25.03.2019


Konkurs za radna mesta

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore

 

 

KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA doo BEOGRAD

 

objavljuje

 

KONKURS

 

Za prijem kandidata u radni odnos na neodređeno vreme za sledeća radna mesta:

1. Inženjer za telekomunikacije - 1 kandidat; mesto rada: Beograd

Uslovi:

- Završen Elektrotehnički fakultet, smer telekomunikacije;

- Zanimanje: diplomirani inženjer elektrotehnike – master, (integrisane studije), oblast telekomunikacija, računarstva ili elektronike;

- Radno iskustvo: najmanje 1 godina radnog iskustva u struci;

- Poželjno znanje engleskog jezika na nivou B1;

- Zdravstvena sposobnost za rad na visini;

- Posedovanje vozačke dozvole B kategorije;

- Poznavanje rada na računaru.

2. Inženjer za sisteme nadzora vazdušnog saobraćaja - 1 kandidat; mesto rada: Beograd

Uslovi:

- Završen Elektrotehnički fakultet, smer telekomunikacije;

- Zanimanje: diplomirani inženjer elektrotehnike – master, (integrisane studije), oblast telekomunikacija, računarstva ili elektronike;

- Radno iskustvo: najmanje 1 godina radnog iskustva u struci;

- Poželjno znanje engleskog jezika na nivou B1;

- Zdravstvena sposobnost za rad na visini;

- Posedovanje vozačke dozvole B kategorije;

- Poznavanje rada na računaru.

3. Inženjer za elektroenergetiku i klimatizaciju - 1 kandidat; mesto rada: Beograd

Uslovi:

- Završen Elektrotehnički fakultet;

- Zanimanje: diplomirani inženjer elektrotehnike – master, (integrisane studije), oblast energetike;

- Radno iskustvo: najmanje 1 godina radnog iskustva u struci;

- Poželjno znanje engleskog jezika na nivou B1;

- Posedovanje vozačke dozvole B kategorije;

- Poznavanje rada na računaru.

4. Specijalista inženjer za EE sisteme - 1 kandidat; mesto rada: Beograd

Uslovi:

- Završen Elektrotehnički fakultet;

- Zanimanje: diplomirani inženjer elektrotehnike – master, (integrisane studije);

- Licenca 350 i 450;

- Radno iskustvo: najmanje 3 godine radnog iskustva u struci, na poslovima projektovanja i izvođenja elektroenergetskih instalacija i sistema koje uključuju agregatska i besprekidna napajanja;

- Poželjno znanje engleskog jezika na nivou B1;

- Posedovanje vozačke dozvole B kategorije.

5. Inženjer specijalista za digitalnu transformaciju - 1 kandidat, mesto rada: Beograd

Uslovi:

- Završen Elektrotehnički fakultet ili Fakultet organizacionih nauka;

- Zanimanje: diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva - master, diplomirani inženjer za informacione sisteme i tehnologije - master;

- Radno iskustvo: najmanje 7 godina radnog iskustva u struci, na poslovima u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija;

- Poželjno znanje engleskog jezika na nivou B2.

6. IKT inženjer za sisteme - 1 kandidat; mesto rada: Beograd

Uslovi:

- Završen Elektrotehnički fakultet;

- Zanimanje: diplomirani inženjer elektrotehnike – master;

- Radno iskustvo: 1 godina radnog iskustva na poslovima u struci;

- Poželjno znanje engleskog jezika na nivou B2.

7. Inženjer za informacionu i komunikacionu bezbednost - 1 kandidat; mesto rada: Beograd

Uslovi:

- Završen Elektrotehnički fakultet ili Fakultet organizacionih nauka;

- Zanimanje: diplomirani inženjer elektrotehnike – master, (integrisane studije), diplomirani inženjer za informacione sisteme – master;

- Radno iskustvo: najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima u struci;

- Poželjno znanje engleskog jezika na nivou B2.

