Menadžment kvalitetom

 

Kroz uspostavljeni sistem menadžmenta kvalitetom, kao i kontinualnim radom na unapređenju poslovnih procesa, potvrđuje se opredeljenje SMATSA doo za stalnim i potpunim ispunjavanjem zahteva korisnika. SMATSA doo je 2010. godine stekla ISO 9001:2008 sertifikat za sledeće procese: upravljanje vazdušnim saobraćajem - ATM (ATS, ASM, ATFCM) sa izradom navigacionih postupaka; usluge komunikacije, navigacije i nadzora (CNS); vazduhoplovne meteorološke usluge (MET); usluge vazduhoplovnog informisanja (AlS) sa izradom vazduhoplovnih karata; kalibraža uređaja i sistema iz vazduha i obuka osoblja pružalaca usluga u vazdušnoj plovidbi. U maju 2011. godine obim važenja ISO sertifikata je proširen i na procese obuke pilota i održavanje vazduhoplova.

Struktura sistema menadžmenta kvalitetom je prilagođena organizaciji SMATSA doo, zadovoljavajući njene potrebe i obezbeđujući dokumentovanje svih poslovnih procesa koji mogu uticati na kvalitet i bezbednost usluga i njihovu efektivnu primenu. U skladu sa zahtevima ISO standarda, politikom SMATSA doo i postavljenim ciljevima, prate se, održavaju i unapređuju procesi koji obezbeđuju efikasno funkcionisanje sistema.

Kao potvrda dobro uspostavljenog sistema menadžmenta kvalitetom, nakon uspešno sprovedene resertifikacione provere od strane tima proveravača sertifikacione kuće SGS (Societe Generale de Surveillance) u maju 2016. godine, izdat je novi ISO 9001:2008 sertifikat.

U maju 2018. godine, nakon uspešno sprovedene provere od strane tima proveravača sertifikacione kuće SGS, proverena je i potvrđena tranzicija sistema menadžmenta kvalitetom SMATSA doo na novu verziju standarda ISO 9001:2015.