земље Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученом поједничаном уговору из оквирног споразума
Обавештење 2 о закљученом појединачном уговору из оквирног споразума
18.5.2016. до 10:00