​Претходна обавештења

Опис
Завршни грађевински радови на објектима SMATSA доо
Системи контроле летења
Услуге у вези са софтвером
Услуге израде пројектно техничке документације
Услуге одржавања телекомуникационих опреме
Услуга физичко техничког и противпожарног обезбеђења лица опреме и објеката SMATSA
Реконструкција објекта АКЛ Тиват
Услуге фиксне телекомуникационе мреже и мобилне телефоније
Добровољно пензијско осигурање
Авио карте
Завршни грађевински радови
Систем за говорну комуникацију за потребе АКЛ Тиват
Претходно обавештење за VCS, DIVOS и TRS телекомуникационе системе у пост гарантном периоду
Нaбaвкa RDR симулaтoрa зa пoтрeбe шкoлoвaњa
Реконструкција ОКЛ Београд
Реконструкција АКЛ Тиват
Набавка DVOR-DME
Набавка услуге осигурања
Набавка услуге осигурања
Реконструкција објеката Ваздухопловне академије Вршац
Проширење капацитета симулатора система за говорну комуникацију
Набавка надоградње радарског система на локацији Српска Гора (Подгорица) инсталацијом секундарног радара
Одржавање и техничка подршка за телекомуникационе системе у пост гарантном периоду
Набавка и инсталација мерача видљивости и ласерских силометара
Услуге одржавања ТоpSky АТC система
Додатна унапређења система за обраду радарских података, планова лета и сродних података ТоpSky АТC
Набавка уређаја за мерење растојања DVОR/DМЕ