NOTAM-i i pretpoletni informativni bilteni (PIB)

 

NOTAM je telekomunikacijski distribuirana poruka koja sadrži informacije o uspostavljanju, stanju ili izmeni vazduhoplovnog sredstva, službe, postupka ili opasnosti čije je blagovremeno poznavanje neophodno osoblju koje učestvuje u pripremi i izvršenju letenja.

Tekst svakog NOTAM-a sadrži informacije date onim redosledom koji je prikazan u ICAO NOTAM obrascu, a sastavljen je od oznaka, tj. standardizovanih skraćenica koje su dodeljene ICAO NOTAM kodu uz dopunu ICAO skraćenica, indikatora, identifikatora, oznaka, pozivnih znakova, frekvencija, cifara i otvorenog teksta.

NOTAM-i se distribuiraju u četiri serije označene slovima A, C, M i S.

Serija A – sadrži obaveštenja od značaja za obavljanje međunarodnog civilnog vazdušnog saobraćaja i ima međunarodnu distribuciju.

Serija C – sadrži obaveštenja od značaja za obavljanje civilnog vazdušnog saobraćaja u Republici Srbiji i u Crnoj Gori i ima distribuciju samo u Republici Srbiji i u Crnoj Gori.

Serija M – sadrži obaveštenja od značaja za vojni vazdušni saobraćaj u Republici Srbiji i distribuira se samo osoblju uključenom u vojne letačke operacije.

Serija S – (SNOWTAM) je posebna serija NOTAM-a koja pomoću utvrđenog obrasca obaveštava o prisustvu ili otklanjanju opasnih uslova prouzrokovanih snegom, ledom, lapavicom ili stajaćom vodom nastalom topljenjem snega, lapavice i leda na površinama za kretanje vazduhoplova. Početkom zimskog perioda NOTAM-i serije S, za svaki aerodrom za koji se objavljuju SNOWTAM-i, dobijaju serijski broj koji počinje sa 0001. Detaljni podaci se daju u planu čišćenja snega u AIP-u u delu Aerodromi (AD).

Zahtev za NOTAM može podneti merodavan izvor podataka slanjem popunjenog obrasca Zahtev za objavljivanje NOTAM-a, direktno na kontakt podatke Međunarodnog NOTAM biroa Beograd (NOF Beograd).

Pretpoletni informativni bilten (PIB, Pre-flight Information Bulletin) je pregled operativno značajnih NOTAM-a na snazi, pripremljen neposredno pred let. U ATS prijavnim biroima (ARO, ATS Reporting Office) je moguće preuzeti sledeće tipove PIB-a:
− aerodromski PIB;
− oblasni PIB;
− rutni PIB; i
− uskorutni PIB.

U АRO-ima na aerodromima BEOGRAD/Nikola Tesla, NIŠ/Konstantin Veliki, PODGORICA, TIVAT i VRŠAC je moguće, posredstvom EAD-a (Evropske baze AIS podataka), dobiti PIB-ove sa NOTAM-ima iz celog sveta. Pomoću EAD aplikacije korisnicima su na raspolaganju PIB-ovi koji se izrađuju na osnovu podnetog plana leta.

Putem ovog internet sajta može se pristupiti Dnevnim listama važećih NOTAM serije A i serije C koje su informativnog karaktera i nisu za operativnu upotrebu. Za dodatne informacije o NOTAM-ima, posetiti stranicu NOTAM