Opšte informacije

 

Usluge vazduhoplovnog informisanja (AIS, Aeronautical Information Services) obuhvataju pružanje vazduhoplovnih informacija/podataka neophodnih za bezbednu, redovnu i efikasnu vazdušnu plovidbu.

Usluge AIS-a koriste:

  • osoblje uključeno u letačke operacije (posade i planeri leta); i
  • pružaoci usluga u vazdušnoj plovidbi odgovorni za informisanje vazduhoplova u letu i pretpoletno informisanje.

SMATSA AIS prima i/ili stvara, sakuplja, obrađuje, formatira, objavljuje/čuva i distribuira vazduhoplovne informacije/podatke za vazdušni prostor u nadležnosti Kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo Beograd.

Procesi vazduhoplovnog informisanja su usklađeni sa međunarodnim standardima i preporučenom praksom sadržanom u ICAO Aneksima 4 i 15, međunarodnim standardima ISO 9000 i ISO 9001 i zajedničkim zahtevima Jedinstvenog evropskog neba.

Vazduhoplovne informacije se objavljuju kao Integrisani vazduhoplovni informativni paket koji čine sledeći elementi:

Dostupnost AIS proizvoda/usluga u različitim fazama leta

 

Informacije se objavljuju u posebnim paketima za civilni saobraćaj (instrumentalno – IFR i vizuelno – VFR letenje) i vojno letenje.

Informacije su dostupne u obliku teksta, tabela i vazduhoplovnih karata koje se objavljuju u papirnoj  verziji i elektronski (eAIP, html i pdf prikaz na CD-u). Obe verzije je moguće naručiti putem narudžbenice, a trenutno važećoj elektronskoj verziji AIP/VFR AIP se može pristupiti preko ovog internet sajta.

Sistem vazduhoplovnog informisanja SMATSA je baziran na Evropskoj bazi AIS podataka (EAD, European AIS Database) – najnaprednijem AIS sistemu u svetu i zajedničkom poduhvatu evropskih pružalaca usluga u vazdušnoj plovidbi. Ova baza omogućava razmenu podataka u elektronskom obliku, unapređeni kvalitet podataka kao i njihovu dostupnost u realnom vremenu širom sveta putem interneta.

U sklopu pružanja usluga pretpoletnog informisanja u ATS prijavnim biroima (ARO, ATS Reporting Office) na aerodromima Beograd/Nikola Tesla, Niš/Konstantin Veliki, Podgorica, Tivat i Vršac, korisnicima su, posredstvom EAD-a, dostupne informacije iz svih evropskih AIP-ova i PIB-ovi sa NOTAM-ima iz celog sveta.

Putem ovog internet sajta može se pristupiti Dnevnim listama važećih NOTAM serije A i serije C koje su informativnog karaktera i nisu za operativnu upotrebu. Za dodatne informacije o NOTAM-ima, posetiti stranicu NOTAM