8. Samostalni inženjer za arhitektonsko-građevinske poslove - 1 kandidat; mesto rada: Beograd

Uslovi:

- Završen Arhitektonski fakultet ili Građevinski fakultet;

- Zanimanje: diplomirani inženjer arhitekture - master ili diplomirani inženjer građevinarstva - master;

- Položen stručni ispit, Licence 300 i 400 ili 310 i 410;

- Radno iskustvo: najmanje 3 godine radnog iskustva u struci, na poslovima projektovanja i izgradnje građevinskih objekata;

- Poželjno znanje engleskog jezika na nivou B1;

- Poznavanje rada na računaru.

9. Tehničar za vazduhoplovne uređaje - 2 kandidata; mesto rada: Niš

Uslovi:

- Završena Srednja elektrotehnička škola;

- Zanimanje: Elektrotehničar;

- Radno iskustvo: najmanje 1 godina radnog iskustva u struci;

- Poželjno znanje engleskog jezika na nivou A2;

- Zdravstvena sposobnost za rad na visini;

- Posedovanje vozačke dozvole B kategorije;

- Poznavanje rada na računaru.

10. Specijalista za zaštitu od požara - 1 kandidat; mesto rada: Beograd

Uslovi:

- Završen Fakultet zaštite na radu - smer zaštita na radu ili Fakultet bezbednosti - smer zaštita na radu ili fakultet tehničkih nauka - smer zaštita na radu;

- Zanimanje: master inženjer zaštite na radu / inženjer za zaštitu na radu / tehnolog bezbednosti i zdravlja na radu;

- Licenca za izradu glavnog projekta zaštite od požara;

- Radno iskustvo: najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima protivpožarne zaštite;

- Poželjno znanje engleskog jezika na nivou B2;

- Poznavanje rada na računaru.

11. Specijalista za menadžment bezbednošću i zdravljem na radu - 1 kandidat; mesto rada: Beograd

Uslovi:

- Završen Fakultet zaštite na radu ili Mašinski fakultet ili Elektrotehnički fakultet;

- Zanimanje: master inženjer zaštite od požara / inženjer zaštite od požara / diplomirani mašinski inženjer / diplomirani mašinski inženjer - master / diplomirani inžinjer elektrotehnike / diplomirani inženjer elektrotehnike - master;

- Položen stručni ispit iz oblasti bezbednost i zdravlje na radu;

- Radno iskustvo: najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima bezbednosti i zdravlja na radu;

- Poželjno znanje engleskog jezika na nivou B2;

- Poznavanje rada na računaru.

12. Vazduhoplovni meteorološki prognostičar - 2 kandidata; mesto rada Beograd:

Uslovi:

- Prirodno matematički ili Fizički fakultet - smer meteorologija;

- Zanimanje: Diplomirani meteorolog - drugi stepen (master);

- Radno iskustvo: najmanje 1 godina radnog iskustva u struci;

- Znanje engleskog jezika na nivou B1;

- Poznavanje rada na računaru.

13. Specijalista za javne nabavke - 1 kandidat, mesto rada: Beograd:

Uslovi:

- Završen Ekonomski fakultet ili Pravni fakultet ili Tehnički fakultet;

- Zanimanje: u skladu sa završenim fakultetom;

- Posedovanje sertifikata službenika za javne nabavke;

- Radno iskustvo: najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima javnih nabavki;

- Poželjno znanje engleskog jezika na nivou B2;

- Poznavanje rada na računaru.

14. Specijalista za imovinsko-pravne i normativne poslove – 1 kandidat, mesto rada Beograd

Uslovi:

- Završen Pravni fakultet;

- Zanimanje: diplomirani pravnik;

- Položen pravosudni ispit;

- Radno iksustvo: najmanje 5 godina radnog iskustva u struci, na normativno-pravnim i imovinskim poslovima;

- Poželjno znanje engleskog jezika na nivou B2;

- Poznavanje rada na računaru.

15. Specijalista za ugovore, osiguranje i korporativno pravo – 1 kandidat, mesto rada: Beograd

Uslovi:

- Završen Pravni fakultet;

- Zanimanje: diplomirani pravnik;

- Položen pravosudni ispit;

- Radno iskustvo: najmanje 5 godina radnog iskustva u struci, na poslovima osiguranja i korporativnog prava;

- Poželjno znanje engleskog jezika na nivou B2;

- Poznavanje rada na računaru.

16. Direktor Sektora za ekonomske i finansijske poslove – 1 kandidat; mesto rada: Beograd

Uslovi:

- Završen Ekonomski fakultet;

- Zanimanje: diplomirani ekonomista;

- Radno iskustvo: najmanje 8 godina radnog iskustva u struci na ekonomsko-finansijskim poslovima, od toga 5 godina na poslovima rukovođenja;

- Poželjno znanje engleskog jezika na nivou B2;

- Poznavanje rada na računaru.

17. Direktor Sektora za ljudske resurse, pravne i opšte poslove – 1 kandidat, mesto rada: Beograd

Uslovi:

- Završen Pravni fakultet;

- Zanimanje: diplomirani pravnik;

- Položen pravosudni ispit;

- Radno iskustvo: najmanje 8 godina radnog iskustva u struci, od toga na poslovima rukovođenja 5 godina;

- Poželjno znanje engleskog jezika na nivou B2;

- Poznavanje rada na računaru.

 

POSTUPAK PRIJAVLJIVANJA NA KONKURS

Da bi se prijavili na Konkurs, kandidati OBAVEZNO moraju da odštampaju „PRIJAVU ZA KONKURS - april 2019. godine“ koja se nalazi na adresi www.smatsa.rs (link za preuzimanje). Prijavu je potrebno odštampati, čitko popuniti i potpisati.

DOKAZI KOJI SE PRILAŽU:

1. Čitko popunjena i potpisana „PRIJAVA ZA KONKURS - april 2019. godine“ koju su kandidati preuzeli sa adrese www.smatsa.rs (link za preuzimanje);

2. Propratno/motivaciono pismo i biografija – CV;

3. original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu;

4. original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih;

5. overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema;

6. original ili overena fotokopija uverenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i da nije pod istragom (uverenje ne starije od šest meseci);

7. original ili overena fotokopija uverenja nadležnog MUP-a da kandidat nije krivično osuđivan (uverenje ne starije od šest meseci);

8. original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja, ugovori ili drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom vremenskom periodu je stečeno radno iskustvo);

Ukoliko kandidat poseduje preporuke profesora, mentora, prethodnih poslodavaca, kopije sertifikata ili uverenja koja se odnose na posebna znanja i sposobnosti kandidata, odnosno druga dokumenta kojim može dokazati svoje kompetencije za radna mesta iz Konkursa, uključujući i znanje engleskog jezika, poželjno je da ih dostavi uz prijavu.

U skladu sa zahtevima radnog mesta za koje se kandidat prijavljuje, u postupku selekcije će biti proveravane neophodne profesionalne i lične kompetencije kandidata.

DOSTAVLJENA DOKUMENTA SE NE VRAĆAJU.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Poslednji dan prijave na konkurs je 09.04.2019. godine.

Popunjenu prijavu i navedena zahtevana dokumenta dostaviti na adresu:

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo Beograd

Sektor za ljudske resurse, pravne i opšte poslove

Trg Nikole Pašića 10, 11000 Beograd

Sa naznakom „Za Konkurs za prijem kandidata na radno mesto_____________________________“

(navesti naziv radnog mesta za koji se kandidat prijavljuje)

 

Telefoni za dodatne informacije u vezi postupka podnošenja prijava:

1. +381 11 321-8058;

2. +381 11 321-8042.

Telefoni za dodatne informacije kandidatima u vezi poslova i zadataka iz opisa poslova radnih mesta:

1. +381 11 381 4701 - za informacije u vezi radnih mesta pod rednim brojevima 1, 2, 3 i 4, 8. i 9.

2. +381 11 321 8081 - za informacije u vezi radnih mesta pod rednim brojevima 5, 6. i 7.

3. +381 11 381 4682 - za informacije u vezi radnih mesta pod rednim brojevima 10. i 11.

4. +381 11 321 8068 - za informacije u vezi radnih mesta pod rednim brojem 12.

5. +381 11 321 8186 - za informacije u vezi radnih mesta pod rednim brojem 13.

6. +381 11 321 8168 - za informacije u vezi radnih mesta pod rednim brojevima 14. i 15.

7. +381 11 321 8123 - za informacije u vezi radnih mesta pod rednim brojem 16. i 17.